1

Νέο μεγάλο έργο αρχίζει η Μητρόπολη Φθιώτιδος

Μετά την αποπεράτωση των δύο μεγάλων έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, του Πνευματικού Διοικητικού Κέντρου στην οδό Αγράφων και Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λαμία και του Ιδρύματος Α. Πετρή – Στέγη Γερόντων στη Στυλίδα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος έθεσε ως στόχο την υλοποίηση ενός ακόμη οράματός του, την ανέγερση δηλαδή ενός μεγάλου κτιρίου για την διαφύλαξη, συντήρηση και προβολή των Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, που ευ­ρίσκονται διασκορπισμένα σε Ναούς, παλαιά Μοναστήρια και εξωκ­κλη­σια της Μητροπόλεως.

Γιά τον σκοπό αυτό με επιστολή του, που απέστειλε στον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, την 3η Δεκεμβρίου 2013, του εζήτησε την συνδρομή του Δήμου με την παραχώρηση ενός δημοτικού οικοπέδου εντός Λαμίας, προκειμένου η Ιερά Μητρόπολη με δικά της έξοδα να ανεγείρει ένα ισάξιο της πνευ­ματικής αξίας και του κύρους της εκκλησιαστικό κτίριο, στο οποίο θα συγκε­ντρώσει όλα τα απροστάτευτα και εγκαταλελειμμένα εναπομεί­να­ντα από την μανία του χρόνου και των ιεροσύλων εκκλησιαστικά κει­μήλια.

Η επιστολή του Σεβασμιωτάτου προς τον κ. Δήμαρχο Λαμιέων έχει ως εξής:

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε.

Εν πρώτοις σας εύχομαι διά τας Αγίας Ημέρας της του Θεού Εναν­θρω­πήσεως και του νέου έτους πλουσίαν την ευλογίαν του Θεού εις την ζωήν σας και εις τα έργα σας.

Το θέμα, το οποίον με ώθησε να σας απευθύνω την παρούσαν επι­στολήν, είναι η αγωνία μου διά την διάσωσιν, διατήρησιν και προβολήν των Εκκλησιαστικών μας μνημείων, τα οποία ευρίσκονται διεσπαρμένα εις όλην την έκτασιν της Ιεράς Μητροπόλεως, εις Εκκλησίας και Εξωκ­κλη­σια και κινδυνεύουν να αφανισθούν, είτε από τον πανδαμάτορα χρο­νον, είτε από τους ιεροσύλους και αρχαιοκαπήλους, είτε από τους αγνο­ούντας την αξίαν των καλούς ιερείς και απλοικούς επιτρόπους.

Ήδη με επισταμένην ενημέρωσιν των Ιερέων και Επιτρόπων, με ανα­φορά μου εις Ιερατικά Συνέδρια και Συνάξεις Εκκλησιαστικών Επι­τρο­πων έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούνται συνεργούντων προς τούτο και των πολιτιστικών Συλλόγων και ενίων πνευματικών ανθρώπων της επαρ­χίας.

Εις τα πλαίσια της διαφυλάξεως και προβολής των Εκκλη­σια­στι­κων μας μνημείων ανήκει και η πρωτοβουλία μας διά την ίδρυσιν του Εκ­κλη­σιαστικού Κειμηλιαρχείου εις το ισόγειον του Μη­τρο­πολιτικού Με­γάρου, όπου παλαιότερα εστεγάζοντο τα Γραφεία της Ιεράς Μητρο­πο­λεως και το οποίον ενεκαινιάσαμεν την 6ην Δεκεμβρίου 2013.

Όπως αντιλαμβάνεσθε όμως αυτός ο χώρος είναι πολύ περιο­ρι­σμένος και μόνον αντιπροσωπευτικά κειμήλια δύναται να περιλάβει.

Εις την ιστορικήν και Γεροντικήν Ιεράν Μητρόπολιν Φθιώ­τιδος υπάρχουν πλείστα όσα κειμήλια μεγάλης ιστορικής και πνευμα­τικής αξίας, τα οποία διά να συγκεντρωθούν χρειάζονται ανάλογον χώρον, τον οποίον αυτήν την στιγμήν δεν διαθέτομεν.

Αναγνωρίζων την ευαισθησίαν σας εις τα πολιτιστικά θέματα, διά τα οποία έχετε αποδείξει πόσον τα σέβεσθε και τα αγαπάτε και με την βεβαιότητα, ότι χαίρεσθε να δημιουργείτε εις την πόλιν μας εστίες πνευματικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος σας προτείνω και σας παρακαλώ εξ΄ ονόματος της περιβλέπτου Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος να προσφέρετε εις αυτήν εν οικόπεδον του Δήμου πλησίον του Πνευματικού – Διοικητικού Κέντρου διά να ανεγεί­ρει η Μητρόπολις εν ισάξιον της ιστορίας της και της πνευματικής αξίας της Εκκλησιαστικόν Μουσείον, το οποίον και την πόλιν θα τιμά και επιπλέον θα καταστεί πόλος έλξεως διά τους ενδιαφερομένους περιηγητάς.

Έχω δι΄ ελπίδος, ότι θα συνδράμετε διά του τρόπου τούτου την τοπικήν Εκκλησίαν εις το μέγα τούτο έργον, το οποίον χάριτι Θεού συντόμως θα ολοκληρώσωμεν και θα συνδέσετε το όνομά σας με αυτό.

Επιτρέψατέ μου να σημειώσω, ότι μετά δέκα και οκτώ έτη (18) Αρχιερατείας κατά τα οποία συνέδραμον παντοιοτρόπως διά πολλών κοινοφελών έργων την πόλιν της Λαμίας και ολόκληρον την Φθιώτιδα, είναι η πρώτη φορά που υποβάλλω τοιούτον αίτημα, εις το οποίον πιστεύω, ότι ευμενώς θα ανταποκριθείτε.

Εν αναμονή της απαντήσεώς σας ευχόμενος και πάλιν τα δέοντα διατελώ,

Μετ’ εξαιρέτου τιμής και αγάπης.

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Φθιώτιδος Νικόλαος

Η ανταπόκριση του Δημάρχου ήταν άμεση και θετική.

Την 13η Ιανουαρίου ανεκοίνωσε στον Σεβασμιώτατο, ότι προτίθεται να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση οικοπέδου πλησίον του Πνευματικού Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως για την υλοποίηση του μεγάλου και πολυσημάντου έργου, το οποίο πολυ­τρο­πως θα προβάλλει και θα βοηθήσει υλικά και πνευματικά την πόλη, αφού θα είναι πόλος έλξεως για τους επισκέπτες και προσκυνητές και επί πλέον θα διαφυλάξει τους πνευματικούς κειμηλιακούς θησαυρούς της πε­ριο­χης μας.

Την επομένη 14η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη το πρωί, ο Σεβασμιώτατος με τον κ. Δήμαρχο και τους υπευθύνους των έργων του Δήμου και της Μη­τρο­­­πόλεως επεσκέφθησαν τον χώρο και συνεφώνησαν να αρχίσουν οι απα­­ραίτητες διαδικασίες για την έγκριση εκ μέρους του Δημοτικού Συμ­βου­λίου της προτάσεως του κ. Δημάρχου.

Ο Σεβασμιώτατος βέβαιος ων για τα καλά αισθήματα προς το προ­σω­πο του και προς την Ιερά Μητρόπολη όλων των Δημοτικών Συμ­βού­λων, όλων των πολιτικών παρατάξεων, ευχήθηκε καλή αρχή και συ­νε­χα­ρη και ευχαρίστησε τον κύριο Δήμαρχο για την στήριξη, που παρέ­χει ο Δήμος στα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως.