Η αντίδραση του Οικ.Πατριαρχείου για την έφοδο Τούρκων υπαλλήλων στη Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος

Loading...


Ανακοίνωση αναφορικά με την έφοδο Τούρκων υπαλλήλων στη Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος στη νήσο Χάλκη εξέδωσε το Φανάρι.

Σε αυτή ενημερώνει για τις εξελίξεις αναφορικά με το καθεστώς της εν λόγω Μονής.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Περί της Πατριαρχικής Σκήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χάλκης.

Ως γνωστόν, την 27/07/2010 και διά των υπ᾿ αριθμούς 2008/6Ε και 2010/126Κ οριστικών αποφάσεων του Πλημμελειοδικείου των Πριγκηποννήσων, γενομένων τελεσιδίκων ήδη την 03/10/2010, εξεδικάσθη εις βάρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου η κυριότης αυτού επί της Σκήτης της Μεταμορφώσεως της νήσου Χάλκης, κατεδικάσθη ο τότε υπεύθυνος αυτής και απεμακρύνθησαν οι φύλακες υπάλληλοι. Διά της ιδίας αποφάσεως κατεδικάσθη και ο υπεύθυνος της Δασικής Υπηρεσίας διά την κατεδάφισιν της στέγης του Ναιδρίου της Σκήτης.

Η Σκήτη της Μεταμορφώσεως εμπίπτει εις την κατηγορίαν σειράς όλης Μονών και Ναών της Κωνσταντινουπόλεως, τους οποίους το κράτος έχει χαρακτηρίσει ως «κατειλημμένα» Βακούφια, και ούτως έχει αφαιρέσει από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον την διαχείρισιν αυτών, επιτρέπον μόνον την χρήσιν. Προκειμένου περί της συγκεκριμένης Σκήτης, εκκρεμεί από το έτος 2009 νομική προσφυγή του Πατριαρχείου κατά της κυβερνητικής ταύτης αποφάσεως.

Έκτοτε, λόγω των ζημιών τας οποίας υπέστη ο Ναός, αι ιεραί ακολουθίαι δεν δύνανται να τελώνται εντός αυτού, αλλά υπαιθρίως, εις τον παραπλήσιον χώρον, εκτεθειμένον εις τας εκάστοτε καιρικάς συνθήκας.

Τον Μάρτιον του έτους 2015 το Βακούφιον της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης κατέθεσεν εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Βακουφίων αίτησιν παραχωρήσεως της χρήσεως του προφανώς από αιώνων ως Σκήτη οικοδομηθέντος χώρου, αλλ᾿ ουδέποτε ελήφθη σχετική απάντησις.
Προ διετίας, εγκατεστάθη εις τον χώρον ομογενής τις εκ Χάλκης, ευλαβούμενος, ως παλαιός κάτοικος της νήσου, την Σκήτην και επιθυμών να μεριμνά εξ ιδίας πρωτοβουλίας διά την ευπρέπειαν αυτής.

Την Πέμπτην, 31ην Μαρτίου ε. ε., επεσκέφθησαν τον εν λόγω ομογενή υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας, υπομνήσαντες αυτώ την υφισταμένην δικαστικήν απόφασιν εκκενώσεως του χώρου και παρασχόντες προθεσμίαν μέχρι την 5ην Απριλίου ε. ε., όπως αποχωρήση, τούθ᾿ όπερ και έπραξε.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διά των στελεχών του εζήτησε συνάντησιν μετά των εν Αγκύρα αρμοδίων αρχών προς αντιμετώπισιν της δυσαρέστου ταύτης καταστάσεως, εγκυμονούσης τον κίνδυνον αποστερήσεως αυτού από μιάς εισέτι πατρώας κληρονομίας και της παρεμποδίσεως ασκήσεως των στοιχειωδών λατρευτικών καθηκόντων του ποιμνίου του.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 6η Απριλίου 2016