Η εορτή των Χριστουγέννων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, ήκουσεν εν τη Αιθούση του Θρόνου τα πατροπαράδοτα κάλαντα των Χριστουγέννων υπό ομίλων νέων του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοι, υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, και υπό μαθητών και μαθητριών των Ζαππείου και Ζωγραφείου Λυκείων, υπό την ηγεσίαν των Ελλογ.


Λυκειαρχών κυρίας Δεσποίνης Φιλίππου και κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, ενώ το Οργανικόν Σύνολον και η χορωδία διδασκομένων μαθητών του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, υπό την ηγεσίαν του Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, έψαλε παραδοσιακά κάλαντα. Ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης και ο Πατριάρχης, Όστις συνεχάρη πατρικώς τους μαθητάς και νέους, τοις ωμίλησε περί Πατριαρχικής αλληλεγύης και ηυχήθη αυτοίς επί ταίς εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά λαμπρότητος και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν μετά της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, την παραμονήν, Δευτέραν, 24ην Δεκεμβρίου, και προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Εορτής των Χριστουγέννων, την Τρίτην, 25ην ιδίου, καθ’ην ετέλεσε και την εις Διάκονον χειροτονίαν του Ελλογ. κ. Κωνσταντίνου Κενανίδου, Θεολόγου, εξ Ελλάδος, προοριζομένου ίνα αναλάβη ιερατικήν διακονίαν εν Βελγίω.

Μετ᾿ Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ικονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσε την επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχικήν Απόδειξιν.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Πέργης κ. Ευάγγελος και Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας, Κληρικοί εκ του εξωτερικού, οι Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αικατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου της Ελλάδος εν Αδριανουπόλει, και κ. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελλάδος, ο Εντιμ. κ. Lucas Paprotny, Πρόξενος της Πολωνίας ενταύθα, αι Ευλαβ. κ. Πετρούλα, σύζυγος του νεοχειροτονηθέντος, και κ. Ευαγγελία, μήτηρ αυτού, συγγενείς και οικείοι αυτού, πολυπληθείς όμιλοι προσκυνητών και πιστοί εντεύθεν.

Παρέστησαν ωσαύτως οι Εντιμ. κ. κ. Μustafa Farsakoğlu, Δήμαρχος Πριγκηποννήσων, μετά της Ευγεν. συζύγου και συνεργατών αυτού, Mithat Ali Kabaali, Ekrem Selitektay, Mufit Yetkin, εκ μέρους του Κόμματος CHP, και Kudret Altındağ, εκ μέρους του Ιδρύματος Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρκίας, οίτινες και συνεχάρησαν τω Πατριάρχη επί τοις Χριστουγέννοις.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Αιθούση του Θρόνου, καθ’ην ωμίλησαν ο Πατριάρχης και ο νεοχειροτονηθείς υποβαλών τας υιικάς του ευχαριστίας διά την προσγενομένην αυτώ τιμήν.

Το απόγευμα της ιδίας, επεσκέψαντο την Α. Θ. Παναγιότητα, εκ μέρους του οικουρούντος Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων κ. Mεσρώπ Β’, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Sahag Maşalyan και ο Πανοσιολ. κ. Tatul Anuşyan και ηυχήθησαν Αυτή επί τοις Χριστουγέννοις.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων επεσκέφθη εν τω εν Göztepe Νοσοκομείω Medical Park την εν αυτώ νοσηλευομένην Ευγεν. κ. Βασιλικήν Γιαννακοπούλου, εξ Αιγίου.

Εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, επεσκέψαντο το απόγευμα των Χριστουγένων:

α) οι Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παίσιος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, εν τη εν Tarlabaşı έδρα των ενταύθα Συροιακωβιτών τον Σεβ. Μητροπολίτην αυτών κ. Yusuf Çetin,

β) ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, εν τη εν Hamalbaşı έδρα των ενταύθα Χαλδαίων ΡΚαθολικών τον Αιδεσιμ. κ. François Yakan, και

γ) ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου των Πατριαρχείων, εν τη εν Ayazpaşa έδρα των ενταύθα Συροκαθολικών τον Χωρεπίσκοπον αυτών Αιδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, και διεβίβασαν αυτοίς τας Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις Χριστουγέννοις. Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την εν τω ξενοδοχείω Marmara διοργανωθείσαν υπό του Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν απονομής βραβείων, την Τρίτην, 25ην Δεκεμβρίου.