Υπουργοί της Ελληνικής κυβέρνησης στο Οικ. Πατριαρχείο(ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 5ην Ιανουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη τον πραγματοποιούντα επίσημον επίσκεψιν προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Εξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλήν, Υπουργόν Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως της Ελλάδος, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Ευαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου εν τη Πόλει, και πολυμελούς ομάδος συνεργατών αυτού.

Κατά την εν τω επισήμω Πατριαρχικώ Γραφείω εγκάρδιον συνάντησιν και συνομιλίαν ο Πατριάρχης ετίμησε τον κ. Υπουργόν περικοσμήσας αυτόν διά του Σταυρού της Παμμακαρίστου εις ένδειξιν ευαρεσκείας Αυτού.
Εις την συνομιλίαν παρέστη και ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.

Το εσπέρας της ιδίας, ο Παναγιώτατος εδέχθη τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Αμανατίδην, Υφυπουργόν Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά των Εξοχ. κ. Κυριακού Λουκάκη, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, του Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου ενταύθα και συνεργατών αυτού.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εδέχθη όμιλον Ορθοδόξων Θεολόγων εκ διαφόρων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και Χωρών, οίτινες συνειργάσθησαν επί διαφόρων θεμάτων ενδιαφερόντων την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, εν όψει και της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Ο Πατριάρχης παρέθεσεν αυτοίς επίσημον δείπνον το εσπέρας της Δευτέρας, 4ης αρξαμένου μηνός, εν τω εστιατορίω BORSA, ενώ την επομένην, Τρίτην, επραγματοποιήθη εν τοις Πατριαρχείοις η ως άνω ακρόασις, καθ᾿ ην η Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησεν αυτούς αγγλιστί και ηυλόγησε την διακονίαν αυτών προς την Εκκλησίαν και τα θεολογικά αυτής Γράμματα.

Εν συνεχεία οι Ελλογιμώτατοι Θεολόγοι ενημερώθησαν διά μακρών υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ιωάννου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων Ζητημάτων, περί της πορείας της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και εξέφρασαν τας απόψεις αυτών περί του εν λόγω λίαν σημαντικού διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν θέματος.
Αι αυτών Ελλογιμότητες αύριον θα εκκλησιασθούν κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ και θα παραστούν εις την εν τη αποβάθρα του Φαναρίου τελετήν καταδύσεως του Τ. Σταυρού.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ιωάννην, Ακαδημαικόν, εξ Αθηνών.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Βοηθόν Καθηγητήν Φιλοσοφίας εν τω Κολλεγίω της εν Βοστώνη Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός».
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Αναγνωστόπουλον, εκ Μ. Βρεταννίας.
– Τον Ιερολ. Αρχιδιάκονον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννην Χρυσαυγήν, Καθηγητήν, εξ Αμερικής, υποβαλόντα τα εαυτού σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις του.
– Τον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνον Δεληκωνσταντήν, Άρχοντα Διδάσκαλον του Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εξ Αθηνών.
– Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Γρηγοριάδην, Αναπληρωτήν Καθηγητήν εν τω εν Αγκύρα Πανεπιστημίω «Bilkent», επί τοις όνομαστηρίοις αυτού.
– Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, εξ Αθηνών.
– Την Ευγεν. κ. Σοφίαν Αθανασάκη, Ιατρόν, εξ Ηρακλείου Κρήτης.
– Όμιλον φοιτητών του Brooklyn College, υπό την ηγεσίαν του Καθηγητού Ελλογ. κ. Baybars Özbek.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκή, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Νικολάου Τσακίρη, πατρός του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γεν. Προξένου της Ελλάδος εν Σμύρνη, εκ του Ι. Κοιμητηριακού Ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ Χαλανδρίου, την Δευτέραν, 4ην Ιανουαρίου. 

 Ετικέτες