Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Οικ.Πατριάρχη-Τσίπρα

Loading...


Για την ελληνική μειονότητα και την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, συνομίλησαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο περιθώριο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου του ΟΗΕ.

Oπως αναφέρεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Twitter: «Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, συνομιλήσαμε για την ελληνική μειονότητα και την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης».

Στην ανακοίνωση του Φαναρίου αναφέρεται:

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, προσκληθείς παρέστη και ωμίλησε σήμερον, Δευτέραν, 23ην τ. μ. Μαΐου, εις την εν τη Πόλει συνερχομένην Διάσκεψιν διά τα ανθρωπιστικά προβλήματα, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πατριάρχης εις την ομιλίαν Του ανεφέρθη εις τας οικολογικάς δραστηριότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εις την εν Λέσβω συνάντησίν Του με τον Πάπαν και τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος και έκαμεν έκκλησιν, διά σύμπραξιν και συντονισμόν εις θέματα ανθρωπιστικής δράσεως, προς τας Ορθοδόξους Εκκλησίας, ολόκληρον τον Χριστιανικόν κόσμον, όλους τους θρησκευτικούς ηγέτας και τους θρησκευτικούς θεσμούς, καθώς και προς την διεθνή κοινότητα και πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως. Η θρησκεία θα έδει να είναι μοχλός διά την εξάλειψιν του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μετά την ομιλίαν Αυτού η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης συνηντήθη, εν ιδιαιτέρα αιθούση του Συνεδριακού Κέντρου ένθα συνέρχεται η Διάσκεψις, με τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Εξοχ. κ. Αλέξην Τσίπραν, συμμετέχοντα επίσης εις το παγκόσμιον τούτο Συνέδριον, μετά του οποίου αντήλλαξαν απόψεις επί κοινού ενδιαφέροντος θεμάτων εντός κλίματος εγκαρδιότητος.

Εν συνεχεία, τη αιτήσει της Α. Εξοχότητος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έσχε θερμήν συνάντησιν και συνομιλίαν μετά του Αναπληρωτού Πρωθυπουργού της Τσεχίας κ. Pavel Belobradek. Κατ᾿αυτήν εγένετο, ως εικός, αναφορά και εις την πρόσφατον ειρηνικήν επίσκεψιν προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας Μακ. κ. Ραστισλάβ μετά της συνοδείας αυτού.

2305patr (1).jpg
2305patr (7).jpg
2305patr (2).jpg
2305patr (3).jpg
2305patr (4).jpg
2305patr (5).jpg
2305patr (6).jpg