Το χρονικό του Πατριαρχικού προσκυνήματος στην Καππαδοκία (ΦΩΤΟ)

Loading...


Και εφέτος, χάριτι Θεού, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επραγματοποίησε το καθιερωμένον, κατά την Αναστάσιμον περίοδον, προσκύνημα εις την αγιοτόκον Καππαδοκίαν μεταξύ 4-5 Ιουνίου ε.ε., συνοδευόμενος υπό της Α. Χάριτος, του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας και Πριμάτου πάσης Αγγλίας κ. Justin Portal Welby, όστις αφίχθη εκείσε μίαν ημέραν ενωρίτερον, ξεναγηθείς υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Μέλη της Πατριαρχικής Συνοδείας ήσαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Lugansk και Alchevsk κ. Μητροφάνης, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ο Αιδεσιμολ. Πρωθιερεύς κ. Νικόλαος Danilevich, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ως άνω Τμήματος, ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Γρηγόριος, ο Εντιμολ. κ. Στέφανος Μπαιράμογλου, Άρχων Καστρίνσιος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας – Επιχειρηματίας, μετά της συζύγου του Ευγεν. κ. Ρέας-Ελένης, εντεύθεν, και ο Ελλογιμ. κ. Ivan Zhelev Dimitrov, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Σόφιας, εκ Βουλγαρίας.

Κατά την άφιξίν Του εις το αεροδρόμιον της Νεαπόλεως (Nevşehir), την μεσημβρίαν του Σαββάτου, 4ης Ιουνίου, τον Παναγιώτατον υπεδέχθη εν τη αιθούση των επισήμων τριμελής Διακοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία εκ προσώπου της Βουλής των Ελλήνων, αποτελουμένη εκ των Εξοχ. Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου (Νάσου) Αθανασίου, Κοσμήτορος της Βουλής – Βουλευτού Αττικής, Μαξίμου Χαρακοπούλου, Βουλευτού Λαρίσης, και Βασιλείου Κεγκέρογλου, Βουλευτού Ηρακλείου Κρήτης, ομού μετά του Εντιμ. κ. Θεοφάνους Ισακίδου, Προέδρου της Πανελληνίου Ενώσεως Καππαδοκικών Σωματείων.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης ηυλόγησε το προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας παρατεθέν γεύμα και εκείθεν μετέβη εις το Ξενοδοχείον «Hilton Double Tree», όπου και κατέλυσε.

Το απόγευμα εχοροστάτησε κατά τον Μ. Εσπερινόν εν τω εν Σινασώ Ι. Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα, οι προμνημονευθέντες Εξοχ. κ.κ. Βουλευταί, η Ευγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Σινασιτών Ελλάδος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι του Θρόνου, μεταξύ των οποίων και ο εκ Σινασού ορμώμενος Εντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, εφοπλιστής, προσκυνηταί εκ Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρουπόλεως, Σερρών και Βερροίας, ως και Καθηγηταί και φοιτηταί της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, Προέδρου αυτής.

Μετά την απόλυσιν, ο Παναγιώτατος ωμίλησεν ελληνιστί καλωσορίσας τους πιστούς και αναφερθείς εις την Καππαδοκικήν εκκλησιαστικήν και πολιτιστικήν παράδοσιν, και εν συνεχεία προσεφώνησεν αγγλιστί τον υψηλόν επισκέπτην Του. Ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, αντιφωνήσας καταλλήλως, ηυχαρίστησε τον σεπτόν Προκαθήμενον της Εκκλησίας διά την τιμητικήν πρόσκλησιν, αναφερθείς τούτο μεν εις τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του Αγγλικανισμού και της Ορθοδοξίας, τούτο δε εις την από κοινού διοργάνωσιν κατά το προσεχές έτος, εν τη Πόλει, Διεθνούς Διασκέψεως διά την υπέρβασιν της ανθρωπίνης δουλείας και της σωματεμπορίας, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράση τας ευχαριστίας συνόλου του Χριστιανικού κόσμου προς τον Παναγιώτατον διά τας εργώδεις προσπαθείας και την συντονιστικήν μέριμνάν Του υπέρ της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτις καλείται να αναδειχθή, κατά τον Αγγλικανόν Προκαθήμενον, εις «Σύνοδον ελπίδος και αγάπης».

Εν συνεχεία τον Πατριάρχην προσεφώνησεν ο Εντιμ. κ. Θεοφάνης Ισακίδης και προσέφερεν Αυτώ δώρα των εν Ελλάδι Καππαδοκών.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Παναγιώτατος μετά των συνοδών Του επεσκέφθησαν τον εν Sahibpaşa σπηλαιώδη Ι. Ναόν των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, εν ω διασώζονται σπάνιαι βυζαντιναί τοιχογραφίαι.

Την επομένην, Κυριακήν του Τυφλού, 5ην Ιουνίου, καθ’ ην επετελέσθη η μνήμη των 150 Θεοφόρων Πατέρων, των συνελθόντων εν τη εν Κωνσταντινουπόλει Β’ Αγία Οικουμενική Συνόδω, ο Πατριάρχης προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω ως άνω Ι. Ναώ, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβ. Μητροπολιτών Σασίμων κ. Γενναδίου και Lugansk και Alchevsk κ. Μητροφάνους. Μετά την απόλυσιν ο Παναγιώτατος ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των εν Καππαδοκία αναπαυομένων πατέρων και αδελφών ημών, των τε ειρηνικώς κοιμηθέντων και των μαρτυρικώς τελειωθέντων. Εκκλησιάσθησαν άπαντες οι και κατά την προτεραίαν προσελθόντες επίσημοι και προσκυνηταί.

Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας χαιρετισμόν απηύθυναν ο Εξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και η Ευγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου. Ακολούθως η Α. Θ. Παναγιότης ωμίλησε προς το εκκλησίασμα και τα μέσα γενικής ενημερώσεως ελληνιστί, αναφερθείς εις τους Καππαδόκας Αγίους και εις την ζωήν και την ευσέβειαν των Καραμανλήδων, ως και τουρκιστί, ευχαριστήσας τας επιτοπίους αρχάς διά την άδειαν της πραγματοποιήσεως του από ετών καθιερωθέντος Πατριαρχικού προσκυνήματος εν τη Καππαδοκική γη και ευχηθείς εις τους Μουσουλμάνους καλόν Ραμαζάνιον. Τέλος, επαρουσίασε διά θερμών λόγων τον επισκέπτην Ιεράρχην της Εκκλησίας της Ουκρανίας άγιον Lugansk, όστις απαντητικώς απηύθυνεν εγκάρδιον χαιρετισμόν προς τους πιστούς, ευχαριστήσας τον Πατριάρχην διά την πρόσκλησιν και τονίσας τους δεσμούς, οίτινες αναπτύσσονται μεταξύ των δύο Εκκλησιών μέσω τοιούτων προσκυνηματικών επισκέψεων.

Το εόρτιον γεύμα της ημέρας παρέθεσεν εν τη προ έτους ανακαινισθείση εν Σινασώ επαύλει αυτού ο Εντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, Άρχων Ακτουάριος.
Προ της μεταβάσεως εις το αεροδρόμιον, ο Παναγιώτατος μετά των συνοδών Του προσεκύνησαν εις τον εν Προκοπίω Ι. Ναόν του Αγίου Γεωργίου και επεσκέφθησαν την παρακειμένην οικίαν του εν τη περιοχή ασκηθέντος και διαλάμψαντος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.
Αυθημερόν το εσπέρας ο Πατριάρχης και οι συνοδοί Αυτού επέστρεψαν αεροπορικώς εκ Νεαπόλεως εις την Πόλιν.