Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εικονικούς γάμους

Loading...


Οι εικονικοί γάμοι είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Για το λόγο αυτό, η Κομισόν δημοσίευσε σήμερα ένα εγχειρίδιο για να βοηθήσει, όπως επισημαίνει, τα κράτη-μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα κατά των εικονικών γάμων μεταξύ πολιτών της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή κατάρτισε το εγχειρίδιο σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, κατόπιν αιτήματος ορισμένων απ’ αυτά για στήριξη στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Στόχος του εγχειριδίου είναι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τους εικονικούς γάμους, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Το εγχειρίδιο της Επιτροπής περιλαμβάνει τα εξής:
– επιχειρησιακές οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση των ερευνών για εικαζόμενες περιπτώσεις εικονικών γάμων,

– αποτελεσματικές τεχνικές έρευνας που αναπτύσσονται από τις εθνικές αρχές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Europol, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υποστήριξη των εθνικών αρχών,

– παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή ενός «μηχανισμού διπλής ασφάλειας» για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμένου χαρακτηρισμού μιας γνήσιας ένωσης ως καταχρηστικής,

– επισκόπηση των κανόνων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικές αρχές όταν ενεργούν για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κατάχρησης, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνουν στην πράξη οι εν λόγω κανόνες.Ετικέτες