Πειραιώς Σεραφείμ : Τι κρύβεται πίσω από τον εμπαιγμό για το «Τάμα του Έθνους»

Loading...


Την δική του απάντηση για τον θόρυβο που ξέσπασε μετά την επιστροφή στην επικαιρότητα του θέματος για το λεγόμενο «» έδωσε ο .

Ο Σεβασμιώτατος μάλιστα δίνει στην δημοσιότητα εισήγησή του στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο από την περίοδο 2010-2011 από την οποία προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος σκοπός μπορεί να εκπληρωθεί άμεσα από τους δωρητές που ενδιαφέρονται να συνδράμουν.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του :

Επειδή πολλών καρδιών «διαλογισμοί» απεκαλύφθησαν με την άτεχνον προβολήν του θέματος για την εκπλήρωσι του «Τάματος του Έθνους» την ιδίαν στιγμήν που η Ελληνική Πολιτεία με την ψήφο των κομμάτων του λεγομένου συνταγματικού τόξου ανίδρυσε ΝΠΙΔ εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για την ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους «λησμονούσα» τα τέσσερα μαύρα ατέλειωτα εκατόχρονα της φρικτής ισλαμικής δουλείας, δημοσιοποιώ εισήγησί μου εις την ΔΙΣ Συνοδικής περιόδου 2010-2011, που ενημερώνει σαφώς για το ειρημένο θέμα. Συνεπώς οι θορυβούντες με μοναδικό εφαλτήριο το θράσος της αγνοίας τους απλώς καταδεικνύουν την άβυσσο της εμπαθείας τους εις βάρος της αμωμήτου ημών πίστεως και της τροφού του Γένους Μητρός Εκκλησίας που χωρίς τους ποταμούς αίματος των αγίων και ηρωικών τέκνων Της που πολέμησαν κατά την ρήση των αγωνιστών του 1821 «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία» θα σήκωναν σήμερα κόκκινες «σημαιούλες» με την ημισέλινο, εκόντες άκοντες, για τον νεοσουλτάνο Ερντογάν. Από την κατωτέρω εισήγησι προκύπτει ότι χωρίς καμμία επιβάρυνσι του Κρατικού Προϋπολογισμού το «Τάμα του Έθνους» μπορεί άμεσα να υλοποιηθή από τους προτιθεμένους δωρητάς με μόνη μία διοικητική πράξι συμπληρώσεως των σκοπών του Ιδρύματος που συνέστησαν οι ίδιοι και η οποία επί έτη παρανόμως δεν εκδίδεται.

Διαβάστε εδώ:  Ο Πειραιώς Σεραφείμ για την Κυριακή της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και την Μ. Τεσσαρακοστή

᾿Αριθμ. Πρωτ. 621

Εν Πειραιεί τη 26η Μαίου 2011

Προς Την

Ιεράν Σύνοδον

της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιω. Γενναδίου 14

Εις Α Θ Η Ν Α Σ

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Eυχόμενος υπέρ αποκαταστάσεως της Υμετέρας πολυτιμήτου υγιείας της Υμετέρας Πανσέπτου Μακαριότητος εις απάντησιν της, διά του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2052/7.4.2011 Συνοδικού Γράμματος, ανατεθείσης μοι εντολής επικοινωνίας μετά του κ. Ιωάννου Αναγνωστοπούλου και διερευνήσεως της δυνατότητος εκπληρώσεως του «Τάματος του Έθνους», συνωδά τη προτάσει αυτού, πάνυ ευλαβώς προάγομαι όπως αναφέρω Υμίν τα κάτωθι:

1. Η υπό του ημετέρου Γένους εκπλήρωσις της ευγνώμονος υποσχέσεως διά την Παλιγγενεσίαν των αοιδίμων και μακαρίων προγόνων ημών, διά της ανοικοδομήσεως και αφιερώσεως εις τον Σωτήρα και Λυτρωτήν Κύριον, περιπύστου και μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού, παρ’ ότι υιοθετήθη την 29/7/1829 υπό της Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων, δυνάμει του υπ’ αριθμ. Η΄ Ψηφίσματος Αυτής, υπογραφέντος υπό του ανεπαναλήπτου πρώτου Κυβερνήτου μακαριστού Ιωάννου Καποδίστρια και ακολούθως δυνάμει των Βασιλικών Διαταγμάτων της 25/1/1834 και 3/4/1838 (ΦΕΚ 12) προβλεφθείσης, παραμένει εισέτι ανεκπλήρωτος. Η σπασμωδική προσπάθεια κατά το έτος 1970 διά την αναβίωσιν και υλοποίησιν του θέματος, δυστυχώς απέβη άκαρπος, αι δε συγκεντωθείσαι εισφοραί κατέληξαν εις αλλοτρίους σκοπούς. Ο ισχυρισμός ενίων, ότι δήθεν η υπόσχεσις των αγωνιστών ηρώων και ελευθερωτών της Πατρίδος εξεπληρώθη διά της ανοικοδομήσεως του Καθεδρικού Ναού Αθηνών, θεμελιωθέντος το έτος 1847, αποβαίνει ωσαύτως αβάσιμος και ανεπέρειστος διότι ο ειρημένος Ι. Ναός αφιερώθη εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου και εν ταυτώ αποτελεί συμπίλημα δυτικοτρόπων τεχνοτροπιών, αποκλινόντων από την Ορθόδοξον έκφρασιν της Ναοδομίας. Κατά την παρούσαν ιστορικήν περίοδον κατά την οποίαν νομοθετικώς απεφασίσθη η ανίδρυσις και ανοικοδόμησις διά Κρατικής δαπάνης ισλαμικού τεμένους μετά του αναλόγου κέντρου διά τας θρησκευτικάς ανάγκας των επήλυδων μεταναστών μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής εις το λεκανοπέδιον, η μη εκπλήρωσις του Τάματος του Έθνους υπό των Ελλήνων, αποτελεί αίτιον ψόγου και απόδειξιν πνευματικής υποθερμίας που εφιαλτικώς μεγεθύνονται όταν ληφθεί υπ’ όψιν η όλως διάφορος διαγωγή των ομοδόξων λαών των εξελθόντων εκ της αδυσωπήτου αθειστικής καταιγίδος και διά της ανεγέρσεως μεγαλωνύμων ναών δοξαζόντων και αινούντων τον λυτρώσαντα αυτούς Κύριον της δόξης.

2. Συνωδά τη, εν τοις ύπερθεν εξονομαζομένη Υμετέρα Συνοδική εντολή, συνηντήθην μετά των νομίμων εκπροσώπων Πρέδρου και Γενικής Γραμματέως του Σωματείου «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» κ. Ιω. Αναγνωστοπούλου και Αικατερίνης συζ. Ιω. Αναγνωστοπούλου, εξ ων ητησάμην ενημέρωσιν διά τας προς την Ι. Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος από 12/9/2008, 6/7/2009 και 15/9/2010 ευλαβών αναφορών του Σωματείου αυτών, διά την ανέγερσιν του λεγομένου Τάματος του Έθνους. Ούτοι δε, κατόπιν εκτενούς επικοινωνίας, μοί επανέλαβον τα διαλαμβανόμενα εν τοις εξονομασθείσι προς την Δ.Ι.Σ. εγγράφοις αυτών και ενεχείρισαν τίτλους ιδιοκτησίας εννέα ακινήτων κειμένων εν τω Νομώ Αττικής, συνολικού εμβαδού 108 στρεμμάτων, άτινα αποτελούν περιουσίαν του δυνάμει του από 17/9/1997 εγκριθέντος διά Π.Δ. δημοσιευθέντος εις το Φ.Ε.Κ. 853 τ.Β΄, 25/9/1997 Ιδρύματος «προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών» συσταθέντος υπό του κ. Ιω. Αναγνωστοπούλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 106430/1.2.1996 Πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Παπαδοπούλου, όπως αυτή ετροποποιήθη με την υπ’ αριθμ. 107685/24.10.1996 Πράξι του ιδίου Συμβολαιογράφου. Εκτός δε, των ανωτέρω οι ειρημένοι εκπρόσωποι του Σωματείου εδήλωσαν ότι διαθέτουν και το ποσόν των 3.000.000 Ευρώ που διατηρούν εις προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς διά τον αυτόν σκοπόν.

3. Ως ευχερώς αντιλαμβάνεσθε κατά την παρούσαν χρονικήν στιγμήν, η προσφερομένη ακίνητος περιουσία νομικώς και τυπικώς ανήκει εις το νομίμως εγκριθέν και λειτουργούν Ίδρυμα «προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών» και ουχί εις το Σωματείον «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους». Εις τους σκοπούς του ως είρηται Ιδρύματος εν άρθρω 2 του εγκριτικού Π.Δ. δεν περιλαμβάνεται η «ανοικοδόμησις και ανίδρυσις» του λεγομένου Τάματος του Έθνους, δι’ ο και συνέστησα συνωδά ταίς διατάξεσι του άρθρου 11 του ισχύοντος Π.Δ. λειτουργίας του ειρημένου Ιδρύματος, την συμπλήρωσιν του άρθρου 2 του οργανισμού αυτού, διά της συμπεριλήψεως εις τους σκοπούς και της ανεγέρσεως του «Τάματος του Έθνους», όπερ και εγένετο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 28903/17.5.2011 Πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Κωνσταντίνου. Εναπομένει όμως, η διά του εποπτεύοντος Υπουργείου Οικονομικών έκδοσις Π.Δ. διά την δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 98 του ΑΝ 2039/1939 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικος προβλεπομένην συμπλήρωσιν των σκοπών του ως άνω Ιδρύματος, διότι δίχα της τοιαύτης εκδόσεως Π.Δ. και δημοσιεύσεως εις το Φ.Ε.Κ. δεν επέρχονται αι έννομοι συνέπειαι της γενομένης συμπληρώσεως του σκοπών του Ιδρύματος.

4. Κατόπιν των ανωτέρω τίθενται προς άμεσον διερεύνησιν τα επόμενα θέματα και ειδικώτερον εάν το Ελληνικόν Δημόσιον έχει την πρόθεσιν να παραχωρήση τον προ 40ετίας ορισθέντα χώρον εις το Αττικόν άλσος, εις θέσιν Τουρκοβούνια Δήμου Γαλατσίου Αττικής, όστις είχεν δυνάμει του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 320/18.10.1069 Νομοθετικού Διατάγμα-τος και των κοινών διυπουργικών Αποφάσεων Δ3477/4115/4.5.1970 (Φ.Ε.Κ. 105 τ. Δ΄ 19.5.1970), Δ227/1972 και Δ5085/5817/31.8.1972 χαρακτηρισθεί ως χώρος ανεγέρσεως του «Τάματος του Έθνους», άλλως να εκτιμηθή δεόντως υπό της Δ.Ι.Σ. η προσφορά υπό των ως είρηται εκπροσώπων του Σωματείου «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» ακινήτου εκτάσεως 8.650 τ.μ. εις τον λόφον Καραούζι της κοινότητος Παλλήνης Αττικής, ως χώρος ανεγέρσεως του ειρημένου Ι. Ναού.

5. Έτερον θέμα προς διερεύνησιν και εκτίμησιν αποτελεί ο υπό αναλόγου κτηματομεσιτικής εταιρείας προσδιορισμός της εμπορικής εκποιητέας αξίας των προσφερομένων 108 στρεμμάτων γης εντός του Νομού Αττικής και ειδικώτερον:

Α. Ακινήτου εκτάσεως 22.805 τ.μ. εις οικισμόν Ποντίων εις θέσιν Βίλλια Κατηφόρι Αφιδνών Αττικής,

Β. Ακινήτου εκτάσεως 8.650 τ.μ. εις τον λόφον Καραούζι, Παλλήνης Αττικής,

Γ. Ακινήτου εκτάσεως 6.000 τ.μ. εις θέσιν Σαμπάνι, Πικερμίου Αττικής,

Δ. Ακινήτου 3.041 τ.μ. εις θέσιν Σπάτα Αττικής,

Ε. Ακινήτου 4.200 τ.μ. εις θέσιν Καρελά, Κρωπίας Αττικής,

Στ. Ακινήτου 32.080 τ.μ. εις θέσιν καταφύγι Π. Φωκαίας Αττικής,

Ζ. Ακινήτου εκτάσεως 5.000 τ.μ. εις θέσιν Λάκκα, Αναβύσσου Αττικής,

Η. Ακινήτου 17.112 τ.μ. εις θέσιν προσήλιο Παιανίας Αττικής και

Θ. Ακινήτου εκτάσεως 9.162 τ.μ. εις θέσιν Μαντριά Διάκου, Ραφήνας Αττικής.

Ειρήσθω ότι εν τω συγκεντρωθησωμένω ποσώ εκ των ειρημένων εκποιήσεων των ως είρηται ακινήτων, αίτινες θα δύνανται να πραγματοποιηθώσι κατόπιν της συμπληρώσεως του ισχύοντος Π.Δ. του Ιδρύματος «προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών» και εγκρίσεως υπό του διορισμένου υπό του Κράτους Γενικού Γραμματέως Περιφερείας Αττικής, δέον όπως προστεθή και το προσφερόμενον υπό των ανωτέρω δωρητών-εκπροσώπων του Σωματείου «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» ποσόν των 3.000.000 Ευρώ ευρισκόμενον εις τραπεζικούς λογαριασμούς.

6. Διά τον σχηματισμόν ωσαύτως πλήρους εικόνος επί του προτεινομένου εγχειρήματος δέον όπως ανατεθή εις την Υπηρεσίαν Ναοδομίας της ΔΙΣ η σύνταξις οικονομικής προμελέτης διά τον σχεδιασθέντα υπό των δωρητών προς ανέγερσιν Ι. Ναόν, ον εν απεικονίσει έχουν υποβάλλει.

7. Αι παρούσαι οικονομικαί συνθήκαι της Χώρας χαρακτηριζόμεναι υπό μεγίστης δυσπραγίας των ασθενεστέρων οικονομικώς και υπό αδυσωπήτων εκβιασμών των εγνωσμένων ισχυρών διεθνών οικονομικών παραγόντων, δεν παρέχουν την δυνατότητα, ως θα έδει, διενεργείας Πανελληνίου Εράνου διά την συμπλήρωσιν του, εκ των, εν τοις ύπερθεν αναφερομένων, δωρεών των νομίμων εκπροσώπων του Σωματείου «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» συγκεντωθησομένου ποσού, δι’ ο και ταπεινώς φρονώ ότι θα πρέπει το όλον έργον να προϋπολογισθή και να υλοποιηθή μόνον διά των υπό των δωρητών προσφερομένων οικονομικών πόρων.

8. Ενταύθα επιθυμώ να δηλώσω ότι το ζεύγος Ιω. και Αικ. Αναγνωστοπούλου μετά συγκινητικής και ευψύχου και γενναιόφρονος αγάπης, εκδαπανάται υπέρ φιλογενών πνευματικών και φιλοχρίστων σκοπών και κατά ταύτα η εξαίρετος και μοναδική πρότασις αυτών, στηριζομένη και υπό πλειάδος σεπτών αδελφών Ιεραρχών της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, δέον όπως μελετηθή μετά πολλής προσοχής, διότι τυγχάνει εξαιρέτως σοβαρά προσφέρουσα χρηστάς ελπίδας διά την υπό της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας εκπλήρωσιν της ιεράς προς τον Θεόν υποσχέσεως των αοιδίμων αγωνιστών και μαρτύρων της παλιγγενεσίας του Έθνους ημών, δίχα επιβαρύνσεως της Πολιτείας και της φιλανθρώπου προσπαθείας της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.

Περαίνων ευσεβάστως την αναφοράν μου πάνυ ευγνωμόνως υποβάλλω υποκαρδίους ευχαριστίας, διά την ανατεθείσαν μοι Υμετέραν Σεπτήν εντολήν και συνημμένως καταθέτω σχετικόν φάκελλον,

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Συνημμένως υποβάλλονται:

1. Υποφάκελλος εγγράφων Ιδρύματος προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών και Σωματείου οι φίλοι του Τάματος του Έθνους,

2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων του ειρημένου Ιδρύματος μετά τοπογραφικών διαγραμμάτων,

3. Επιστολαί Σεβ. Μητροπολιτών και δημοσιεύματα του Τύπου.