Τι είπε ο Οικ.Πατριάρχης για τους Αγιορείτες Αγίους, τον μοναχισμό, την Αμφίπολη,το διωγμό των Χριστιανών

Loading...


Αναφορές για συγκεκριμένα θέματα, πέραν της κρίσης, έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τις ομιλίες του αυτές τις μέρες στις Σέρρες. Μίλησε για τους Αγιορείτες Αγίους, τον μοναχισμό, την ΑμφίποληΙδιαίτερη εντύπωση έκανε η σύγκριση των σφαγών των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή με τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Διαβάστε τις συγκεκριμένες αναφορές : 

Για τους Αγιορείτες Αγίους 

Προσκυνούντες τον Αναστάντα Χριστόν και τιμώντες Νικήταν τον Νέον και το άπειρον πλήθος των μαρτύρων, των νεομαρτύρων και των οσίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι σύγχρονοι Πορφύριος ο Μπαραικτάρης και Παίσιος ο Εζνεπίδης, οι Αγιορείται, οι οποίοι και αυτοί εκκινήσαντες, ως Νικήτας ο πολιούχος Σερρών, εξ Αγίου Όρους, έδωκαν εις τον σύγχρονον κόσμον της Ελλάδος παράδειγμα ζωής αγάπης και κενωτικής προσφοράς, σκύβομεν εις τα τραύματα των πονεμένων ανθρώπων, και προσπαθούμεν ως Ορθόδοξος Εκκλησία να τους βοηθήσωμεν εις την άρσιν του σταυρού των και την επίλυσιν των προβλημάτων των. 

Για το μοναχισμό

Δεν είναι ο μοναχισμός μία προσπάθεια διά μίαν ατομικήν και κατ᾿άνθρωπον τελειότητα. Δεν είναι μία πορεία προς εν ιδανικόν, κτιστόν καιεγκόσμιον. Αλλά, διά της Χάριτος και δυνάμεως του Θεού, τον Οποίον πάντοτε επικαλούμεθα εις βοήθειαν, είναι μία πορεία προς την Θεανθρωπίαν, την ένωσιν μετά του Κυρίου ημών, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. 

Για την Αμφίπολη

Ο μακεδονικός πολιτισμός ο οποίος ανεπτύχθη εις την πλησιόχωρον Αμφίπολιν, τα θαυμαστά λείψανα του οποίου έρχονται  διαρκώς εις το φως από τα σπλάγχνα της στρυμονικής γης, αποτελεί τεκμήριον του που είναι δυνατόν να φθάση το Γένος μας όταν εργασθή με ομοψυχίαν, σύμπνοιαν και προσήλωσιν εις ένα υψηλόν στόχον.

Είναι δε τα ευρήματα της Αμφιπόλεως μία πρόσκλησις προς όλους να μείνουν εις τον τόπον τους, να εργασθούν με αυταπάρνησιν και ζήλον, προκειμένου να βοηθήσουν την χώραν και να την κρατήσουν ορθίαν εις την δύσκολον αυτήν στιγμήν, κατά την οποίαν έχει την ανάγκην όλων.Εάν το πράξωμεν τούτο, να είμεθα βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας ευλογήση και θα σώση πάντας. Εάν έκαστος αποβλέπη εις το ατομικόν συμφέρον και όχι εις το συμφέρον του συνόλου, τότε ασφαλώς τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.

Ειδικά για την Αμφίπολη εξέφρασε την επιθυμία να την επισκεφθεΙ: «την ιστορικήν Αμφίπολιν, της οποίας τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα μας εντυπωσίασαν και τα οποία ανυπομονούμεν να επισκεφθώμεν και να θαυμάσωμεν και εκ του σύνεγγυς» είπε· 

Για τους σύγχρονους μάρτυρες στη Μέση Ανατολή

Η αλήθεια αυτή διαχρονικώς αποδεικνύεται και κατά τας ημέρας μας: την αποδεικνύουν οι πολυάριθμοι σύγχρονοι μάρτυρες του Χριστού εις την Μέσην Ανατολήν, οι οποίοι, ενώ θα ημπορούσαν να αλλαξοπιστήσουν και να σώσουν την ζωήν τους, προτιμούν να κρατούν την εσωτερικήν ελευθερίαν τους αν και αυτό οδηγεί εις την μαρτυρίαν και εις το μαρτύριον. Την ιδίαν εσωτερικήν ελευθερίαν, όπως γνωρίζετε, εκράτησε και ο προστάτης της ιστορικής πόλεώς σας των Σερρών Άγιος Νεομάρτυς Νικήτας. Τα δεινοπαθήματα και ο θάνατος των Νεομαρτύρων του Γένους μας αλλά και των συγχρόνων χριστιανών εις την Συρίαν, εις το Ιράκ, εις την Λιβύην και αλλαχού, και των παλαιών μαρτύρων ανά την οικουμένην υπό αναλόγους δυσκόλους συνθήκας, μαρτυρούν το γεγονός ότι η υπάτη εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου δεν χάνεται. Ο τρόπος με τον οποίον αντέχουν τον πόνον και τας δοκιμασίας και αυτόν τον θάνατον οι πάσχοντες ούτοι συνάνθρωποί μας σήμερον –μήπως όμως όλοι μας κατά τον ένα η τον άλλον τρόπον πάσχομεν και αντιμετωπίζομεν δυσεπίλυτα καθ᾿ ημάς προβλήματα;- πολλοί μάλιστα ενώ είχον, όπως και εσείς, όλην την βιολογικήν ζωήν εμπρός τους, είναι η απόδειξις ότι δύναται ο καθείς μας να υποφέρη τας πλέον δυσκόλους καταστάσεις και να εξέρχεται νικητής. Άλλωστε, ο Αναστάς Κύριος, κατά την σάρκα υπέστη από την κακίαν του δημιουργήματός Του πολύ περισσοτέρας δοκιμασίας «τα πάθη, τον σταυρόν, τον θάνατον, την ταφήν», και εξήλθε νικητής και συγχρόνως μας έδωκεν Εαυτόν τύπον και υπογραμμόν ζωής και συμπεριφοράς ενώπιον των δυσκο-λιών. 

Εις επίρρωσιν της αληθείας αυτής, σας αναφέρομεν, πνευμα-τικάμας παιδιά, ότι κατά το παρελθόν έτος, κατά την ιδίαν αναστάσιμον περίοδον, ο Πατριάρχης σας είχε την συγκλονιστικήν εμπειρίαν να επισκεφθή ένα στρατόπεδον συγκεντρώσεως εις την Γερμανίαν -το Νταχάου- και να ζήση «εν μνήμη» το μυστήριον του θανάτου, τας γνωστάς μελανάς σελίδας της συγχρόνου Ιστορίας, αι οποίαι αποκαλύπτουν την ανθρωπίνην θηριωδίαν, αδικίαν και αποκτήνωσιν των λογικών όντων αφ᾿ ενός και την προσωπικήν αδέσμευτον ελευθερίαν του συνανθρώπου αφ᾿ ετέρου.

Αι εμπειρίαι και αι μαρτυρίαι του στρατοπέδου αυτού και τα μαρτύρια των χριστιανών νεομαρτύρων παλαιότερον και εις την Μέσην Ανατολήν αλλά και παγκοσμίως σήμερον αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος δύναται και πάσχων να διατηρή την εσωτερικήν του ελευθερίαν. 

 

 Ετικέτες