Τιμητικές εκδηλώσεις για τον Οικ. Πατριάρχη «ΠΑΣΗ ΤΗ ΚΤΙΣΕΙ»

Loading...


Tιμητικαί εκδηλώσεις προς την Μητέρα Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως και τον σεπτόν Προκαθήμενον αυτής γενόμεναι εσχάτως:

1) Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου απεφάσισεν όπως απονείμη εις την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην τον τίτλον του Επιτίμου Διδάκτορος αυτής.

2) Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Ιορδανίας προσεκάλεσαν την Α. Θ. Παναγιότητα όπως παραστή και ομιλήση εις Διάσκεψιν συγκαλουμένην εν Παρισίοις την 8ην Σεπτεμβρίου ε. ε., με θέμα την προστασίαν των θυμάτων της εθνικής και της θρησκευτικής βίας εν Μέση Ανατολή. Ο Πατριάρχης κωλυόμενος όπως παραστή αυτοπροσώπως ανέθηκε την εκπροσώπησιν Αυτού εις τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.

3) Η Α. Β. Υ., ο διάδοχος του Βασιλικού Θρόνου της Γεωργίας Πρίγκηψ Nugzar Bagrationi – Gruzinski απένειμε τη Α. Θ. Παναγιότητι το παράσημον του Αγίου Βασιλέως Δαυΐδ, του Ψαλμωδού, εκ μέρους του Βασιλικού Οίκου της Γεωργίας, δι᾿ ειδικής τελετής εν τοις Πατριαρχείοις, τη 27η Αυγούστου 2015.

4) Ο Εξοχ. κ. John Kerry, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, απέστειλε θερμόν ευχαριστήριον γράμμα εις την Α. Θ. Παναγιότητα επί τη εκφρασθείση Πατριαρχική συμπαθεία διά το επισυμβάν αυτώ προσφάτως ατύχημα κατά την περιοδείαν αυτού εις Ευρώπην. Ετικέτες