Το χρονικό της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο, όπου είχε σειρά επαφών μεταξύ άλλων και με την πολιτική ηγεσία των χωρών αυτών.

Παράλληλα, μίλησε σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Μητρόπολη Βελγίου.

Με αφορμή την επιστροφή του κ.κ. Βαρθολομαίου στο Φανάρι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: « Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, μετά της συνοδείας Αυτού, αφίχθη την Πέμπτην, 29ην Ιανουαρίου, εις Βρυξέλλας ένθα υπηντήθη εν τω αεροδρομίω υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου, των Εξοχωτάτων κ. Mehmet Hakan Olcay, Πρέσβεως της Τουρκίας εν Βρυξέλλαις, κ. Κωνσταντίνου Χαλαστάνη, Πρέσβεως της Ελλάδος, του Εντιμ. κ. Νικολάου Ζαχαριάδου, Αντιστρατήγου, Αντιπροσώπου εν τη στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, και του Ελλογ. κ. Peter De Mey, Καθηγητού, εκ μέρους του Πανεπιστημίου της Λουβαίνης.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ μετέβησαν εις Leuven και το απόγευμα επεσκέφθη το ΡΚαθολικόν Πανεπιστήμιον, επίτιμος διδάκτωρ του οποίου είχεν ανακηρυχθή προ εικοσαετίας περίπου, και εγένετο δεκτός υπό του Πρυτάνεως αυτού Ελλογ. Καθηγητού κ. Rick Torfs, μετά του οποίου έσχε κατ᾽ ιδίαν συνάντησιν, και εν συνεχεία ωμίλησεν εις το συγκληθέν συνέδριον, αφιερωμένον εις την μυστικήν ζωήν, με θέμα «Η θέωσις εις την ορθόδοξον παράδοσιν», ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου αποτελουμένου εκ των Πανιερ. Μητροπολίτου Αχαΐας κ. Αθανασίου, των εν Δυτική Ευρώπη διακονούντων Ιεραρχών κ. Ιωσήφ και κ. Σεραφείμ, εκ της Εκκλησίας Ρουμανίας, και κ. Δοσιθέου, εκ της Εκκλησίας Γεωργίας, του Θεοφιλ. Επισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, εκ της Εκκλησίας Κύπρου, των εν Βελγίω ΡΚαθολικών Επισκόπων υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Μαλινών και Βρυξελλών κ. André Josheph Léonard, πλείστων Καθηγητών του Πανεπιστημίου και άλλων επιστημόνων.

Μετά την διάλεξιν εδόθη δεξίωσις εις τους χώρους του Πανεπιστημίου καθ᾽ ην ο Παναγιώτατος συνανεστράφη και επεκοινώνησε μετ᾿ εκπροσώπων της διανοήσεως και παραγόντων της τοπικής κοινωνίας.
Την πρωίαν της Παρασκευής, 30ης ιδίου, η Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εις τα βασιλικά ανάκτορα προς συνάντησιν της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως του Βελγίου Φιλίππου. Ο Μεγαλειότατος υπεδέχθη τον Πατριάρχην εις την είσοδον του Παλατίου και εν συνεχεία ηκολούθησεν ιδιαιτέρα συνάντησις των δύο ανδρών εν εγκαρδίω και φιλικώ κλίματι ήτις διήρκεσε περί την μίαν ώραν. Μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης ενημέρωσε την Α. Μεγαλειότητα περί της ανακαλύψεως του τάφου του Αποστόλου Φιλίππου εν Ιεραπόλει (Pamukkale) υπό του Ιταλού Αρχαιολόγου D᾿ Andria και επέδωκεν αυτή σχετικάς φωτογραφίας και κείμενα, τούθ᾿ όπερ συνεκίνησε και ηυχαρίστησε μεγάλως τον Βασιλέα. Ο Παναγιώτατος προεπέμφθη μετά πάσης τιμής υπό του Βασιλέως συνοδεύσαντος Αυτόν έως της εξόδου του Μεγάρου.

Είτα ηκολούθησε Πατριαρχική επίσκεψις εις τον Καθεδρικόν ΡΚαθολικόν Ναόν των Αγίων Μιχαήλ και Γουδούλης Βρυξελλών, ένθα εξεναγήθη υπό του Προισταμένου αυτού, Οσιολ. Mgr κ. Claude Castiau.
Ακολούθως, ο Πατριάρχης μετέβη εις την έδραν του Υπουργείου Εξωτερικών του Βελγίου ένθα εγένετο δεκτός υπό του αρμοδίου Υπουργού και Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Εξοχ. κ. Didier Reynders. Μετά την συνάντησιν και την συνομιλίαν διαρκείας πέραν της μιάς ώρας, εις ην παρέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, η Πατριαρχική συνοδεία και οι εν Αγκύρα Πρέσβυς και εν τη Πόλει Γενικός Πρόξενος του Βελγίου, ο Παναγιώτατος και ο κ. Υπουργός προέβησαν εις δηλώσεις εις τα Μέσα ενημερώσεως.
Την μεσημβρίαν παρεκάθησεν εις το προς τιμήν Του παρατεθέν υπό της Συνελεύσεως των ΡΚαθολικών Επισκόπων Βελγίου γεύμα, εν τη έδρα αυτής, εις ο παρεκάθησαν και οι ως άνω Ορθόδοξοι Ιεράρχαι. Κατά την συνεστίασιν ταύτην ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Επίσκοπος κ. Johan Bonny και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μαλινών και Βρυξελλών οίτινες ανεφέρθησαν εις την προσπάθειαν της κοινής μαρτυρίας της Καθολικής και της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Δυτικήν Ευρώπην σήμερον. Μετά το πέρας του γεύματος η Α. Θ. Παναγιότης προέβη εις σύντομον ανακοίνωσιν Τύπου εις τα τοπικά Μέσα Ενημερώσεως.
Το απόγευμα επεσκέφθη εθιμοτυπικώς τον Εξοχ. κ. Mehmet Hakan Olcay, Πρέσβυν της Τουρκίας εις Βρυξέλλας, και εν συνεχεία μετέβη εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου ένθα Τον υπεδέχθησαν πλείστοι κληρικοί και στελέχη αυτής ως και ικανός αριθμός πιστών οίτινες έλαβον την Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν.

Το εσπέρας, ο Παναγιώτατος επεσκέφθη τον Εξοχ. κ. Κωνσταντίνον Χαλαστάνην, Πρέσβυν της Ελλάδος εν Βρυξέλλαις, όστις παρέθεσε προς τιμήν Του επίσημον δείπνον εν τη κατοικία του, εις ο παρεκάθησαν πλείστοι Διπλωμάται και στελέχη των εν τη πόλει Οργανισμών της Ευρωπαικής Ενώσεως. Ο Πατριάρχης απήντησεν ελληνιστί και γαλλιστί εις την πρόποσιν του οικοδεσπότου. Ωμίλησεν επίσης ο Ευρωβουλευτής Εξοχ. κ. Μανόλης Γλέζος.
Την πρωίαν του Σαββάτου, 31ης Ιανουαρίου, ο Πατριάρχης παρέστη εις την εν τω αμφιθεάτρω Monet του Πανεπιστημίου της Leuven ημερίδα, συνδιοργανωθείσαν υπό του Κέντρου Οικουμενικών Ερευνών του Πανεπιστημίου και του Ορθοδόξου Θεολογικού Ινστιτούτου Βρυξελλών «Απόστολος Παύλος», με θέμα «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και η Β´ Βατικάνειος Σύνοδος». Μετά τας σχετικάς ανακοινώσεις Καθολικών και Ορθοδόξων Καθηγητών διαφόρων Θεολογικών Σχολών ηκολούθησεν η καταληκτήριος ομιλία του Παναγιωτάτου, Όστις ανεφέρθη και εις την σημασίαν διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της επερχομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αυτής. Εν συνεχεία παρετέθη γεύμα εις πλησιόχωρον εστιατόριον, εις ο παρεκάθησαν ο Πατριάρχης και οι ως άνω ομιληταί.
Το απόγευμα, επραγματοποιήθη η καταληκτήριος συνεδρία του τριημέρου συνεδρίου του ΡΚαθολικού Πανεπιστημίου της Λουβαίνης, την οποίαν παρηκολούθησεν ο Πατριάρχης και εις την οποίαν ωμίλησε και ο Σεβ. πρώην Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Δρ. Rowan Williams.

Την Κυριακήν, 1ην αρξ. μηνός Φεβρουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος ορθοδόξων πιστών ως και πλείστων επισήμων. Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Ιεραρχών διακονησάντων εν Ευρώπη ως και του αειμνήστου Ποιμενάρχου της Επαρχίας ταύτης Μητροπολίτου Αιμιλιανού Ζαχαροπούλου και του πρότριτα εκδημήσαντος εις Κύριον αειμνήστου Επισκόπου Ευμενείας κυρού Μαξίμου, Βοηθού της Ι. Μητροπόλεως. Εν συνεχεία, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Δεπουτάτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Ρούσην, ευεργέτην της Ι. Μητροπόλεως, και απήντησεν εις την προσφώνησιν του Σεβ. Ποιμενάρχου συγχαρείς αυτόν διά την εύορκον διακονίαν του εν τη Επαρχία ταύτη του Οικουμενικού Θρόνου και ευχηθείς ευλογημένον Τριώδιον εις άπαντας. Παρέστησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, οι προαναφερθέντες λοιποί Ορθόδοξοι Ιεράρχαι, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μαλινών και Βρυξελλών κ. André Josheph Léonard, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Χαλαστάνης, η επί κεφαλής της Μονίμου Ελληνικής Αντιπροσωπείας παρά τη Ευρωπαική Ενώσει Εξοχ. Πρέσβυς κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και άλλοι επίσημοι.

Την μεσημβρίαν, η Ι. Μητρόπολις Βελγίου παρέθεσε προς τιμήν του Παναγιωτάτου επίσημον γεύμα εν τω ξενοδοχείω «Steingerberger» καθ᾽ο ωμίλησαν ο Σεβ. Ποιμενάρχης, μνησθείς της διακονίας των προκατόχων αυτού, και ο Πατριάρχης.
Ακολούθως, μετέβη οδικώς εις Λουξεμβούργον, γενόμενος δεκτός εν τοις ορίοις Βελγίου και Λουξεμβούργου υπό του εκείσε Πρέσβεως της Ελλάδος Εξοχ. κ. Θεοδώρου Γεωργακέλου. Το εσπέρας, εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου εν τω Ι. Ναώ Αγίου Νικολάου τη παρουσία του Σεβ. ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου Λουξεμβούργου κ. Jean Claude Hollerich, πολυαρίθμων πιστών, του Αρχιραββίνου της πόλεως, της κ. Δημάρχου και πλείστων τοπικών παραγόντων. Ωμίλησαν ο Σεβ. Ποιμενάρχης και η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας την ευλογίαν Αυτού εις το εκκλησίασμα, το οποίον συνεχάρη διά την απόκτησιν προ τινος ιδιοκτήτου Ιερού Ναού.

Ακολούθως ηυλόγησε το παρατεθέν υπό της Ενορίας επίσημον δείπνον εν τω ξενοδοχείω «Sofitel».
Την πρωίαν της Δευτέρας, 2ας Φεβρουαρίου, ο Πατριάρχης μετά του Σεβ. οικείου Ποιμενάρχου επεσκέφθη τον Πρωθυπουργόν του Λουξεμβούργου Εξοχ. κ. Xavier Bettel και εν συνεχεία μετέβη εις το Παλάτιον της Α. Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός του Λουξεμβούργου κ. Ερρίκου, μετά του οποίου έσχεν ιδιαιτέραν μακράν και εν φιλικώ κλίματι συνομιλίαν.

Ο Πατριάρχης αναπαυθείς επί διήμερον πλησίον της πόλεως του Λουξεμβούργου, επεσκέφθη την Τρίτην, 3ην τ.μ., την Ι. ΡΚαθολικήν Μονήν Αγίου Maurice Clervaux, γενόμενος δεκτός υπό του Ηγουμένου και των αδελφών αυτής μετά τιμής και σεβασμού, επιστρέψας δε εις Βρυξέλλας συνηντήθη μετά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Εξοχ. κ. Αλέξη Τσίπρα, ως ήδη εδημοσιοποιήθη δι᾿ ιδιαιτέρου Ανακοινωθέντος της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Κατά την αναχώρησίν Του εκ Βρυξελλών το εσπέρας της Τετάρτης, 4ης τ.μ., ο Πατριάρχης προεπέμφθη εν τω αεροδρομίω υπό του οικείου Ποιμενάρχου και των Εξοχωτάτων Πρέσβεων της Τουρκίας και της Ελλάδος, κατά δε την άφιξίν Του εις την Πόλιν υπεδέξατο Αυτόν ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων».

0502patr.JPG
0502patr1.jpg
0502patr2.JPG
0502patr3.JPG
0502patr4.jpg


Ετικέτες