Δεύτερη μέρα Βαρθολομαίου στη Φινλανδία: Σημαντική η εξάρτηση της τοπικής Εκκλησίας από το Πατριαρχείο

Loading...


Την πρωίαν της Πέμπτης, 12ης Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης μετέβη εις τον Ι. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Uspenski), τον μεγαλύτερον εν Βορείω Ευρώπη Ορθόδοξον Ι. Ναόν, και προεξήρχεν εις τους εκκλησιαστικούς εορτασμούς επί τη συμπληρώσει ενενήκοντα ετών από της ανακηρύξεως και της Εκκλησίας ταύτης ως Αυτονόμου υπό της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά την πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν, η οποία ετελέσθη μετά πάσης μεγαλοπρεπείας κατά το τυπικόν της τοπικής Εκκλησίας επί τη αποδόσει της εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου, συνελειτούργησαν μετά του προεξάρχοντος Προκαθημένου οι Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, και Μητροπολίται Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος και Ελσιγκίου κ. Αμβρόσιος, και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Ταρτού κ. Ηλίας, Πάρνου κ. Αλέξανδρος και Γιοένσου κ. Αρσένιος. 
Κατά την διάρκειαν της Θείας Λειτουργίας, καθ’ ην εντός του Ιερού Βήματος διηκόνησαν φοιτηταί της Ορθοδόξου Θεολογίας εκ Joensuu, έψαλον η Χορωδία του Καθεδρικού Ναού και η Φιλλανδική Ορθόδοξος Χορωδία Δωματίου, ενώ εκκλησιάσθησαν οι εν Φιλλανδία Εξοχ. Πρέβεις της Ελλάδος και της Κύπρου, πλήθος πιστών εκ διαφόρων περιοχών της χώρας και Ορθόδοξοι μαθηταί εκ των Δημοσίων Σχολείων της Περιφερείας Ελσιγκίου, ποικίλης εθνικής προελεύσεως.

Παρέστησαν ακόμη εκπρόσωποι του Δήμου της Πρωτευούσης, ο Σοφολογ. Μουφτής του Ελσιγκίου κ. Ramil Beliaiev και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Εβραικών Κοινοτήτων της Φιλλανδίας Εντιμ. κ. Gideon Bolotowsky.

Ο Πατριάρχης, μετά την ανάγνωσιν του ευαγγελικού αποσπάσματος, απηύθυνε προς τους εκκλησιασθέντας, αγγλιστί, βαρυσήμαντον ομιλίαν, αναφερθείς εκτενώς εις το νόημα της εορταστικής επετείου διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Φιλλανδίας και εις την σημασίαν της εκκλησιαστικής εξαρτήσεώς της ως Αυτονόμου εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τονίσας, μεταξύ άλλων, ότι η προ ενενήκοντα ακριβώς ετών παραχώρησις του καθεστώτος της Αυτονομίας εις αυτήν τυγχάνει απόρροια της μητρικής μερίμνης της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τας εμπεριστάτους Εκκλησίας.

Προ του πέρατος της Θ. Λειτουργίας τον Παναγιώτατον προσεφώνησαν οι Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων και ο Εντιμ. κ. Lasse Saarinen, Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού, ανταλλαγέντων και αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης επεσκέφθη το Ορθόδοξον Γηροκομείον «Οίκος του Αγίου Στεφάνου», γενόμενος δεκτός υπό του Προέδρου της Εφορείας του Ιδρύματος Αιδεσιμολ. κ. Ιωάννου Härkin και μελών αυτού. Αφού ετελέσθη σύντομος δέησις εν τω φερωνύμω Παρεκκλησίω, ο Πατριάρχης ηυλόγησε το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν γεύμα εν τοις χώροις του Ιδρύματος, κατά την διάρκειαν του οποίου έλαβε χώραν παραδοσιακή μουσική εκδήλωσις.

Το απόγευμα, ο Πατριάρχης μετέβη οδικώς εις Tikkurila, όπου εις τον Ι. Ναόν Αναλήψεως του Κυρίου ετελέσθη σύντομος δέησις, μετά το πέρας της οποίας ο Πατριάρχης απηύθυνε τον λόγον προς το πυκνόν εκκλησίασμα, αναφερθείς, μεταξύ άλλων, εις την ευτυχή σύμπτωσιν του εορτασμού της προμνημονευθείσης επετείου σήμερον, 12ην Σεπτεμβρίου, ημέραν μνήμης του Αγίου Αυτονόμου.

 Κατόπιν Πατριαρχικής προτροπής, ωμίλησε και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος προς τους πιστούς της σουηδοφώνου ενορίας ταύτης. Προ της αναχωρήσεώς Του εκ του Ι. Ναού, ο Πατριάρχης, εν τω αυλείω χώρω τούτου, εφύτευσε δενδρύλιον, σύμβολον ειρήνης και καταλλαγής μεταξύ των ανθρώπων με διαφόρους εθνικάς ταυτότητας και πολιτισμικάς καταβολάς, εις ανάμνησιν του εορτασμού της 90ετίας της αυτονομίας.

Είτα, ο Πατριάρχης μετέβη εκ Tikkurila εις Mellunmäki, και προσεκύνησεν εις το εντός εμπορικού κέντρου ευρισκόμενον Παρεκκλήσιον του Αγίου Αλεξάνδρου του Syväri, το οποίον, παρεκτός των εκκλησιαζομένων μεταναστών, κυρίως εκ Ρωσσίας, εξυπηρετεί περιστασιακώς και τας θρησκευτικάς ανάγκας της Αιθιοπικής παροικίας της περιοχής, ήτις και υπεδέχθη εγκαρδίως τον Υψηλόν επισκέπτην με την χαρακτηρίζουσαν αυτήν παραδοσιακήν εθιμοτυπίαν.

Ο Πατριάρχης, κατόπιν συντόμου δεήσεως, ωμίλησε προς το εκκλησίασμα και εξεθείασε τους ευρείς, ως απόρροιαν της καθολικότητος της Εκκλησίας, οικουμενικούς ορίζοντας της τοπικής Ορθοδόξου τοιαύτης, ως τελούσης εν αλληλεγγύη, κατά τρόπον έμπρακτον, προς μέλη ετέρων χριστιανικών κοινοτήτων, ως η προειρημένη εκ της Εκκλησίας της Ερυθραίας, διά της συμβολής της εις τε την εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών αναγκών τούτων και εις την ομαλήν ένταξίν των εις την τοπικήν κοινωνίαν. Προσλαλιάν, ωσαύτως, προς τους πιστούς απηύθυνε, ανταποκρινόμενος εις Πατριαρχικήν προτροπήν, και ο Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος.

Το εσπέρας, ο Πατριάρχης μετέβη εκ νέου εις τον Ι. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Uspenski) και παρηκολούθησε την πανυγηρικήν συναυλίαν επί τη αγομένη επετείω με μουσικά έργα, τα οποία ηρμήνευσαν αι Χορωδίαι του Καθεδρικού Ναού, η Φιλλανδική Ορθόδοξος Δωματίου, η Βυζαντινή τοιαύτη, ως και η Παιδική και Νεανική της Ι. Μητροπόλεως Ελσιγκίου, παρουσία εκπροσώπων των πολιτικών, στρατιωτικών και δημοτικών αρχών, Πρέσβεων, των επί κεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής και της Λουθηρανικής Εκκλησίας, των Εντιμ. κκ. Atik Ali, Προέδρου της Ισλαμικής Κοινότητος των εν Φιλλανδία διαβιούντων Τατάρων, και Anas Hajjar, Προέδρου του Ισλαμικού Συμβουλίου της χώρας, και πλήθους φιλομούσων, οίτινες κατέκλυσαν τον Ι. Ναόν.
Προ της ολοκληρώσεως της μουσικής εκδηλώσεως, εγένοντο αι προβλεπόμεναι ομιλίαι υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος και της Α.Θ. Παναγιότητος.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Λέων εσημείωσε χαρακτηριστικώς ότι η σχέσις μεταξύ Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και θυγατρός Εκκλησίας της Φιλλανδίας ερείδεται εις δύο συνισταμένας, γεγονός το οποίον επιτρέπει εις την τοπικήν Εκκλησίαν τούτο μεν να τελή εν οργανική συναφεία προς την Καθολικήν Αγίαν του Χριστού Εκκλησίαν λόγω του οντολογικού δεσμού της μετά του Οικουμενικού Θρόνου, τούτο δε να μεριμνά και εργάζηται δυναμικώς υπέρ της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, οσάκις αύτη αντιμετωπίζει δυσχερείας και αντιξοότητας εις την οικουμενικήν μαρτυρίαν της προς άπαντα τον κόσμον.

Ο Πατριάρχης, κατά την επίσημον ομιλίαν Του, ανεφέρθη, μεταξύ άλλων, εις τα ιστορικά και κανονικά προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και, αφού συνεχάρη την Εκκλησίαν Φιλλανδίας διά την εορταζομένην επέτειον, ηυχήθη όπως αύτη προοδεύη και αναπτύσσηται κατά πάντα εν Κυρίω, δίδουσα ενεργώς και αδιαλείπτως την Ορθόδοξον μαρτυρίαν της.

Μετά το πέρας της συναυλίας, παρετέθη εις το Πνευματικόν και Πολιτιστικόν Κέντρον «Σοφία», της Ι. Μητροπόλεως Ελσιγκίου, επίσημον δείπνον προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, τη συμμετοχή εκπροσώπων των Χριστιανικών Εκκλησιών και των μονοθειστικών (Αβρααμικών) θρησκειών της χώρας, Εξοχ. Πρέσβεων, καθώς και διακεκριμένων προσωπικοτήτων, εν αίς και ο Γενικός Επιτελάρχης της Φιλλανδίας κ. Ari Puheloinen.

  Ο Πατριάρχης εις την απαντητικήν εις τον Αρχιεπίσκοπον πρόποσίν Του ανεφέρθη εις τον δυναμισμόν των ας επεσκέφθη ενοριών, τους νέους αυτών, την πολυεθνικότητα ενίων εξ αυτών, ως και εις τας αρίστας σχέσεις της Αυτονόμου Εκκλησίας προς την Πολιτείαν και την κοινωνίαν της Φιλλανδίας, και εξήρε την φιλίαν και την συνεργασίαν αυτής μετά των άλλων εν τη χώρα Χριστιανικών Εκκλησιών και το θετικόν κλίμα εις τας σχέσεις της με το Ισλάμ και τον Ιουδαισμόν, κατά το πρότυπον της Μητρός αυτής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
Ούτως έληξε και η Δευτέρα ημέρα της Πατριαρχικής επισκέψεως εις την Φιλλανδίαν, ημέρα πλήρης εμπειριών, ευχαρίστων διαπιστώσεων και, κυρίως, λατρευτικών εκδηλώσεων.

1