Υπάρχει διάταξη που να αναφέρει ότι τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα;

Loading...


Δεν υπάρχει πουθενά διάταξη διότι πολύ απλά , όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι μη κερδοσκοπικά λόγω του δημοσίου δικαίου χαρακτήρα τους, που αποκλείει την κερδοσκοπία.

Ακόμα και εάν έχει ένα ν.π.δ.δ. ως καταστατικό του σκοπό την επιδίωξη εσόδων, το λεγόμενο «ταμιευτικό συμφέρον» του Δημοσίου, ο σκοπός που εξυπηρετεί εξακολουθεί να είναι η χρηματοδότηση δημοσίου δικαίου σκοπών του νομικού προσώπου. Η επιδίωξη εσόδων, δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα, από ένα νομικό πρόσωπο δεν το καθιστά αυτομάτως και κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο.

Προκειμένου να χαρακτηρισθεί ένα νομικό πρόσωπο ως κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει ως σκοπό την διανομή ή απόληψη κερδών ή εσόδων από τους εταίρους ή μέλη του, ώστε να χαρακτηρισθεί ως κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο.

Στην ελληνική νομοθεσία, τα μόνα νομικά πρόσωπα που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι τα ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα αυτά που εκ του νόμου χαρακτηρίζονται ως είναι εμπορικές εταιρείες : ανώνυμες, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ κατά μετοχάς, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η κοινοπραξία υπό προϋποθέσεις κλπ.  Ετικέτες