1

ΒΕΡΟΙΑ: Η Εορτή του Αγίου Στυλιανού (ΦΩΤΟ)

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος.

Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του «ομίλου προστασίας απόρου παιδιού Βεροίας» για να τιμήσουν τον προστάτη του ομίλου, Άγιο Στυλιανό Παφλαγόνος.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από παιδός α­σκή­­σας ως άσαρ­κος, βρε­φών καί παίδων προ­­στά­της γεγένησαι», ψάλλει η Εκκλη­σία μας σήμερα πρός τιμήν τού οσίου καί θεοφόρου πα­τρός ημών Στυλια­νού τού Παφλαγόνος. Ψάλ­λει εγκω­μιά­­ζο­ντας τόν άγιο, ο οποί­ος μέ τά πολλά του θαύ­ματα γιά τή θε­ρα­πεία καί τή σω­τηρία μι­κρών παιδιών ανε­δεί­χθη προστά­της βρε­φών καί παίδων, καί ως τέτοιος τιμάται από τήν Εκκλησία καί τούς πι­στούς.

Έζησε τή ζωή του ο ά­γιος Στυ­λιανός ως α­σκη­τής απόλυτα αφο­σι­ω­μένος στόν Θεό. Έ­ζησε μέ αυ­στη­ρή καί σκληρή άσκηση, μέ νη­στεία καί προσευχή, καί μέσω αυ­τών ανήλθε τήν κλίμακα τών αρε­τών καί έφθασε σέ ύψη αγιό­τητος, ώστε νά τρέφεται από άγ­­γελο Κυ­ρίου καί νά ζεί μέσα στή χάρη τού Θεού.

Μέ αυτή τή χάρη επι­τελούσε πολ­λά θαύ­μα­τα, σώζοντας από βέ­βαιο θάνατο βρέφη καί εγκυμο­νούσες γυναί­κες, πού προσέτρεχαν έξω από τό σπήλαιο στό οποίο ασκείτο ο όσιος, όσο ζούσε, αλλά καί στή σορό τών ιερών του λειψά­νων μετά τήν κοί­μησή του.

Όλα αυτά τά θαύματα τού αγίου Στυλιανού απο­δεικνύουν τόν πλού­το τής χάριτος τού Θεού, ο ο­ποίος διαχέεται διά τών αγίων του πρός όλους τούς ανθρώπους πού έχουν ανάγκη, καί ιδιαιτέρως πρός τά μικρά καί αθώα παιδιά. Δια­χέ­ε­ται στούς ανθρώπους χωρίς νά επη­ρεάζεται ούτε νά εμ­ποδίζεται από τόν τό­πο καί τόν χρόνο, από τήν ηλικία καί τήν ιδι­ότητα, από τήν εγ­γύ­τη­τα καί μή τού αγί­ου πρός τόν κόσμο.

Η έκχυση τής χάριτος τού Θεού πρός τά παι­διά διά τών θαυμάτων ενός ασκητού, ενός αν­θρώπου πού επέλεξε νά ζεί μακριά από τόν κό­σμο καί τούς ανθρώ­πους, όπως συνέβη μέ τόν άγιο Στυλιανό, α­πο­δεικνύει αυτήν ακριβώς τήν ανε­ξαρ­τησία τής θεί­ας χάριτος από τά κο­­σμικά σχήματα, στά οποία συχνά εμείς οι άν­θρωποι επενδύουμε καί τά οποία εμπιστευόμαστε, καί μάς δίνει τήν ελπίδα καί τή βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι παρών μέ τήν χάρη του στόν κόσμο μας, είναι παρών μέ τήν αγάπη του πρός τούς ανθρώ­πους, είναι παρών μέ τούς αγίους του, πού δέν παύουν νά θαυμα­τουρ­­­γούν καί νά πρεσβεύουν υπέρ ημών.

Καί όπως τό πνεύμα τού Θεού «όπου θέλει πνεί», έτσι καί η χάρη του ενεργεί διά τών αν­θρώ­πων πού ε­κεί­νη επιλέγει, διά τών αν­θρώπων, τών ο­ποί­ων η καθαρό­τη­τα τής ζω­ής τους τούς κα­θιστά δο­χεία εύχρηστα καί κα­­τάλληλα γιά τή με­τά­δοσή της. Καί όσο καθα­ρώ­τερος είναι ο άνθρωπος, όσο πιό κοντά βρίσκεται στόν Θεό, τόσο πε­ρισσότερη αγάπη έχει γιά τούς άλ­λους ανθρώπους αλλά καί γιά όλο τόν κόσμο, τόσο περισσότερη αγά­πη έχει καί γιά τά αθώα παιδιά, τά οποία προστατεύει ο ίδιος ο Χρι­στός.

Γι’ αυτό καί ο άγιος Στυλιανός, ο οποίος μέ τήν άσκηση είχε καθάρει τόν εαυτό του καί η ψυχή του ήταν αγνή καί καθαρή σάν τών μικρών παιδιών, ανεδείχθη προστάτης τους καί εν ζωή καί μετά τήν κοί­μη­σή του, καί δικαιολογημένα τι­μά­­ται μέχρι σήμερα καί ιδιαιτέ­ρως από τόν Όμιλο προστασίας απόρου παιδιού Βεροίας, πού τόν έχει ως προ­στά­τη, καί εορτάζει καί φέ­τος, παρά τίς δύσκολες υγειονομι­κές συνθήκες πού επικρατούν στήν πα­τρίδα μας, τή μνήμη του εδώ στόν ναό τών Αγίων Αναργύρων, όπως κάθε χρόνο.

Γι’ αυτό καί εμείς προσευχηθή­κα­με σήμερα ιδιαιτέρως στόν συμπα­θή καί φιλάνθρωπο άγιό μας, νά ενισχύ­ει τά μέλη τού Ομίλου καί τού νέου Διοικητικού Συμ­βου­λίου του στό αξιέπαινο έργο πού επιτελούν εθελοντικά καί μέ πολ­λή αγάπη, αποβλέποντας στήν προ­στασία καί τή στήριξη τών απόρων παιδιών αλλά καί όλων τών παιδιών πού έχουν ανάγκη.

Καί δυστυχώς υπάρ­χουν πολλά παιδιά, πού έχουν ανάγκη βοη­θεί­ας καί συμπαραστά­σεως όχι μόνο οικονομικής αλλά καί ηθικής καί ψυχολογικής, πού έχουν ανάγκη από στοργή καί αγά­πη, πού έχουν ανάγκη νά αισθαν­θούν ότι κάποιοι άν­θρω­ποι ενδιαφέρονται καί γι’ αυ­τά καί τά φροντίζουν.

Είναι αλήθεια ότι τά τελευταία χρόνια ακούμε καί βλέπουμε όλοι περι­στατικά καί γεγονότα πού αφο­­ρούν μικρά παιδιά, τά οποία μάς θλίβουν καί δέν θά θέ­λα­με νά υπάρχουν στόν κόσμο μας. Αλλά δυστυχώς αποτελούν καί αυτά συ­νέ­πεια τής κα­ταπτώσεως τών ηθι­κών αξιών καί τής προοδευ­τικής διαλύσεως τού θε­σμού τής οικογε­νείας πού πλήττει τά πιό ασθενή μέλη της, δηλαδή τά παιδιά μας.

Άς μήν ξεχνούμε όμως ότι τά παι­διά είναι υπό τή σκέπη τού προστά­του τους αγίου Στυλιανού αλλά καί τών αγγέλων τους, οι οποίοι, κατά τή διαβεβαίωση τού Κυρίου μας, διά παντός βλέπουν τό πρόσω­πο τού Θεού, καί όσοι καί όσες βοη­θούν καί συμπαραστέκονται στά παι­διά, ιδιαιτέρως σέ αυτά πού έχουν ανάγκη, συνεργάζονται μέ τούς αγίους αγγέλους καί έχουν τή χάρη καί τήν ευλογία τού Θεού.

Καθώς, λοιπόν, εορτάζουμε σήμε­ρα τόν άγιο Στυλιανό, άς μιμη­θού­με τόσο τήν καθαρότητα τής ζωής του, όσο καί τή μεγάλη αγάπη του γιά τά παιδιά καί άς τόν παρακα­λούμε νά είναι άγρυπνος φρουρός καί προστάτης τους.

Καί εύχομαι πατρικά ο Θεός καί ο άγιος Στυλια­νός νά ανταποδίδουν καί στά μέλη τού Διοικητικού Συμ­βου­λίου καί σέ όλα τά μέλη τού Ομίλου προστασίας απόρου παι­διού Βεροίας τόν κόπο καί τήν αγά­πη τους μέ τή χάρη καί τήν ευλογία τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ