Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη γυναικεία μονή Asten της Ολλανδίας

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφτηκε τη γυναικεία μονή Asten της Ολλανδίας κατά την 4η μέρα της επισκέψεως του εκεί.

Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό ανακοινωθέν όπως εξεδώθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Την πρωΐαν του Σαββάτου, 26ης Απριλίου, η Α.Θ.Παναγιότης συνηντήθη μετά των μελών της Μικτής Επιτροπής επί του Διαλόγου μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Παλαιοκαθολικών και συνωμίλησε μετ᾽αυτών επί της πορείας του Διαλόγου, απευθυνθείς αυτοίς δι᾽ομιλίας. 

Μετά ταύτα, ο Παναγιώτατος, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις πρότυπον αγρόκτημα της περιοχής Bunschoten, εν τω οποίω εξεναγήθη υπό του ιδιοκτήτου Εντιμ. κ. Jan Huijgen και εγευμάτισε. Κατά το γεύμα παρέστη ο Εντιμ. Δήμαρχος της περιοχής κ. Melis van de Croep, ο οποίος καλωσώρισε τον Παναγιώτατον, Όστις αντεφώνησε καταλλήλως. 

Επηκολούθησεν ημερίς επί του θέματος Our Daily Bread- Sustaining life and human dignity through food and agriculture. Ο Ελλογιμ. κ. Cees Veerman, πρώην Υπουργός Γεωργίας της Ολλανδίας, ήτο ο συντονιστής της ημερίδος, ενώ κατ᾽αυτήν ωμίλησαν οι Ελλογιμ. κ.κ. Rudy Rabbinge, Gert van Dijk, Erik Borgman και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ουτρέχτης κ. Joris Vercammen. Παρέστησαν οι Εξοχ. κ.κ. Peter Van Dalen, Ευρωβουλευτής του Κόμματος Χριστιανική Ένωσις, και Ruud Lubbers, πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Καθηγηταί και άλλοι επίσημοι. Κατά το δεύτερον ήμισυ της ημερίδος ωμίλησεν ο Πατριάρχης επί του θέματος αυτής και επηκολούθησε συζήτησις στρογγύλης τραπέζης. 

Μετά την ημερίδα, ο Παναγιώτατος και οι σύνεδροι εξεναγήθησαν εις τους χώρους παραγωγής γάλακτος γειτονικού αγροκτήματος, εν τω οποίω εκτρέφονται 190 αγελάδες.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέβη εις την Ιεράν Μονήν του Γενεθλίου της Θεοτόκου Asten και εχοροστάτησε κατά τον τελεσθέντα Μ. Εσπερινόν, καθ᾽ον παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος, πλείστοι Κληρικοί της Μητροπόλεως και πλήθος πιστών εξ Ολλανδίας και Βελγίου.

Μετά την απόλυσιν, ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, η Οσιωτάτη Μοναχή Μαρία, Ηγουμένη της Μονής, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ευλογήσας την αδελφότητα αυτής και τους εκκλησιασθέντας πιστούς και διανείμας εικονίδια, ως και αναμνηστικά δώρα εις ευεργέτας της Ι. Μονής. Επηκολούθησε δείπνον εν αυτή, εις το τέλος του οποίου ωμίλησε και αύθις ο Πατριάρχης μεταγλωττίζοντος εις τα Φλαμανδικά του Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου. 
 
ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΕΝ ΤΗι Ι.ΜΟΝΗι ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣΤΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
(26 Απριλίου 2014) 
 
Ιερώτατε Μητροπολίτα Βελγίου, υπέρτιμε και έξαρχε Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου και λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ κύριε Αθηναγόρα, 
Ιερώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι αδελφοί, 
Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς ταύτης Μονής Γερόντισσα Μαρία, 
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! 
 
Μέσα εις το αναστάσιμον φως και την χαράν την οποίαν μεταδίδει εις τας ψυχάς μας η εκ Τάφου ζωηφόρος έγερσις του Κυρίου μας, ευρισκόμεθα απόψε εις την μικράν μεν αλλά δυναμικήν Ιεράν ταύτην Μονήν του Γενεθλίου της Κυρίας Θεοτόκου, διά να ευχαριστήσωμεν εν εσπερινοίς ύμνοις τον Αναστάντα Κύριον, να ενθυμηθώμεν και πάλιν την εορταζομένην ψηλάφησιν του Αποστόλου Θωμά, θέτοντες τας ιδικάς μας χείρας εις την λογχόνυκτον πλευράν του νικητού του θανάτου, και να αναφωνήσωμεν ομού μετ᾿ αυτού και με το απ᾿ αιώνος πλήρωμα της Μητρός Εκκλησίας «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» 
 
Ναί! αδελφοί και τέκνα εν Χριστώ. Καταδικασμένοι από τον φιλάνθρωπον Κύριον Ιησούν, τον Αναστάντα Θεόν μας, να είμεθα αθάνατοι, όπως λίαν επιτυχώς αναφέρει ο νέος όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, χαίρομεν, διότι παρά την αμαρτωλότητά μας αξιούμεθα να παραμένωμεν μέλη του τιμίου Σώματος της Εκκλησίας και να απολαύωμεν όλων των πνευματικών αγαθών τα οποία ως φιλόστορ-γος Μήτηρ μας παρέχει και διά των οποίων καθαίροντες το κατ᾿ εικόνα επιτυγχάνομεν το καθ᾿ ομοίωσιν. 
 
Βεβαίως, η λογοκρατουμένη εποχή μας, διακρινομένη διά το πανελεύθερον πνεύμα και την τάσιν αυτονομουμένη να απολακτίση, αρνουμένη, τον Θεόν, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι χωρίς Αυτόν δεν δύναται να ζήση την όντως ζωήν, αδυνατεί να συλλάβη την αιωνιότητα μιάς εκάστης ανθρωπίνης προσωπικότητος, ως ούσης τέκνον Θεού.Ως εκ τούτου ταλαιπωρείται αφαντάστως ως άλλος άσωτος υιός, μεταπίπτουσα από θεωρίας εις θεωρίαν και από πτώσεως εις πτώσιν, επιμένουσα δαιμονικώς εις την ψυχοπαθολογικήν υπερηφά-νειαν της αυτοθεώσεως. Τοιουτοτρόπως, η ομολογία του Αποστόλου Θωμά, ως παγκόσμιος ομολογία παντός πιστεύοντος Χριστιανού, είναι δι᾿ αυτήν ουχί μόνον αποβλητέα αλλά και ανόητος. Ημείς, όμως, ακολουθούντες τους απ᾿ αιώνος μακαρίους προπάτορας, τους σχόντας τον νούν του Χριστού, δεν θα παύσωμεν να ομολογώμεν διατόρως την εμμονήν μας εις όσα παρελάβομεν εκ της αιωνοβίου παραδόσεώς μας ως δωρεάν ουρανόδοτον και σώζουσαν. 
 
Υπό το πνεύμα αυτό της πίστεως εις τον σαρκωθέντα, παθόντα, ταφέντα και αναστάντα Κύριον, ωθούμενα τα πλήθη των Χριστιανών μετά την παύσιν της εποχής των Διωγμών, εξήλθον εις την έρημον, επιλέξαντες το λεγόμενον μαρτύριον της συνειδήσεως, διά να ζώσι μόνον διά τον Θεόν, δημιουργούντες τοιουτοτρόπως είτε πολυπληθείς Μονάς, είτε ολιγοπρόσωπα ασκητήρια, εργαστήρια κατά Χριστόν αγιότητος, καθιστάμενα, κατά τον όσιον Ιωάννην της Κλίμακος, «Φως κοσμικοίς». 
 
Καί η μικρά Ιερά Μονή σας εις την ευρωπαικήν ταύτην ακρώρειαν της Ολλανδικής γης, υπό την αξιέπαινον έμπνευσιν και αγωνιστικότητα της οσιωτάτης Γεροντίσσης Μαρίας, αποτελεί ένα φωτεινόν και σπουδαίον Ορθόδοξον πνεύμονα και ένα διαρκή σιωπηλόν κήρυκα, καθ᾿ όσον έκαστος μοναχός, κατά τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, είναι ζων κήρυξ της ερχομένης Βασιλείας του Θεού, ως βιών εντεύθεν τας τρεις ουρανίους αρετάς της υπακοής των αγίων Αγγέλων, της παρθενίας της Αειπαρθένου και της αποστολικής ακτημοσύνης, προσπαθών αδιαλείπτως να παραμένη διά της ακαταπαύστου προσευχής ηνωμένος μετά του Κυρίου Ιησού Χριστού. 
 
Η καθ᾿ ημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως δύναται να καυχάται, ότι κατά την άχρι τούδε μαρτυρικήν πορείαν της μεγάλως ενίσχυσε και ενισχύει τον θεοσύσταστον μοναχικόν θεσμόν, ιδιαιτέρως αναγκαίον σήμερον διά να υπενθυμίζη εις την κοσμοκρατικήν κοινωνίαν μας την μόνιμον πατρίδα της άνω Σιών, τον Παράδεισον. Διά τούτο θεωρεί ως μεγί-στην ευλογίαν Κυρίου την ύπαρξιν και λειτουργίαν ανά την οικουμένην είτε μικρών είτε μεγάλων μοναστηρίων με προεξάρχουσαν την αναζωγονηθείσαν εσχάτως μοναστικήν πολιτείαν του Αγίου Όρους Άθω, ένθα διατηρείται γνήσιον το ασκητικόν πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και προς το οποίον προστρέχουν διά να εύρουν πνευματικήν ανάπαυσιν ετησίως εκατοντάδες θεοδιψάστων ψυχών πανταχόθεν της γης. 
 
Οσιωτάτη Γερόντισσα Μαρία, 
 
σείς αξιωθείσα να γνωρίσετε από ετών τον Ορθόδοξον Μοναχισμόν και να παραμείνετε επί πολλά έτη ασκουμένη εις το Ιερόν Κοινόβιον του νεοφανούς Οσίου Γεωργίου εις Σίψαν Δράμας, κατα-νοούμεν ότι έχετε επωμισθή μεγάλην ευθύνην, ώστε να φανερώνητε ενταύθα εμπράκτως και καθημερινώς το μήνυμα της εν ημίν ελπίδος την οποίαν χαρίζει ο Αναστάς Κύριος. Αι εξωτερικαί συνθήκαι της διαβιώσεώς σας δεν είναι πάντοτε ευνοικαί. Όμως, ως ψάλλομεν εις την Εκκλησίαν μας, «μεθ᾿ ημών ο Θεός. Γνώτε έθνη και ηττάσθε, ότι μεθ᾿ ημών ο Θεός» και, κατά την διαβεβαίωσιν του ιδίου του Κυρίου μας, «μη φοβού το μικρόν ποίμνιον˙ ότι ευδόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν»(Λουκ. ιβ΄ 32-33). 
 
Υπό τας ευχάς και την αγάπην της Μητρός Μεγάλης Εκκλησίας και ημών του Προκαθημένου αυτής, την πατρικήν ευλογίαν του αγίου Βελγίου, την αγάπην και υποστήριξιν του γηγενούς φιλομονάχου μικρού Ορθοδόξου ποιμνίου και την μητρικήν σκέπην της προστάτιδος της Ιεράς Μονής σας Κυρίας Θεοτόκου, ευχόμεθα να παραμένετε μία ανημμένη λαμπάς θείας αγάπης και, συλλαμβάνουσα εν τη ψυχή σας το Άγιον Πνεύμα, ως διδάσκει ο όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, να αποδεικνύεσθε μία μικρά Θεοτόκος, εκπέμπουσα μυστικώς την εσωτερικήν χάριν και θέρμην την οποίαν χαρίζει η βιουμένη Ορθόδοξος ασκητική παράδοσις. 
 
Ευχαριστούντες διά την λίαν συγκινητικήν υποδοχήν και την ειλικρινή αγάπην σας, απονέμομεν ένθερμον την Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, ευχόμενοι να παραμένη η Ορθόδοξος αύτη παρουσία της Ιεράς Μονής, του μικρού τούτου Περιβολίου της Παναγίας μας, μία ταπεινή και σιωπώσα διακήρυξις της βιωματικής πίστεως εις τον Αναστάντα Σωτήρα Χριστόν. 
 
Κατακλείοντες τον λόγον, εν χαρά και συγκινήσει στρέφομεν τα όμματα της ψυχής και της καρδίας μας προς την υμετέραν Ιερότητα, άγιε Βελγίου, καθώς σήμερον ευρισκόμεθα εις την Ιεράν ταύτην Μονήν εις την οποίαν υποδέχεσθε ημάς διά πρώτην φοράν υπό την ιδιότητα του Ποιμενάρχου της θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. Η χαρά και η συγκίνησίς μας είναι μεγάλη, διότι παρακολουθούμεν τα βήματά σας και την πορείαν σας εν τη Εκκλησία από νεαράς ηλικίας, ότε οι ευλαβείς γονείς σας σας έφεραν εις την Πόλιν προσκυνητήν, αλλά και αργότερον ως φοιτητήν, διάκονον, πρεσβύτερον και Βοηθόν Επίσκοπον παρά τον Μητροπολίτην Παντελεήμονα. Καί ιδού σήμερον ίστασθε ενώπιόν μας Ποιμενάρχης, έχων την ευθύνην του ενταύθα λογικού ποιμνίου.
 
Καυχώμεθα εν Κυρίω διά την πορείαν και την πρόοδόν σας και διαπύρως ευχόμεθα και προσευχόμεθα όπως ο Αναστάς Κύριος χαρίζηται εις υμάς έτη πολλά, αγλαόκαρπον και καλλίκαρπον διακονίαν εις οικοδομήν του Σώματος του Κυρίου, της Εκκλησίας, και εις δόξαν του Παναγίου Ονόματος Αυτού. Είμεθα βέβαιοι ότι θα ανταποκριθήτε εις τας προσδοκίας της αναδειξάσης υμάς Μητρός Εκκλησίας. Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!