Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου

Loading...


Το Κέντρο Πατερικών Μελετών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Τριπόλεως του Λιβάνου πραγματοποίησε το πρώτο προσκύνημά του στην ιστορική πόλη της Τύρου, την Κυριακή, 25 Μαΐου 2014.
Ο σκοπός του προσκυνήματος αυτού ήταν μία ποιμαντική επίσκεψη στα ίχνη των Αγίων Αποστόλων, που επισκέφθηκαν τις περιοχές αυτές.
Κυρίως όμως η περιοχή της Τύρου ευλογήθηκε από την παρουσία του ίδιου του Κυρίου, αφού σε αυτήν θεράπευσε την κόρη της Χαναναίας!

Η σχετική ευαγγελική περικοπή (Ματθ. 15, 21-28) είναι η εξής:
21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

image005.jpg
image001.jpg
image003.jpg
image002 (1).jpg
image004.jpg


Ετικέτες