Ο Πειραιώς Σεραφείμ για την 8η και 9η Οικουμενική Σύνοδο

Loading...


Στο θέμα της 8ης και 9ης Οικουμενικής Συνόδου και στις Ιερές Ακολουθίες αυτών αναφέρεται σε ανακοίνωση του ο Μητροπολίτης Πειραιώς. 

Ολόκληρο το μήνυμα του κ. Σεραφείμ έχει ως εξής: 

Είναι εγνωσμένον τοις πάσι, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Συνοδικής περιόδου 2010-2011 εψήφισε ως θέματα της τακτικής συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, την υποβολήν προτάσεων προς την Γραμματεία της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου διά την τυπικήν αναγνώρισι της Οικουμενικής περιοπής ως Η΄και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας των εν Κων/πόλει συνελθουσών κατά τα έτη 879-880 και 1341-1351 μ.Χ. όντως Οικουμενικών Συνόδων και ότι κατά πρόδηλον παράβασι του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εφαλκιδεύθη η συγκεκριμένη διαδικασία και ετέθη εις τας περιωνύμους «καλένδας».

Ούτω το θέμα ανθρωπίνως εθεωρήθη ως λήξαν αλλά ο Κύριος της Εκκλησίας και Δομήτωρ Αυτής, διά θαυμαστής παρεμβάσεώς Του με τον μοναδικόν τρόπον που Εκείνος γνωρίζει, χωρίς ουδεμίαν συνεννόησιν ή επικοινωνίαν ή οιανδήτινα άλλην επαφήν ενέπνευσεν εις την φιλόθεον καρδίαν του εκ γενετής τυφλού αλλά μεγίστου και λιπαρού διακόνου της Θεολογίας και της πατρώας μουσικής παραδόσεως, του μακαριστού Μουσικοδιδασκάλου Αποστόλου Παπαχρήστου, την υμνογραφικήν και υμνολογικήν συγγραφήν και σύνθεσι των παρατιθεμένων Ακολουθιών των Αγίων Η΄ και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων, τας οποίας και απέστειλεν πέντε μόλις ημέρας προ της μακαρίας εκ του κόσμου τούτου αναλύσεως αυτού και της εισόδου του εις την άφθιτον μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού.

Δεδικαιολογημένως όθεν εξελάβομεν το γεγονός ως θεοσημίαν και επαναλαμβάνοντες το γραφικόν λόγιον «πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πραξ. ε΄29) απεφασίσαμεν όπως τιμώμεν εις την καθ’ ημάς Ι. Μητρόπολι τας δύο αυτάς Οικουμενικάς Συνόδους εις τοπικόν βεβαίως επίπεδον και παραδίδομεν εις μνήμην του μακαριστού Αποστόλου Παπαχρήστου τας συντεθείσας υπ’ αυτού Ι. Ακολουθίας εις την φιλόθεον καρδίαν των ευσεβών αδελφών, επιφυλασσόμενοι της εντύπου εκδόσεως αυτών ή τυχόν νέων Ακολουθιών των εν λόγω Οικουμενικών Συνόδων και της ως πάντοτε αναργύρου προσφοράς των.

Εν ταυτώ, παραθέτομεν προς γνώσιν πάντων τας εμπνευσμένας εισηγήσεις των ορισθέντων υπό της ΔΙΣ Σεβ. Εισηγητών Ναπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου και Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίου τας μη αναγνωσθείσας εν τω ιερώ Σώματι της Ιεραρχίας και εν τέλει τας σχετικάς κρίσεις των ειδημόνων περί της Οικουμενικότητος των εν λόγω Συνόδων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ