Το χρονικό της επίσκεψης του Οικ. Πατριάρχη στην Έφεσο και στη Μαινεμένη

Loading...


Ο Οικ. Πατριάρχης, την μεσημβρία της Πέμπτης, 7ης Μαίου, μετέβη αεροπορικώς στη Σμύρνη.

Ενθα εγένετο δεκτός εν τω αερολιμένι υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκή, Ιερατικώς Προισταμένου της Κοινότητος Σμύρνης, του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γεν. Προξένου της Ελλάδος εκείσε, και της Ευγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Προέδρου της Κοινότητος.

Εκείθεν μετέβη εις Έφεσον (Selçuk), ένθα επεσκέφθη προσκυνηματικώς τον χώρον του σπηλαίου των επτά παίδων των εν Εφέσω, συνοδεύομενος υπό του Δημάρχου της πόλεως και μαθητών του 1ου Γυμνασίου Σερρών μετά Καθηγητών αυτών, είτα δε εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν τοις ερειπίοις της αρχαίας βασιλικής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένθα συνεκλήθη το έτος 431 η Αγία Γ´ Οικουμενική Σύνοδος. Κατά την ιεράν ταύτην ακολουθίαν συμπροσηυχήθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος μετά κληρικών και λαικών εκ της κατ᾿ αυτόν Επαρχίας και προσκυνηταί εκ της Πόλεως, Μυτιλήνης και Χίου. Εν τω τέλει του Εσπερινού ωμίλησεν ο Πατριάρχης αναφερθείς εις ιστορικά και θεολογικά στοιχεία της Οικουμενικής Συνόδου και εις τους εν τη ευρυτέρα περιοχή διαλάμψαντας Αγίους.

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος επεσκέφθη εθιμοτυπικώς εν τη έδρα αυτού τον Δήμαρχον Selçuk Εντιμ. Δρα κ. Zeynel Bakıcı, και τον ασθενούντα Έπαρχον Εντιμ. κ. Ayhan Boyacı, κατ᾿ οίκον. Το εσπέρας, παρεκάθησεν εις το υπό του Εντιμ. κ. Δημάρχου παρατεθέν δείπνον.  

 

Το Σάββατον, 9ην τ.μ., η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, προεξήρχε της εν τω εν Μαινεμένη ανακαινισθέντι, τη μερίμνη του Δήμου, Ιερώ Ναώ Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος και του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ην ωμίλησε προς το εκκλησίασμα και εις το τέλος ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των διακονησάντων εν τω Ναώ Κληρικών και λαικών, των Κτιτόρων αυτού, ως επίσης και υπέρ πάντων των εν τη περιοχή εκείνη αναπαυομένων πατέρων και αδελφών ημών. Είτα, ωμίλησε Τουρκιστί και ηυχαρίστησε τας τοπικάς αρχάς διά τας παρασχεθείσας διευκολύνσεις και διά την φιλοξενίαν αυτών.

Επηκολούθησεν εκδήλωσις εν τω υπαιθρίω χώρω του Ναού καθ᾿ ην εψάλησαν οι Εθνικοί Ύμνοι της Τουρκίας και της Ελλάδος και ωμίλησεν ο Δήμαρχος Μαινεμένης Εντιμ. κ. Tahir Şahin, όστις καλωσώρισε τον Πατριάρχην και τους πιστούς εις τον Δήμον του και επεφύλαξεν ιδιαιτέρας τιμάς εις τον Παναγιώτατον. Επηκολούθησεν ολιγόλεπτον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, φύτευσις συμβολικής και αναμνηστικής ελαίας εις τον ίδιον χώρον και δεξίωσις.
Το εσπέρας, ο Παναγιώτατος μετά των συνοδών Αυτού επέστρεψεν αεροπορικώς εκ Σμύρνης εις την Πόλιν.

Τον Πατριάρχην ημών κατά το προσκύνημα τούτο συνώδευον οι Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Ανδρέας και Τριτεύων κ. Νήφων, και Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, και κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, οδηγός των Πατριαρχείων. Ετικέτες