Ζάκυνθος: Προκήρυξη για μια θέση Διακόνου στη Μητρόπολη

Η θέλοντας να καλύψει την κενή οργανική θέση διακόνου, που προέκυψε στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου πόλεως Ζακύνθου, προκήρυξε σήμερα τη θέση και αναμένει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός ενός μήνα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Έχοντες υπ᾿ όψιν τας διατάξεις : α) του άρθρου 38, παράγρ. 2 του Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος », β) των άρθρων 4-7, του αριθ. 305/2018 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Εφημερίων και Διακόνων», προκειμένου να προβώμεν εις την ανακήρυξιν υποψηφίου προς πλήρωσιν της κενής οργανικής θέσεως τακτικού διακόνου του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου πόλεως Ζακύνθου, καλούμεν τους βουλομένους ίνα καταλάβωσι την ανωτέρω θέσιν και έχοντας τα υπό του ως άνω Κανονισμού προβλεπόμενα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα νενομισμένα δικαιολογητικά διά τα περαιτέρω.

Εν Ζακύνθω τη 11η Νοεμβρίου 2020

† Ο Ζακύνθου Διονύσιος