Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Υψωμάθεια για την εορτή των Αγίων Κων/νου & Ελένης

Loading...


Ο Οικ. Πατριάρχης, επί τη εορτή της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου και των Αγίων ενδόξων Ισαποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, εχοροστάτησεν εν τω εν τη Κοινότητι Υψωμαθείων πανηγυρίσαντι Ι. Ναώ των εορτασάντων Αγίωv, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Πέμπτην, 21ην Μαΐου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Βουλευταί-μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, ο Εντιμ. κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, ο Εντιμ. κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλος, Δήμαρχος Σάμου, μετά συνεργατών αυτού, οι τελειόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, όμιλος ΡΚαθολικών εκ Verona Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ιερέως κ. Roberto Bianchini, και πιστοί εντεύθεν.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Παναγιώτατος, αναφερθείς εις την εορτήν της Θείας Αναλήψεως και την συμβολήν του Αγίου Κωνσταντίνου εις την εδραίωσιν της ανεξιθρησκείας εν τω κόσμω. Επηκολούθησε δεξίωσις.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Ο Εξοχ. κ. Νομάρχης της Πόλεως εις τα Πατριαρχεία
Την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 21ης Μαΐου, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, διά πρώτην φοράν από της αναλήψεως των καθηκόντων του, ο Νομάρχης της Πόλεως Εξοχ. κ. Vasip Şahin, προς πραγματοποίησιν εθιμοτυπικής επισκέψεως. Ο κ. Νομάρχης έσχε συνάντησιν μετά της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, καθ᾿ ην παρέστη και ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων. Τω Εξοχ. κ. Νομάρχη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τιμαί κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων, καθ᾽ ην επεσκέφθη και τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς εν αυτώ υπό του Σεβ. Πρωτοσυγκελλεύοντος.
* * * 

Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Εξοχ. κ. κ. Ιωάννην Αμανατίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Πρόεδρον της Ελληνικής Αντιπροσωπείας εις την Διακοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν Ορθοδοξίας, τους εκ των μελών αυτής Εξοχ. κ. Ανδρέαν Μιχαηλίδην, Δρα Ιατρικής, και κ. Σταύρον Αραχωβίτην, Βουλευτάς ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Γεράσιμον Γιακουμάτον, πρώην Υπουργόν, και κ. Αθανάσιον Μπούραν, Βουλευτάς Ν.Δ., και τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αυτής, συνοδευομένους υπό του Εντιμ. κ. Γεν. Προξένου της Ελλάδος, παρακαθήσαντας την μεσημβρίαν εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
– Τούς εφετεινούς τελειοφοίτους της Ι. Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, υπό την ηγεσίαν του Καθηγητού αυτής Ελλογ. κ. Τιμοθέου Πατίστα.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπείων τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, και την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, την Πέμπτην, 21ην Μαΐου.
Το απόγευμα της ιδίας, ο Παναγιώτατος επεσκέφθη κατ᾿οίκον τον ως άνω Σεβ. Γέροντα Μητροπολίτην και ηυχήθη αυτώ τα εικότα.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, μετέβη εις την Ι. Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου του ΣΤ’, επί τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ετικέτες