Το χρονικό του πρώτου εορτασμού του Οσίου Παϊσίου προεξάρχοντος του Οικ.Πατριάρχη

Loading...


Το Φανάρι εξέδωσε ανακοινωθέν με το οποίο αναφέρεται στην παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου στην Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του Αγίου Παϊσίου.

Συγκεκριμένα τονίζεται:

Ο Πατριάρχης εις τον πρώτον εορτασμόν της μνήμης του Οσίου Παισίου του Αγιορείτου

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την πρωίαν του Σαββάτου, 11ης Ιουλίου, ανεχώρησεν αεροπορικώς εις Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, ίνα προστή του εορτασμού το πρώτον της μνήμης του Οσίου Πατρός ημών Παισίου του Αγιορείτου, μετά την πρόσφατον, κατά μήνα Ιανουάριον ε.ε., Αγιοκατάταξιν αυτού, του οποίου ο τάφος ευρίσκεται εν τω Γυναικείω Ησυχαστηρίω του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου εν Σουρωτή, προπεμφθείς εκ του Αερολιμένος της Πόλεως υπό του Σεβ. Επιτρόπου Αυτού Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου. Τον Πατριάρχην συνώδευον ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, οι Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Ανδρέας και Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Διάκονος κ. Παίσιος και ο Εντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων.

Εν τω αερολιμένι «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης τον Παναγιώτατον υπεδέχθησαν οι Ηγούμενοι των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών Αγ. Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Βασιλικών, Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος και Βλατάδων Θεοφιλ. Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, οι οποίοι και προσετέθησαν εις την Πατριαρχικήν συνοδείαν, οι Σεβ. Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Κίτρους κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων και Θερμών κ. Δημήτριος, η Οσιωτ. Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη του ως άνω Ησυχαστηρίου, Εκπρόσωποι των Πολιτειακών και Πολιτικών Αρχών και ο Εντιμ. κ. Tuğrul Biltekin, Γεν. Πρόξενος της Τουρκίας εν Θεσσαλονίκη.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης και οι μετ᾿ Αυτού μετέβησαν εις την Ι. Μονήν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βλατάδων όπου προσεκύνησαν εν τω Καθολικώ και επεσκέφθησαν τον Προηγούμενον της Μονής Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα. Ακόμη, ο Παναγιώτατος επεκοινώνησε μετά των προσελθόντων πιστών, προέβη εις δηλώσεις προς την τηλεόρασιν και ηυλόγησε την μεσημβρίαν την μοναστηριακήν τράπεζαν.

Το εσπέρας, ο Πατριάρχης μετέβη εις το Ιερόν Ησυχαστήριον Σουρωτής, όπου ετελέσθη Δοξολογία εν τω Καθολικώ καθ᾿ ην Τον προσεφώνησεν η Οσιωτ. Ηγουμένη Μοναχή Φιλοθέη και Τω προσέφερεν ι. εικόνα του νέου Αγίου της Εκκλησίας ενώ ο Παναγιώτατος προσέφερεν εις τον ι. ναόν αργυρούν χέρνιβα εκ Κωνσταντινουπόλεως. Εξ άλλου, ο οικείος Ποιμενάρχης άγιος Κασσανδρείας προσέφερεν εις τον υψηλόν επισκέπτην του επιτραχήλιον και ωμοφόριον, ο δε Πατριάρχης ανταπέδωκε την χειρονομίαν διά της προσφοράς αρχιερατικού εγκολπίου. Εν συνεχεία ήρξατο η Ιερά Αγρυπνία κατά την οποίαν ο Παναγιώτατος εχοροστάτησε κατά τον Μ. Εσπερινόν και τον Όρθρον και προέστη της Θείας Λειτουργίας εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, εκπροσωπήσαντος τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμον και την Διαρκή Ι. Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μιλήτου κ. Αποστόλου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, του Θεοφιλ. Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου και του οικείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου.

Παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων και Ρηγίου κ. Ειρηναίος, εκπρόσωποι των αρχών, Ηγούμενοι Ι. Μονών, κληρικοί και μέγα πλήθος ευσεβών προσκυνητών ελθόντων διά να ζητήσουν τας προσευχάς και την προς Θεόν μεσιτείαν του νέου Οσίου, οίτινες ανέμενον επί ώρας ίνα προσκυνήσουν τον τάφον αυτού. Εκεί, μετά το πέρας του Εσπερινού, προσεκύνησε και προσηυχήθη και η Α. Θ. Παναγιότης.
Κατά την διάρκειαν της Αγρυπνίας ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης ωμίλησε καταλλήλως δις προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κατά τον Μ. Εσπερινόν και κατά την Θείαν Λειτουργίαν μετά την ανάγνωσιν του Ιερού Ευαγγελίου, διαζωγραφήσας τας αρετάς του Οσίου Παισίου και ενθαρρύνας τους πιστούς εις τον πνευματικόν των αγώνα και την αντιμετώπισιν των δυσκολιών του καθημερινού βίου.
Επίσης, η Α. Θ. Παναγιότης ηυχαρίστησε τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας και την Οσιωτάτην Καθηγουμένην.
Την πρωίαν της Κυριακής, 12ης τ. μ., η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, προπεμφθείς υπό των και υποδεξαμένων Αυτόν επισήμων προσώπων, επέστρεψεν εις την έδραν Αυτού, γενόμενος δεκτός εν τω αεροδρομίω της Πόλεως υπό του Σεβ. Επιτρόπου Αυτού Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Δευτέρας, 13ης Ιουλίου, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την επί τη εθνική εορτή της Γαλλίας δοθείσαν δεξίωσιν, εν τω εν Σταυροδρομίω «Palais de France», και συνεχάρη τω Εξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβει εν Αγκύρα, και τη Ευγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένω ενταύθα.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονούντα τους υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ορθοδόξους Ουκρανούς εν Η.Π.Α. .
– Τον Σεβ. ΡΚαθολικόν Αρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον του Βατικανού εν Αγκύρα, επί τη κατόπιν δεκαετούς θητείας εν Τουρκία οριστική επιστροφή αυτού εις Ιταλίαν.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Σαμαράν, Στρατιωτικόν Ιερέα.
– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Καραγιάννην, επί κεφαλής ομίλου προσκυνητών εκ της ενορίας Αγίου Νικολάου Αμφίσσης.
– Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Παπιδάκην μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας Εμμανουέλας και τον Εντιμ. κ. Διονύσιον Κλάδην μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης και των τέκνων αυτών, εξ Ηρακλείου Κρήτης.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
-Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου, κατά το υπό της Ευγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένου της Γαλλίας εν τη Πόλει, παρατεθέν δείπνον (iftar), εν τω εν Σταυροδρομίω «Palais de France», το εσπέρας της Παρασκευής, 10ης Ιουλίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά το υπό του Εξοχ. κ. Egemen Bağış, πρώην Υπουργού, εν τω Πτωχοκομείω Darülaceze παρατεθέν δείπνον (iftar), την Τετάρτην, 8ην τ.μ. .
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά το υπό του Σοφολ. κ. Mehmet Nuri Yılmaz, πρώην Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, και του Εντιμ. κ. Metin Yalçın, Επιχειρηματίου, παρατεθέν δείπνον (iftar), εν τω εν Χαλκηδόνι «Büyük Kulüp», την Τετάρτην, 8ην ιδίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά το υπό του Σοφολ. κ. Mehmet Nuri Yılmaz, πρώην Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, και του Εντιμ. κ. Metin Yalçın, Επιχειρηματίου, παρατεθέν δείπνον (iftar), εν τω εν Χαλκηδόνι «Büyük Kulüp», την Τετάρτην, 8ην ιδίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά το υπό των Εκκλησιαστικών Επιτροπών των Κοινοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων διοργανωθέν δείπνον εν πλω, επί τη επετείω της ενθρονίσεως του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιακώβου, το Σάββατον, 11ην Ιουλίου.

* * *
Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, επεσκέφθη τον εν τω εν Ataşehir Πανεπιστημιακώ Νοσοκομείω Yeditepe νοσηλευόμενον Εντιμ. κ. Sinan Tuncer, διαβιβάσας αυτώ τας Πατριαρχικάς ευχάς υπέρ αποκαταστάσεως της υγείας αυτού.Ετικέτες