‘Ελληνες, Ρώσοι και Ρουμάνοι στο Ιστορικό Ενωτικό Συλλείτουργο των Παλαιοημερολογιτών (φωτο)

Loading...


Ύμνον και ευχαριστίαν ανέπεμψε προς τον Δομήτορα της Εκκλησίας Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ανέπεμψε χθες η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, στο Συνοδικό Συλλείτουργο που τελέσθηκε στην ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Παιανίας.
Προεξάρχοντος  του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος  κ.κ. Καλλινίκου, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Υόρκης και Ανατολικής Αμερικής κ. Αγαθαγγέλου, Προέδρου της Ι.Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς, η Ιερά Σύνοδος επισφράγισε την Ενότητα και την Κοινωνία, τόσο με τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς της άλλοτε εκκλησιαστικής κοινότητος των «Ενισταμένων» αλλά και με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ρουμανίας και αυτούς της Ρωσικής Εκκλησίας  της Διασποράς.

Στο συλλείτουργο έλαβαν μέρος εκτός των δυο Προκαθημένων,  δεκαέξι Μητροπολίτες και Επίσκοποι.Μέγα το πλήθος των πιστών που ένωσε τις προσευχές του με την ηγεσία της Εκκλησίας, σε ένα Συλλείτουργο που προέταξε την ανάγκη της Ενότητος και της κοινής Μαρτυρίας.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου που αναγνώσθηκε κατά τη Θ. Λειτουργία:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας

«Σήμερον η χάρις του αγίου Πνεύματος, ημάς συνήγαγε, και πάντες αίροντες, τον Σταυρόν σου λέγομεν, Ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου»

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,

Σήμερον συμπληρούνται ακριβώς 90 έτη από την επιβολήν της εορτολογικής καινοτομίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ελλάδος. Η  10η Μαρτίου  Βʹ Κυριακή των Νηστειών του 1924 ωνομάσθη 23η διά μιάς τηλεγραφικής εγκυκλίου του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.  Ο  ευσεβής λαός της Πατρίδος μας έκτοτε διηρέθη εις τους υιοθετήσαντας την καινοτομίαν Νεοημερολογίτας και εις τους παραμείναντας εις τας πατρώας παραδόσεις «Παλαιοημερολογίτας», ήτοι τους γνησίους Ορθοδόξους Χριατιανούς. Επηκολούθησαν ποικίλαι διώξεις του λαού του Θεού διά να αποδεχθή την καινοτομίαν. Αλλ’ εν έτος αργότερον, κατά την αγρυπνίαν των ορθοδόξων επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού κατά το ορθόδοξον εορτολόγιον, εις το εξωκκλήσιον του Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου Υμηττού, κατά το μεσονύκτιον, ενεφανίσθη ολόφωτος ο Σταυρός του Κυρίου. Η εμφάνισις αύτη είναι η Θεόθεν βεβαίωσις της ορθότητος του Ιερού ημών αγώνος. Κατά τας μετέπειτα διώξεις, φυλακίσεις, αποσχηματισμούς κληρικών, εξορίας επισκόπων, κατεδαφίσεις ναών κ.λπ. δεινά της γνησίας Εκκλησίας του Χριστού, η ανάμνησις του μεγάλου εκείνου θαύματος της Γ’ εμφανίσεως του Τ. Σταυρού υπήρξε διά τους αγωνιζομένους γνησίους Όρθοδόξους στήριγμα και πηγή δυνάμεως.

Σήμερον, η αποφράς εκείνη ημέρα της επιβολής της εορτολογικής καινοτομίας συμπίπτει μετά της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως. Η ευτυχής συγκυρία καθιστά την παρούσαν ημέραν κατ’ εξοχήν γέμουσα συμβολικών συνειρμών, ώστε να εορτασθή κατ’ αυτήν το μέγα χαρμόσυνον γεγονός του παρόντος Συνοδικού Συλλειτούργου ενότητος και ομολογίας. Δικαίως αρμόζει εις το σημείον τούτο να αναφωνήσωμεν δοξολογητικώς: «Ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω»!

Πράγματι, σήμερον πανηγυρίζομεν, κατ’ ευδοκίαν Θεού, εν μέγα ευτυχές γεγονός: το πέρας μιάς τριακονταετούς διχοστασίας. Τα έτη του παροξυσμού και της διχογνωμίας παρήλθον. Ιδού ανέτειλεν ημίν ημέρα ειρήνης και ομονοίας. Τωόντι, μεγάλη ευεργεσία, το γεγονός τούτο της ενώσεως των πριν διεσπασμένων, κατά τον Μέγαν Βασίλειον: «και όλως έοικε λοιπόν η της Εκκλησίας κατάστασις ίνα εναργεί χρήσωμαι τω υποδείγματι, καν ευτελέστερον είναι δοκή ιματίω παλαιώ, υπό της τυχούσης προφάσεως ραδίως καταρρηγνυμένω, ο προς την εξ αρχής ισχύν επανελθείν πάλιν αδυνατεί. Ως ούν εν καιρώ τοιούτω, μεγάλης χρεία της σπουδής και πολλής της επιμελείας ευεργετηθήναί τι τας εκκλησίας. Ευεργεσία δε εστιν ενωθήναι τα τέως διεσπασμένα» («Τοίς εν Ταρσώ πρεσβυτέροις»).

Η ευεργεσία  αύτη επετεύχθη την παρελθούσαν Τρίτην, 5ην /18ην  Μαρτίου ενεστώτος έτους, εις τον Ιερόν Ναόν της Υπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον το Αμάραντον» Πειραιώς, όπου συνήλθεν η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος υπό την Προεδρίαν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Καλλινίκου, με αποκλειστικόν θέμα την ένωσιν και ενσωμάτωσιν της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Κοινότητος των Ενισταμένων εις την Εκκλησίαν των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, το οποίον και επετεύχθη, Χάριτι Κυρίου.

Η εκκλησιολογική συμφωνία, βάσει των πορισμάτων του προηγηθέντος επισήμου διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, μία επίπονος επί δεκατετράμηνον ενωτική προσπάθεια, παρήγαγε εν εμπεριστατωμένον Εκκλησιολογικόν Κείμενον, με τίτλον: «Η Γνησία Ορθόδοξος Εκκλησία έναντι της Αιρέσεως του Οικουμενισμού – Θέματα Δογματικά και Κανονικά», το οποίον αποτελεί την ασφαλή θεολογικήν βάσιν της επιτευχθείσης ενώσεως.

Τούτου, λοιπόν, διαπιστωθέντος και αφού ήρθησαν τα ιεροκανονικά εμπόδια, οι Επίσκοποι της Ορθοδόξου Κοινότητος των Ενισταμένων αποτελούν πλέον πλήρη και κανονικά Μέλη της Ιεράς ημών Συνόδου, οι δε ευσεβείς πιστοί της Κοινότητος αυτής ανήκουν πλέον εις το εν και μοναδικόν Εκκλησιαστικόν Σώμα των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος.

Αλλ’ η χαρά ημών δεν είναι εν απλούν τοπικόν γεγονός. Κατά την παρελθούσαν Παρασκευήν 8ην /21ην  Μαρτίου ενεστώτος έτους συνεκλήθη Διορθόδοξος Σύσκεψις εις την Ιεράν Μονήν Παναχράντου Μεγάρων, τη συμμετοχή εκτός των Αρχιερέων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, Αρχιερέων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυτής κ. Αγαθαγγέλου, καθώς και της ακαινοτομήτου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας υπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Βλάσιον. Κατ’ αυτήν συνεζητήθη κατ’ άρθρον το προαναφερθέν Εκκλησιολογικόν Κείμενον, η κατ’ αρχήν συμφωνία επί του οποίου είχεν ήδη εκφρασθεί εκ προοιμίου προ τινων ημερών. Συνεζητήθησαν και άλλα δογματικά και κανονικά ζητήματα και η πολύωρος σύσκεψις κατέληξεν, χάριτι Θεού, εις απόλυτον συμφωνίαν.

Η ανάδειξις και επισημοποίησις της επιτευχθείσης ενότητος γίνεται διά του παρόντος Συνοδικού Συλλειτούργου ενότητος και ομολογίας, σήμερον Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 10ην/23ην Μαρτίου, εδώ εις την Ιστορικήν Ιεράν Μονήν Αγίου Νικολάου Παιανίας, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Καλλινίκου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέα Υόρκης και Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς κ.κ. Αγαθαγγέλου και τη συμμετοχή Αρχιερέων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ρουμανίας. Η επιλογή του τόπου δεν είναι άνευ νοήματος διότι εις την Ιεράν ταύτην Μονήν έλαβον χώραν αι Επισκοπικαί χειροτονίαι του έτους 1962 και η ανασυγκρότησις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας ημών εν συνεργασία μετ’ Αρχιερέων της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς. Διά του διορθοδόξου συλλειτούργου αυτού η σημερινή εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, καθίσταται πλέον παγκόσμιον χαρμόσυνον γεγονός. Αρμόζει, λοιπόν να επαναλάβωμεν και αύθις τον στίχον: «Ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω»!

Αγαπητά τέκνα εν Κυρίω,

Η εν αγάπη και αληθεία ενότης ημών δεν επεβλήθη εις ημάς υπό κοσμικής εξουσίας, ούτε υπαγορεύθη υπό υλικού τινος συμφέροντος. Το μόνον κίνητρον ημών ήτο η αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της φιλτάτης ημών Ορθοδοξίας.

Ταυτοχρόνως, αι καρδίαι ημών στρέφονται με αγάπην και ανεξικακίαν προς όλους εκείνους, οίτινες ποικιλοτρόπως συνήργησαν και εξακολουθούν να συνεργούν εις το όντως παγκόσμιον σκάνδαλον της διαστάσεως των Ορθοδόξων εν ονόματι της ενώσεως μετά των Ετεροδόξων και επί αθετήσει της εκκλησιολογικής και σωτηριολογικής αποκλειστικότητος της Ορθοδοξίας, και καλούμεν αυτούς εις μετάνοιαν και επιστροφήν εις τα αμετακίνητα όρια της Γνησίας Πίστεως και της αληθινής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, όπου και μόνον υπάρχει η πληρότης της Χάριτος και της Αληθείας.

Όθεν προτρέπομεν πατρικώς άπαντα τα πνευματικά ημών τέκνα, τα συμμετέχοντα εις την χαράν της Εκκλησίας ημών όπως εξακολουθούν να προσεύχωνται διά την στερέωσιν της Ενώσεως αυτής, αλλά και την διεύρυνσιν Αυτής μεταξύ όλων των Γνησίων Ορθοδόξων εις την Αλήθειαν και την Αγάπην του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν!

Εν έτει σωτηρίω ,ΒΙΔ’ τη 10η/ 23 η Μαρτίου

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος

†  Ο Αθηνών ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

Τα Μέλη

†  Ο Αττικής και Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ

†  Ο Θεσσαλονίκης και Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ

†  Ο Λαρίσης και Πλαταμώνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

†  Ο Ευρίπου και Ευβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

†  Ο Πειραιώς και Σαλαμίνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

†  Ο Αττικής και Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

†  Ο Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ

†  Ο Αµερικής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

†  Ο Έτνα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

†  Ο Ωρωπού και Φυλής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

†  Ο Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

†  Ο Μαραθώνος ΦΩΤΙΟΣ

†  Ο Πόρτλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ

†  Ο Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ο Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ο Νόρα ΜΙΧΑΗΛ

†  Ο Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

†  Ο Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

†  Ο Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

†  Ο Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

†  Ο Φωτικής ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

alt

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό εδώΕτικέτες