Εφησυχάζων Ιεράρχης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

: Στους εφησυχάζοντες ιεράρχες κατατάσσει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κηρύσσοντας τον θρόνο αυτού σε χηρεία.

Σε σημερινή της συνεδρίαση η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προέτρεψε την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Κρήτης να καταρτίσει τριπρόσωπο για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου.

Εξέφρασε δε τη στοργή της προς τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο, “ο οποίος ανάλωσε τον εαυτό του στις ιερές υποθέσεις της Εκκλησίας και στον χριστώνυμο λαό του Θεού”.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν σήμερον, Πέμπτην, 2αν Δεκεμβρίου 2021.

Κατ’ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος έλαβε γνώσιν, εκ των εν Κρήτη Ποιμεναρχών του Θρόνου, περί της εν γένει καταστάσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ειρηναίου, τον οποίον, φιλαδέλφως και εκ πολλής αγάπης και τιμής κινουμένη, κατατάσσει εν τοις εφ’ εξής μεταξύ των εφησυχαζόντων Ιεραρχών, γνωριζόμενον πλέον ως Σεβ. Αρχιεπίσκοπον πρώην Κρήτης, κηρύσσουσα τον Θρόνον αυτού εν χηρεία.

Εξ άλλου, η Εκκλησία προέτρεψε την εν Κρήτη Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον όπως, κατά τα, το γε νυν έχον, κρατούντα, χωρήση εις καταρτισμόν τριπροσώπου και υποβολήν αυτού τω Ιερώ Κέντρω προς εκλογήν εντεύθεν του νέου Αρχιεπισκόπου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εκφράζει την στοργήν και την πλήρη ευαρέσκειαν αυτής προς τον πολιόν Ιεράρχην κ. Ειρηναίον, όστις ηνάλωσεν εαυτόν εις την διακονίαν των ιερών υποθέσεων της Εκκλησίας και του χριστωνύμου λαού του Θεού.

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου