Επισκοπική Συνέλευση των Ορθοδόξων της Μπενελούξ (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η ένατη συνεδρίαση της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνέλευσης της Μπενελούξ πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σε αυτή συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ορθοδοξία στην περιοχή αλλά και με τις προετοιμασίες για τη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο του 2016.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνέλευσης αναφέρει: «Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευση της Μπενελούξ (CEOB) συνήλθε, στην ενάτη συνεδρίασίν της στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου (Avenue Charbo 71), την Τετάρτην 24 Ιουνίου 2015, υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Ήσαν επίσης παρόντες ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, αντιπρόεδρος (Πατριαρχείον Μόσχας), ο Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ (Πατριαρχείον Μόσχας-Υπερόριος Ρωσσική Εκκλησία), ο Επίσκοπος Μάρκος (Πατριαρχείον Ρουμανίας) και ο Επίσκοπος Δοσίθεος (Πατριαρχείον Γεωργίας).

Οι επίσκοποι ασχολήθηκαν με την διεξαγωγή των πρώτων συναντήσεων των επιτροπών οι οποίες λειτουργούν υπό την καθοδήγησιν και την ευθύνην της Επισκοπικής Συνελεύσεως και διεπίστωσαν την αναγκαιότητα διά την ενεργοποίησιν όλων των επιτροπών.

Οι επίσκοποι ενημερώθησαν διά τας τελευταίας εξελίξεις της παρουσίας της Ορθοδοξίας εις την Ολλανδίαν και εις το Λουξεμβούργον. Ενημερώθησαν κυρίως διά τας κατασκηνώσεις νέων εις την Ολλανδίαν και διά την υπογραφήν των νέων συμβάσεων μεταξύ του Κράτους του Λουξεμβούργου και των ανεγνωρισμένων θρησκειών.

Οι επίσκοποι εξέτασαν επίσης ιδέας αναφορικώς με τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον εις Κωνσταντινούπολιν κατά την Πεντηκοστήν του έτους 2016.

Οι Ιεράρχες αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικώς με τις διάφορες δραστηριότητες των επισκοπών τους και ιδιαιτέρως επικέντρωσαν την προσοχήν τους εις τους τομείς εκείνους όπου απαιτείται ένας καλύτερος συντονισμός προσπαθειών.

Επίσης διεπίστωσαν την σπουδαιότητα της επισκέψεως της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εις το Βέλγιον και εις το Λουξεμβούργον από την 29ην Ιανουαρίου έως και την 1ην Φεβρουαρίου 2015 και συζήτησαν διά τα αποτελέσματα και διά τας απηχήσεις αυτής της πατριαρχικής επισκέψεως. Έκαναν κυρίως μίαν σύντομην εξέτασιν της μεικτής συναντήσεως της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ και της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπικής Συνελεύσεως Βελγίου που έλαβεν χώραν την 30ην Ιανουαρίου 2015 με την υψηλήν παρουσίαν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος.

Ομίλησαν επίσης διά την προετοιμασίαν του ταξειδίου της Ορθοδόξου Επισκοπικής συνελεύσεως της Μπενελούξ εις την Κωνσταντινούπολιν διά την εορτήν των Εισοδίων της Θεοτόκου την 21ην του προσεχούς μηνός Νοεμβρίου.

Πριν από το πέρας των εργασιών οι παρόντες επίσκοποι ένωσαν τις προσευχές τους τελώντας ένα Τρισάγιον διά την ανάπαυσιν της ψυχής του αειμνήστου Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευμενείας κυρού Μαξίμου, μέλους της Επισκοπικής Συνελεύσεως από της ιδρύσεώς της και ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω την 22αν του παρελθόντος Ιανουαρίου.

Η Επισκοπική Συνέλευσις αύτη εδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως της 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως, συγκληθείσης εις Chambésy (Γενεύη) τον Ιούνιον του 2009.

Τα μέλη της Επισκοπικής Συνελεύσεως εξέφρασαν δι’ άλλην μίαν φοράν την θέλησίν τους να εργάζονται με καλήν συνεργασίαν προς όφελος των ορθοδόξων πιστών που διαμένουν εις τις τρεις χώρες της Μπενελούξ».

IMG_8712.JPG
IMG_8719.JPG
IMG_8721.JPG
IMG_8725.JPG
IMG_8727.JPG
IMG_8738.JPG


Ετικέτες