Η εορτή των Αγίων Αποστόλων και άλλες ειδήσεις από το Φανάρι

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε:
α) επί τη ιερά μνήμη των Αγίων ενδόξων πανευφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, κατά τον Εσπερινόν της Εορτής, την Παρασκευήν, 28ην Ιουνίου,
και την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου, 29ης ιδίου, εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εις το τέλος της οποίας μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων.

Εκκλησιάσθησαν ο Εξοχ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αικατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου εν Αδριανουπόλει, οι Εξοχ. κ. κ. Ανδρέας Καυκαλιάς, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Νίκης Λαζάρου, και Κυριάκος Χατζηγιάννης, Βουλευταί, εκ Κύπρου, και προσκυνηταί εξ Αμερικής και Ελλάδος.
Μετά την απόλυσιν, ο Παναγιώτατος ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου Παρασκευής Ματθιουδάκη, μητρός του Εξοχ. κ. Πρέσβεως, επί τη συμπληρώσει έτους από της κοιμήσεως αυτής.
β) κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 29ης ιδίου, εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ.
γ) κατά την Θείαν Λειτουργίαν της επομένης, Κυριακής των Αγίων Πάντων, 30ης ιδίου, επί τη Συνάξει των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων, εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Φερίκιοι.

Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου και άλλων διακονησάντων εν τω πανηγυρίζοντι Ι. Ναώ Αρχιερέων και Ιερέων.
Ακολούθως, ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, η Ευγεν. κ. Ελένη Νιώτη, εκ μέρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, και ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση, καθ’ ην ωμίλησεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Σωφρόνιος Κονιδάρης, εξ Αυστραλίας.

* * *
Την μεσημβρίαν της ιδίας, ο Πατριάρχης μετέβη εις το Συνεδριακόν Κέντρον Lütfi Kırdar και ωμίλησεν, ως και οι λοιποί ενταύθα θρησκευτικοί ηγέται, κατά την 22αν Συνάντησιν της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας εν Ευρώπη (ΟΑΣΕ), επί του ρόλου της θρησκείας. Εις το τέλος της συνεδρίας, ο Εξοχ. κ. Cemil Çiçek, Πρόεδρος της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως, εδέχθη εις ιδιαιτέραν συνάντησιν τους εκπροσώπους των εν τη Πόλει θρησκευτικών Μειονοτήτων, μεθ’ων αντήλλαξεν απόψεις και ηυχαρίστησεν αυτοίς διά την συμμετοχήν και τας ομιλίας αυτών εις την Συνέλευσιν.
* * *
Το εσπέρας της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ιερόν Αγίασμα των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων της Κοινότητος Βεβεκίου και εχοροστάτησε κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος εις τους Αγίους ενδόξους και πανευφήμους Δώδεκα Αποστόλους, επί τη Συνάξει αυτών.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Κονιδάρην, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Σταματίας.
– Τούς Εξοχ. κ. κ. Ανδρέαν Καυκαλιάν, Βουλευτήν του Κόμματος ΑΚΕΛ, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Νίκης Λαζάρου, Κυριάκον Χατζηγιάννην, Βουλευτήν του Κόμματος ΔΗ.ΣΥ, και Σοφοκλή Φυττήν, Βουλευτήν του Κόμματος ΔΗΚΟ, εκ Κύπρου.
– Τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Βράιλαν, Πρέσβυν της Ε. Ε. παρά τω Ο.Η.Ε., μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Χριστιάνας και των τέκνων αυτών Θεοδώρας, Αλεξάνδρου και Λεωνίδου.
– Τον Εντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικόν Πρόξενον της Ουγγαρίας ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Tamás Torma, Υποπροξένου της Χώρας.
– Τον Ελλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Koç.
– Τον Ελλογ. κ. Σταύρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Εκπαιδεύσεως παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος.
– Όμιλον Καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, υπό την ηγεσίαν του Προέδρου αυτού Ελλογ. κ. Νικολάου Ασημοπούλου.
– Τούς Εντιμ. κ. κ. Παύλον Παντελάραν, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητήρα αυτών, Πέτρον Κίλε, Απόστολον Σπανίδην, Υπαλλήλους αυτών, και Πέτρον Σαμαντζήν, την Ελλογ. κ. Ελένην Καραγιαννίδου, Εκπαιδευτικόν, και την Ευγεν. κ. Ελένην Βάλληνδα-Μωϋσάκη, Δικηγόρον, εντεύθεν, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Σιτιλίδην, εξ Αμερικής.
* * *
Εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπείων τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τοις ονομαστηρίοις του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, και την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, την Κυριακήν, 30ην Ιουνίου.
* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την τελεσθείσαν, το Σάββατον, 29ην ιδίου, εορτήν των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν και το εν συνεχεία Μνημόσυνον, εν τω εν Σισλή φερωνύμω Κοιμητηριακώ Παρεκκλησίω υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Ευεργέτου του Γένους.