Φανάρι για δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη: Μήνυμα συμπαράστασης σε Πούτιν – Κύριλλο

Loading...


Την καταδίκη και τον αποτροπιασμό του εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την στυγνή του πρέσβη στην και συγκεκριμένα σε ανακοινωσή του αναφέρει: 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά βαθείας λύπης επληροφορήθη την διά τρομοκρατικής επιθέσεως δολοφονίαν του εν Αγκύρα Πρέσβεως της Ρωσσικής Ομοσπονδίας αειμνήστου Ανδρέου Karlov, μετά του οποίου η Μήτηρ Εκκλησία είχε λίαν αγαθάς σχέσεις.
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει τον αποτροπιασμόν του, καταδικάζει την ανίερον και απάνθρωπον ταύτην πράξιν εναντίον της ζωής ενός καλού ανθρώπου και αξίου διπλωμάτου, ο οποίος ειργάζετο μόνον διά την ειρήνην, και συλλυπείται τους οικείους του, τους συνεργάτας και συναδέλφους του, την εκκλησιαστικήν και πολιτικήν ηγεσίαν της Ρωσσικής Ομοσπονδίας και ολόκληρον τον ευσεβή Ρωσσικόν Λαόν διά την μεγάλην ταύτην απώλειαν, εύχεται δε όπως κατά το νέον έτος εκλείψουν αι παντός είδους τρομοκρατικαί ενέργειαι και ειρηνεύση ο κόσμος, διά την συναδέλφωσιν και την δημιουργικήν συνεργασίαν ανθρώπων και λαών και διά την ευημερίαν ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
Αιωνία η μνήμη του δούλου του Θεού Ανδρέου! Είθε να τον αναπαύση ο Θεός εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων!

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 20η Δεκεμβρίου 2016