H τέταρτη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Εσθονία

Loading...


Ευρισκόμενος, εισέτι, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εις Εσθονίαν μετέβη σήμερον την πρωίαν, Σάββατον, 7ην Σεπτεμβρίου, εις τον εν Ταλλίνη Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι της ρωσσικής δικαιοδοσίας υπαντηθείς εις την είσοδον του Ι. Ναού υπό του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κορνηλίου και κληρικών αυτού.

Αφού ο Παναγιώτατος εκκλησιάσθη κατά την Θείαν Λειτουργίαν έσχε συνάντησιν μετά του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κορνηλίου και συνεργατών αυτού εκφράσας εις την ολιγόλεπτον επικοινωνίαν των, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου, την ευχήν όπως εγκαινιασθή συντόμως δίαυλος απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των προειρημένων Μητροπολιτών, γεγονός το οποίον θα συμβάλη εις την εν ευθέτω χρόνω οριστικήν διευθέτησιν του λεγομένου Εσθονικού προβλήματος, διαβεβαιώσας ότι από την πλευράν του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάντοτε υπάρχει ειλικρίνεια και καλή θέλησις και ότι ανάλογος τοιαύτη απαιτείται και εκ της ετέρας πλευράς της Ρωσσικής Εκκλησίας προς υπέρβασιν των γνωστών δυσχερειών.

Εν συνεχεία ο Πατριάρχης μετέβη εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Συμεώνος Ταλλίνης, ένθα ωμίλησε ποιμαντικώς προς τον ιερόν κλήρον της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας, κατά την διοργανωθείσαν Ιερατικήν Σύναξιν. Ο Πατριάρχης προέτρεψε πατρικώς τους κληρικούς όπως πάντοτε διατελούν εν υπακοή και αφοσιώσει προς το Σεπτόν της Ορθοδοξίας Κέντρον, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ωσαύτως δε, κατόπιν Πατριαρχικής προτροπής, έλαβον τον λόγον οι εκ της Πατριαρχικής Συνοδείας Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος και Βοστώνης κ. Μεθόδιος.

Την μεσημβρίαν ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις γεύμα εις το Ξενοδοχείον Euroopa μετά του ιερού κλήρου και των οικογενειών αυτών, παρατεθέν υπό της ενορίας Αγίου Συμεών του Θεοδόχου.

Ενωρίς το απόγευμα ο Παναγιώτατος εχοροστάτησεν εις την ακολουθίαν του Εσπερινού μετ᾽ αρτοκλασίας επί τη μνήμη του Γενεσίου της Θεοτόκου εις τον ως άνω Ιερόν Ναόν, απευθύνας ομιλίαν προς το πολυπληθές εκκλησίασμα με ιδιαιτέραν αναφοράν εις τον θεσμόν της οικογενείας, παρουσία και του Εξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κατσαμπή, Πρέσβεως της Ελλάδος εν Εσθονία. Τον Παναγιώτατον προσεφώνησε προ του Εσπερινού εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Εσθονίας ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ταρτού κ. Ηλίας, ενώ εις το τέλος του Εσπερινού ο Πατριάρχης ανέγνωσεν ειδικήν ευχήν προς αγιασμόν και φωτισμόν των προσελθόντων εις τον Ιερόν Ναόν πολυαρίθμων παιδίων.

alt

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέβη εις τον Λουθηρανικόν Καθεδρικόν Ναόν της Υπεραγίας Θεοτόκου Ταλλίνης (Dome Church) και μετέσχεν εις διοργανωθείσαν υπό του Συμβουλίου των Χριστιανικών Εκκλησιών της Εσθονίας οικουμενικήν δέησιν, απαντήσας εις σχετικήν προσφώνησιν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου των Λουθηρανών κ. Andres Pǒder, του και Προέδρου του ως άνω Συμβουλίου. Παρόντες ήσαν, μεταξύ άλλων, ο εν τω μεταξύ αφιχθείς εις Ταλλίνην Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Γιοένσου κ. Αρσενίου, ως και οι Εξοχ. Πρέσβεις της Ελλάδος και της Φιλλανδίας. Επηκολούθησε συνάντησις του Πατριάρχου μετά των επί κεφαλής της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας, κατά την οποίαν αντηλλάγησαν απόψεις περί της πορείας του διαλόγου μεταξύ των δύο χριστιανικών παραδόσεων και των σχέσεων αγαστής συνεργασίας μεταξύ τούτων εις τοπικόν επίπεδον.

Ευθύς αμέσως εις τον ως άνω Λουθηρανικόν Ναόν, ο Πατριάρχης παρηκολούθησε την, προς τιμήν Αυτού, δοθείσαν συναυλίαν με μουσικάς συνθέσεις του Μουσικολ. κ. Arvo Pärt, διαπρεπούς μουσουργού εν Εσθονία και διεθνώς. Ο Πατριάρχης απηύθυνε σχετικόν χαιρετισμόν προς το πολυπληθές μουσικόφιλον ακροατήριον.

Το εσπέρας ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις επίσημον δείπνον εις το Διοικητικόν Κέντρον της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας, το οποίον παρέθεσε προς τιμήν Αυτού ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος.