Το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ παρουσιάζει την επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων για την Ελληνορθόδοξη Ομογένεια

Loading...


Επιστολή στον πρόεδρο Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη απέστειλε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την έναρξη κοινοβουλευτικών εργασιών για τα ζητήματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο.

Το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ βρήκε την επιστολή του Παναγιώτατου και σας την παρουσιάζει αυτούσια. 

Σε αυτή, ο Πατριάρχης μιλά για τα «χρόνια προβλήματα» που απασχολούν την Ελληνορόδοξη Ομογένεια στην οποία «ενσαρκούνται η ιστορία, οι πόθοι, οι καϋμοί και ο πόνος του ημετέρου ευσεβούς Γένους δια μέσου των αιώνων».

Αναλυτικά η επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου έχει ως εξής:

«Τω Εντιμοτάτω κυρίω Αλεξάνδρω Τριανταφυλλίδη, Προέδρω της Ειδικής Μονίμου Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, τέκνω εν Κυρίω αγαπητώ της ημών Μετριότητος, χάριν και ειρήνης παρά Θεού.

Το οικουμενικόν πνεύμα του Ελληνισμού ενστερνιζομένη η Εκκλησία, της οποίας παν μέλος, αδιακρίτως φυλής, γλώσσης και πολιτισμού, είναι τέκνον Θεού, χαίρει οσάκις διαπιστώνει ότι και η λίαν αξιόλογος και αξιέπαινος προσπάθεια της Επιτροπής σας εμφορείται υπό του ιδίου πνεύματος και συμβάλλει τοιουτοτρόπως διά πασών των πρωτοβουλιών αυτής εις την εδραίωσιν της ουσιαστικής ενότητος της απανταχού της γης διαβιούσης και δραστηριοποιουμένης Ομογενείας, της οποίας κέντρον είναι η εν Κωνσταντινουπόλει από αιώνων εστία του ευσεβούς ημών Γένους.

Όθεν, μετ’ ιδιαιτέρας χαράς επληροφορήθημεν εκ του υπό σημερινήν ημερομηνίαν, Α.Π. 6, γράμματος της υμετέρας αγαπητής Εντιμότητος την εντός της ημέρας προγραμματισθείσαν συνεδρίαν της Επιτροπής σας, προς θεώρησιν χρονίων προβλημάτων απασχολούντων την εν τη εν Κωνσταντινουπόλει έδρα ημών και ταις πολυπάθοις νήσοις Ίμβρω και Τενέδω Ελληνορθόδοξον Ομογένειαν, η οποία τυγχάνει εκλεκτόν και λίαν σημαντικόν τμήμα του εκτός του Ελληνικού Κράτους διεσπαρμένου Ελληνισμού, εις το οποίον ενσαρκούνται η ιστορία, οι πόθοι, οι καϋμοί και ο πόνος του ημετέρου ευσεβούς Γένους δια μέσου των αιώνων.

Και εάν αι ιστορικαί περιπέτειαι και αι ανθρώπινοι αδυναμίαι συνετέλεσαν ώστε σήμερον να παραμένη εις τους μικρούς πλην απεράντους τούτους χώρους εν μικρόν λήμμα της άλλοτε ανθηράς Ομογενείας, έχομεν στερράν την εμπιστοσύνην μας εις την Πρόνοιαν του Θεού ότι «ουκ εάσει ημάς πειρασθήναι υπέρ ο δυνάμεθα», διό και εργαζόμεθα η ημετέρα Μετριότης και οι συνεργάται ημών μετά «δυνάμεως ζωής» προς επίτευξιν των καλλιτέρων δυνατών αποτελεσμάτων και την υποστήριξιν και ενίσχυσιν της Ομογενείας, πάντοτε ελπίζοντες εις την ανατολήν ενός καλλιτέρου μέλλοντος, επί τη βάσει του Δικαίου και της Ηθικής, εν πνεύματι ισότητος και δικαιοσύνης, με περισσοτέραν ανεκτικότητα, περισσότεραν εμπιστοσύνην, περισσότερον σεβασμόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσοτέραν ειρήνην και ασφάλειαν, αντλούντες πάντοτε διδάγματα από την ιστορικήν μνήμην και συνείδησιν.

Μετά πολλής, λοιπόν, ικανοποιήσεως παρακολουθούμεν τας προσπαθείας της Βουλής των Ελλήνων, εκφραζομένας διά της Ειδικής Επιτροπής σας, επί τω τέλει της συμβολής εις τας επί της συγκεκριμένης πτυχής ημετέρας προσπαθείας και των εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη σωματείων των Κωνσταντινουπολιτών και Ιμβρίων και Τενεδίων, αισθανόμενοι ούτω την στοργικήν μέριμναν και φροντίδα της Ελλάδος δια τους εν τη μήτρα του Γένους εν Κωνσταντινουπόλει, και εν ταις νήσοις Ίμβρω και Τενέδω Ομογενείς και διά τας πνευματικάς και ηθικάς αξίας και ιερά και ανεκτίμητα τιμαλφή των χώρων τούτων.

Απονέμοντες δε την Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν και πατρικήν ευχήν υπέρ της πλήρους επιτυχίας των εργασιών της συνεδρίας ταύτης, επικαλούμεθα επί την υμετέραν Εντιμότητα, επί τα μέλη της Επιτροπής και άπαντας τους αγαπητούς προσκεκλημένους αυτής την Χάριν και το άπειρον Έλεος του Αναστάντος εκ νεκρών Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Θεόν ευχέτως».

 Ετικέτες