Ο Οικ. Πατριάρχης στην Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή

Loading...


Το απόγευμα της Δευτέρας, 4ης Ιανουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, μετέβη εις την Ι. Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή ένθα ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εν αυτή αναπαυομένου αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Βασιλείου του Γ´ επί τη διαγενομένη μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου.

Εν συνεχεία, ηυλόγησε την Αγιοβασιλόπιτταν της Μονής και συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Υπεύθυνον της Μονής, τας εν αυτή διακονούσας Μοναχάς Ολυμπιάδα και Μαρκέλλαν, αδελφάς της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, και τους εκ των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μονής Εντιμ. κ. κ. Μηνάν Παπαγεωργίου και Πέτρον Σαμαντζήν, ηυλόγησε δε και τους εν αυτή εργαζομένους.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τούς Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Σταυρίδην και Φώτιον Μπενλίσοι, εντεύθεν, υποβαλόντας τα εαυτών σέβη επί τοις ονομαστηρίοις των.
– Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά της Ευγεν. κ. Μαγδαληνής Καραμάνογλου, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Σμαραγδήν, Σκηνοθέτην, εξ Αθηνών. Ετικέτες