Οι όροι του Φαναρίου για την αναγνώριση του Αρχ. Τσεχίας και η επιστολή συγγνώμης του

Loading...


Έξι όρους έθεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να αναγνωρίσει τον Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας & Σλοβακίας Ραστισλαβ. Συνάμα το Φανάρι έδωσε στη δημοσιότητα και την επιστολη΄συγγνώμης του Αρχιεπισκόπου. 

Αναλυτικά: 

             Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εσυνέχισε και σήμερον, 14ην Ιανουαρίου 2016, τας εργασίας αυτής, υπό την προεδρίαν της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
            Κατά την συνεδρίαν ταύτην, απεφασίσθη ομοφώνως όπως, προς αποκατάστασιν της ενότητος, αναγνωρισθή ως Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας ο Μητροπολίτης Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ, υπό τους ακολούθους όρους τους οποίους απεδέχθησαν τόσον ο ίδιος και η υποστηρίζουσα αυτόν μερίς, όσον και οι αντιτιθέμενοι προς αυτούς:
α) Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ θα εκζητήση δημοσία συγγνώμην δι᾿ όσα ανοίκεια και προσβλητικά ωσαύτως δημοσία εδήλωσε κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητρός Εκκλησίας της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, εξ ης αύτη έλαβε την εις Χριστόν πίστιν, και κατά του σεπτού προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου, ως και κατά ελληνοφώνων ορθοδόξων εκκλησιών.
            β) Αμφότεραι αι διιστάμεναι μερίδες της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας αναγνωρίζουσιν ως μόνον ισχύοντα τον εν έτει 1998 υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδοθέντα Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον περί ανακηρύξεως και ευλογίας του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας ταύτης (υπ᾿ αριθμ. Πρωτ. 1058 από 27ης Αυγούστου 1998).
            γ) Συνίσταται Μικτή Επιτροπή εξ αντιπροσωπειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας (τη συμμετοχή εκπροσώπων αμφοτέρων των μέχρι τούδε διισταμένων μερίδων), ήστινος έργον είναι η εναρμόνισις των άρθρων του Καταστατικού Χάρτου αυτής προς τας διατάξεις του υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξαπολυθέντος κατά τα ανωτέρω Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του έτους 1998, ως ιδρυτικού της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας κειμένου, ως και η εν γένει αναθεώρησις του Καταστατικού συμφώνως προς τα υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων προβλεπόμενα, επί τω τέλει της διασφαλίσεως της ενότητος και της ομαλότητος εν τη Εκκλησία ταύτη.
 

δ) Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ολομούτς και Μπρνό κ. Συμεών αναγνωρίζεται νόμιμος και κανονικός εν ενεργεία Μητροπολίτης της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, ασκών ακωλύτως άπαντα τα υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων και του Καταστατικού της Εκκλησίας ταύτης απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις εν τη Επαρχία αυτού και εν τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας.
            ε) Θέλουσιν αναγνωρισθή, κατ᾿ οικονομίαν, ως κανονικοί Ιεράρχαι της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, χωρίς να δημιουργηθή κανονικόν προηγούμενον, οι όπως ποτέ εκλεγέντες:
i) Ιερομόναχος Μιχαήλ Νταρντάρ, ως Μητροπολίτης Πράγας, και
ii) Αρχιμανδρίτης Ησαίας Slaninka, ως βοηθός παρά τω Μητροπολίτη Ολομούτς και Μπρνό Επίσκοπος, υπό τον τίτλον της Επισκοπής Šumperk.
            ς) Αμφότεραι αι μερίδες αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν ενώπιον του Θεού και της Μητρός Εκκλησίας όπως σεβασθώσι και τηρήσωσι τους ανωτέρω όρους απαρεγκλίτως, σεβόμεναι την θέσιν και την διακονίαν εν τη Εκκλησία πάντων των εις αμφοτέρας τας ως άνω μερίδας ανηκόντων κληρικών και μοναχών, εις ουδεμίαν ενέργειαν προβαίνουσαι ήτις θα ηδύνατο να διαταράξη το παράπαν την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, αποκαθισταμένων εις τας προτέρας αυτών θέσεις των απομακρυνθέντων κατά την διάρκειαν των διενέξων κληρικών και μοναχών.

Το κείμενον του αποσταλέντος προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην γράμματος εκζητήσεως συγγνώμης, του οποίου την δημοσίευσιν απεδέχθη ο Μακαριώτατος διά του από 21ης Δεκεμβρίου 2015 νεωτέρου γράμματος αυτού, έχει ως ακολούθως:

« Πρέσοβ, 19 Οκτωβρίου 2015

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι,
Τω Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης, και Οικουμενικώ Πατριάρχη
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ,

Παναγιώτατε, προσφιλέστατε συλλειτουργέ των Θείων του Χριστού Μυστηρίων,
Προάγομαι εν πρώτοις να Σας χαιρετίσω εγκαρδίως, ευχόμενος δαψίλειαν ευλογιών του Κυρίου ημών εις την πολυεύθυνον διακονίαν Σας υπέρ της ευσταθείας και της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού.
Παναγιώτατε,
Θα ήθελον να Σας επαναβεβαιώσω ότι ουδέποτε ημφεσβήτησα τον εξιδιασμένον και μοναδικόν ρόλον, τον οποίον διαδραματίζετε, τόσον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον όσον και Υμείς προσωπικώς, εν τη εσωτερική ζωή της ηγαπημένης μητρός ημών, της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Διά τούτο θα ήθελον να Σας ζητήσω ευγενώς όπως κινήσητε τα σπλάγχνα της Υμετέρας αγάπης, μετέλθητε την πατρικήν σοφίαν και παραβλέψητε οιανδήποτε δήλωσιν περί του αντιθέτου, η οποία εγένετο πιθανώς πρόξενος αισθημάτων οδύνης και προσβολής, καθώς διετυπώθη υπό το κράτος συναισθηματικού βρασμού, προερχομένου εκ της λύπης και του πόνου, ένεκα της εκδηλουμένης εν τη τοπική Εκκλησία ημών αναταραχής, πλην όμως δεν απηυθύνετο εις ευρύτερον κοινόν. Περαιτέρω, θα ήθελον να διαβεβαιώσω Υμάς ότι ουδείς των Ιεραρχών ημών εσκέφθη ποτέ να θέση υπό αμφισβήτησιν την αυθεντίαν Υμών ή τας αμοιβαίας καλάς ημών σχέσεις.

Παναγιώτατε,
Εν εκάστη ανθρωπίνη οικογενεία σημειούνται παρανοήσεις από καιρού εις καιρόν. Αποτελεί πάντοτε εκδήλωσιν σοφίας και αγάπης των πρεσβυτέρων η παραθεώρησις, υπό πνεύμα κατανοήσεως και συγχωρητικότητος, μικροσφαλμάτων των νεωτέρων και ολιγώτερον εμπείρων, επί τω σκοπώ της διατηρήσεως της ενότητος και της αμοιβαίας αγάπης εντός της οικογενείας. Θα ήθελον να ζητήσω την από μέρους Υμών επίδειξιν και εις την προκειμένην περίπτωσιν αναλόγου συγκαταβατικότητος.
Παναγιώτατε,

Προσβλέπω εις προσωπικήν συνάντησιν μεθ᾿ Υμών κατά την Σύναξιν των Προκαθημένων των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, όπου καλούμεθα να φέρωμεν εις πέρας την διαδικασίαν της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνιστά την από μακρού χρόνου ποθουμένην έκφρασιν της ενότητος και χριστιανικής μαρτυρίας της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον σύγχρονον κόσμον.
Παναγιώτατε,
Θα ήθελον να Σας ζητήσω ευγενώς να φυλάξητε εμπιστευτικήν την επιστολήν ταύτην, την απευθυνομένην εις Υμάς προσωπικώς, προκειμένου ίνα ουδέν περιθώριον αφεθή διά καπηλεύσεις εκ μέρους εκείνων, οι οποίοι δεν επιθυμούν τον θρίαμβον της ενότητος και της αγάπης εντός της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Προσβλέπων εις την συνάντησιν ημών και την συλλειτουργίαν εν τη Θεία Ευχαριστία, διατελώ, εν αδελφική αγάπη Υμέτερος εν Χριστώ.
+ Ραστισλάβ
Αρχιεπίσκοπος Πρέσοβ,
Μητροπολίτης Τσεχικών Χωρών και Σλοβακίας».

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 14η Ιανουαρίου 2016
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου  Ετικέτες