Ψήφισμα του Συλλόγου των Καθηγητών της Πατρ.Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης για την σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Loading...


Αναλυτικά το ψήφισμα του Συλλόγου των Καθηγητών της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης για την σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη:

Γεγονός όντως οριακής σπουδαιότητος επεκλώσατο η πρόνοια της Τρισυποστάτου Θεότητος διά την αγιώνυμον Κρήτην, την παρά Κυρίου προεκλεχθείσαν αγιασθήναι τιμιωτάτοις ποσί του Ουρανοβάμονος Παύλου και του συνεκδήμου αυτώ και πρώτου των Επισκόπων αυτής Αποστόλου Τίτου, την θεοειδώς επισκιασμένην με περικείμενον νέφος μαρτύρων και οσίων. Η ανεξιχνίαστος Θεία Βουλή, εν τη μεγαθύμω αυτής συγκαταβάσει, εχαρίσατο εις την περίκλυτον ημών Μεγαλόνησον το υψηλόν προνόμιον ίνα υποδεχθή φιλαδέλφως εν τοις κόλποις αυτής μέγα και ιστορικόν εκκλησιαστικόν γεγονός, ισοστάσιον των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων, των θείων δογμάτων της Εκκλησίας ημών την ακρίβειαν θεοπρεπεστάτως ερμηνευσάντων.

Ο λόγος, διά την από χρόνου πολλού νομοκανονικώς και θεολογικώς προπαρασκευασθεί-σαν, τη του Παναγίου Πνεύματος επινεύσει, Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, το κορυφαίον γεγονός εις Πανορθόδοξον επίπεδον, από της εποχής των Οικουμενικών Συνόδων.

Η ειρημένη Πανορθόδοξος Σύναξις διά της ευλογητής παρουσίας «επί το αυτό» τοσούτων σεπτών Ιεραρχών και Προκαθημένων και του υψηλού κύρους των θεμελιωδών αυτής Αποφάσεων, θέλει αποτελέσει ιστορικόν σταθμόν διά τον ένδοξον και θεοφρούρητον τόπον, ένθα αύτη συγκαλείται, πρόξενον δε αγιασμού, ευλογίας και ενισχύσεως εν τη πίστει του ενταύθα φιλογενούς και φιλοχρίστου πληρώματος αυτού.

Σύμπασα η Αποστολική Εκκλησία Κρήτης, ο ευγενής και φιλόθεος λαός, αι εκπαιδευτικαί και μαθητικαί Κοινότητες εν ιερά μεταρσιώσει και πνευματικώ συναγερμώ αναμένουσιν την σύγκλησιν της ιστορικής Συνόδου εις την αφθονοπαρόχως παρά του Δοτήρος παντός αγαθού ελεηθείσαν γην των Κρητών.
Εκ της παγκρητίου ταύτης εις εκκλησιαστικόν επίπεδον, και ουχί μόνον, συστρατεύσεως δεν θα ηδύνατο να μείνη αμέτοχος και η καθ’ ημάς παλαίφατος Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή, αναμιμνησκομένη εν ταυτώ την επίκαιρον σημασίαν της ρήσεως του μακαριστού διδασκάλου αυτής και μεγαλωνύμου εν Αρχιερεύσι, Μητροπολίτου Κισσάμου και Σελίνου Ειρηναίου, ότι και αύθις διά του τοιούτου μείζονος γεγονότος «ο Χριστός σημάδευσε την Κρήτη».

Επί τούτω τω ευσήμω γεγονότι και ως η μόνη ανά την Μεγαλόνησον Μέση Εκκλησιαστική Σχολή, ανακοινώνομεν ότι, εν τη ιδιαιτερότητι του Εκπαιδευτηρίου, η ημετέρα Εκπαιδευτική Κοινότης και δη οι της Θεολογίας Καθηγηταί, συνωδά και τη υπ’ αριθ. 429/7-3-2016 Εγκυκλίω του κατά Κρήτην Σχολικού Συμβούλου της Ειδικότητος, επωμίσθημεν, αμιλλώμενοι μετά ζήλου, την πρωτοβουλίαν και ευθύνην της καταλλήλου και εμπεριστατωμένης ενημερώσεως της ιεροσπουδαστικής Κοινότητος διά μαθησιακών δράσεων, μετά διδακτικών θεμάτων, επί τη συγκλήσει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ενδεικτικώς μνημονεύομεν, εν προκειμένω, στοχευμένας διερευνητικάς και βιωματικάς δραστηριότητας, σκοπούσας εις την ανάδειξιν της σπουδαιότητος της επί θύραις Συνόδου διά τε την Κρήτην και το δυτικόν διαμέρισμα ημών, ένθα αύτη προώρισται συνελθείν, εις την παρουσίασιν της θεματολογίας των εργασιών και των επί μέρους σταθμών της νομοκανονικής προετοιμασίας αυτής, με προεκτάσεις επί του συνοδικού πολιτεύματος της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και της ιστορικής συμμετοχής της Εκκλησίας της Κρήτης εις αυτάς.

Με ζωηρόν και αδιάλειπτον το ενδιαφέρον, έναντι όσων επί τω ευσήμω τούτω γεγονότι προγραμματίζονται και εξυφαίνονται, η καθ’ ημάς Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή διατρανώνει, κατ’ αρχήν, την άκραν ικανοποίησιν και την ανέκφραστον χαράν της διά την επιλογήν του τόπου της διοργανώσεως ενός γεγονότος τοιαύτης εμβελείας, έχοντος προγραμματισθή εις το όμορον διαμέρισμα της ευάνδρου Επαρχίας της Κισσάμου, εν ταίς εγκαταστάσεσι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Ως Εκκλησιαστικόν Εκπαιδευτήριον, δοξολογούμεν την εν Τριάδι προσκυνητήν Θεότητα διά την προσγενομένην εις τον ημέτερον τόπον τοιαύτην υπερβάλλουσαν τιμήν, η δε τοπική εγγύτης με τον χώρον των εργασιών της Συνόδου, αλλά και με τους Ι. Ναούς, ένθα τελεσθήσονται, κατά το πρόγραμμα, Πατριαρχικαί Θ. Λειτουργίαι, παρέχει την δυνατότητα ημίν καθιστάναι ευκαίρως κοινωνούς των διεργασιών, των εξελίξεων, των ανακοινωθέντων και της όλης τελετουργικής λαμπρότητος των προγραμματισθεισών, εν τω πλαισίω της Συνόδου, Συνιερουργιών.

Τα θεολογικά και εκκλησιολογικά, προς έτι, μηνύματα των επί μέρους Συνοδικών Αποφάσεων πεποίθαμεν ότι θα αποτελέσωσιν διά την καθ’ ημάς γεραράν Εκκλησιαστικήν Σχολήν την απαρχήν γονίμου προβληματισμού και δημιουργικής αυτοσυνειδησίας, αφετηρίαν δε επαναπροσδιορισμού της ταυτότητος και της φιλοσοφίας αυτής, άτινα και θα εγγυώνται επί στερρών βάσεων ένα δημιουργικόν παρόν και, κατ’ επέκτασιν, ένα ευοίωνον μέλλον.

Ως εκ της ιδιαιτερότητος του ημετέρου Σχολείου, όπερ, τύχη αγαθή, ευδοκίμως δραστηριοποιείται εν τοις γεωγραφικής ορίοις του Νομού των Χανίων, ένθα επίκειται και η σύγκλησις της ειρημένης Πανορθοδόξου Συνόδου, διαδηλούμεν, ομοφώνω γνώμη, την ολόθυμον απόφασιν ημών ότι άπαντες, διδάσκοντές τε και διδασκόμενοι, προσφέρομεν εν ταπεινώσει την διακονίαν ημών εις οιονδήποτε τομέα ή περίστασιν θέλει αύτη αποβή τελεσφόρος. Μία τοιαύτη, ενδεχομένως, περιπόθητος δυνατότης θα προσέδιδεν υψίστην ηθικήν ικανοποίησιν εις την σχολικήν Κοινότητα, χάριν και αυτής ταύτης της ιστορικής μνήμης, ότι ακόμη και κατ’ ελάχιστον κατέστημεν αρωγοί αφανείς εις ένα τοιούτου μεγέθους και τοσαύτης βαρύτητος εκκλησιαστικόν γεγονός, εις Πανορθόδοξον επίπεδον.

Εκ της ιστορικής ι. Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, της έδρας της ημετέρας Εκκλησιαστικής Σχολής, χαιρετίζομεν αρρήτοις αισθήμασι αγαλλιάσεως, ιεράς μεταρσιώσεωςκαι πνευματικής ανατάσεως το μέγιστον και εξάκουστον, εν τη παρελεύσει αιώνων πολλών, εν τη Αγία ημών Εκκλησία Πανορθόδοξον γεγονός, την μέλλουσαν συγκληθήναι Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον.

Εν προσευχητική δεήσει διαπύρως επευχόμεθα, όπως «ο εν είδει πυρίνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας το Πανάγιόν Του Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτού Μαθητάς και Αποστόλους» κατευθύνη και ορθοτομή τους διαλόγους και αποφάσεις της Συνόδου, εν πνεύματι ορθοφροσύνης, συνέσεως και καταλλαγής, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού και έπαινον της Εκκλησίας Του.
Εν Αγίω Ματθαίω, έτει ϙβις΄, Μαίου θ΄
 Ετικέτες