1

Με κατάνυξη η εορτή της Αγίας Αργυρής στη Νάουσα

Τη Δευτέρα 4 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου αποθησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης».

Η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τελέστηκε με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Αργυρής της Νεομάρτυρος, η μνήμη της οποίας τιμάται ετησίως ιδιαιτέρως στον ως άνω Ιερό Ναό, ενώ κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της εορταζομένης Αγίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου τού ποιήσαντος τόν ουρα­νόν καί τήν γήν».

Τήν αγωνία του αλλά καί τήν ελπίδα του πρός τόν Θεό εκφράζει ο προφητάναξ καί ψαλμωδός Δα­βίδ στούς ψαλμούς πού διαβάσαμε προηγουμένως. Η ζωή του, καί πρίν νά γίνει βασιλεύς τού Ισραήλ αλλά καί ως βασιλεύς στή συνέ­χεια, ήταν μία ζωή μέ πολλές δυ­σκο­λίες καί μέ πολλούς κινδύνους, όπως είναι καί η ζωή κάθε ανθρώ­που, σέ όποια εποχή καί άν ζεί, όποια θέση καί άν κατέχει. Όμως ο Δαβίδ δέν απογοητευόταν, δέν εγκατέλειπε τήν προσπάθεια καί τόν αγώνα του. Είχε βρεθεί πολ­λές φορές αντιμέτωπος μέ κινδύ­νους καί δυσκολίες, πού κάθε άλ­λος στή θέση του θά νόμιζε ότι είναι αδύνατον νά τίς υπερβεί, αλ­λά εκείνος γνώριζε ότι δέν είναι μόνος, δέν είναι αβοήθητος. Είχε τήν κραταιά προστασία καί βοή­θεια τού Θεού, τού δημιουργού τού κόσμου καί κυρίου τών πάντων. Καί είχε ζήσει ο προφητάναξ Δαβίδ θαυμαστές επεμβάσεις τού Θεού στή ζωή του, γι’ αυτό καί δέν δει­λίαζε. Επικαλείται τόν Θεό καί πι­στεύει ότι θά έχει τή βοήθειά του. Καί η βοήθεια τού Θεού είναι ισχυ­ρή, διότι είναι η βοήθεια τού δημι­ουργού τού κόσμου, «τού ποιήσαν­τος τόν ουρανόν καί τήν γήν», διότι, εφόσον ο Θεός δημιούρ­γη­σε τά πάντα, όλα εξαρτώνται από αυ­τόν καί τίποτε δέν μπορεί νά υπερβεί τή δύναμή του.

Γι’ αυτό καί ο ψαλμωδός στρέφε­ται πρός τόν Θεό καί εκφράζει τή βεβαιότητά του ότι θά έχει τή βοή­θεια πού έχει ανάγκη. «Η βοή­θεια ημών εν ονόματι Κυ­ρίου τού ποιή­σαντος τόν ουρα­νόν καί τήν γήν».

Αυτόν τόν στίχο τού προφητάνα­κτος Δαβίδ θά επαναλάμβανε καί η αγία νεομάρτυς Αργυρή τήν οποία τιμούμε καί απόψε, όπως καί τά προηγούμενα χρόνια, εδώ στόν ναό τής Παναγίας μας, τής Ναούσης, όταν βρέθηκε νεόνυμφη ενώπιον τού Τούρκου δικαστού, μέ τήν ψεύτικη κατηγορία ότι ήθελε νά ασπα­σθεί τή μουσουλμανική θρησκεία καί νά νυμφευθεί έναν Τούρκο καί αντ’ αυτού εκείνη νυμφεύθηκε έναν χριστιανό. Ήταν ένα τέχνασμα πού χρησιμοποιούσαν συχνά οι Τούρκοι

Τόν ίδιο στίχο θά επαναλάμβανε καθημερινά καί κατά τήν πολυετή φυλάκισή της στήν Κωνσταντινού­πολη, όπου υπέμεινε πάμπολλα βα­­σανιστήρια αλλά καί τήν απρεπή συμπεριφορά τών συγκρατουμέ­νων της γυναικών μέσα στή φυλακή. Καί από αυτούς τούς λόγους τού ψαλμωδού Δαβίδ θά αντλούσε δύναμη καί θάρρος γιά νά παραμένει σταθερή στήν πί­στη της στόν Χριστό καί νά μήν τήν αρ­νείται ό,τι καί άν υφίστατο, μέ­χρι πού αξιώθηκε νά λάβει τόν στέ­φα­νο τού μαρτυρίου γιά νά ευ­φραί­­νεται, απαλλαγμένη από τά βασα­νι­στήρια καί τόν πόνο, αιω­νίως κοντά στόν Θεό, στόν ουρανό, καί γιά νά τήν τι­μού­με καί εμείς μαζί μέ όλη τήν Εκκλησία τού Χριστού καί νά επι­κα­λούμεθα τή χάρη καί τίς πρε­σβεί­ες της.

Μπορεί βέβαια εμείς νά μήν βρι­σκόμαστε μπροστά στό δί­λημ­μα στό οποίο βρέθηκε η αγία Αργυρή, ή νά αρνηθούμε, δηλαδή, τήν πίστη μας στόν Χριστό ή νά υποφέρουμε μαρτύρια καί βασανι­στή­ρια, αντι­με­τωπίζουμε όμως συ­χνά στή ζωή μας δυσκολίες καί προ­βλήματα, στά οποία δέν μπο­ρού­με νά βρούμε λύση. Καί συχνά καταφεύγουμε καί ζητούμε τή βοή­θεια ανθρώπων πού νομίζουμε ότι είναι ισχυροί καί μπορούν νά μάς συνδράμουν καί στηριζόμαστε στή δική τους βοήθεια καί κάποιες φορές κάνου­με καί υποχωρήσεις καί συμ­βιβα­σμούς, δυστυχώς, προκειμένου νά αποκτή­σου­με τήν εύνοιά τους, αλλά στό τέλος απογοητευόμαστε είτε γιατί μάς εγκα­ταλείπουν αβοήθητους είτε γιατί δέν έχουν τή δύναμη νά μάς βοηθήσουν.

Ξεχνούμε όμως ότι καί γιά μάς ισχύει ο λόγος τού ψαλμωδού Δα­βίδ. Καί γιά μάς είναι διαθέσιμη η πιό ισχυρή βοήθεια πού μπορεί νά αναζητήσει καί νά επιθυμήσει ο άνθρωπος. Καί η βοήθεια αυτή είναι η βοήθεια τού Θε­ού μας, ο οποίος όχι μόνο είναι παντο­δύναμος, μπο­ρεί δηλαδή νά κάνει τά πάντα, αλλά είναι καί πολυ­εύ­σπλαγχνος, είναι γεμάτος αγάπη καί σπεύδει νά βοηθήσει τό πλάσμα του, όταν ζητά τή βοήθειά του.

Μπορούμε, λοιπόν, καί εμείς νά ζητούμε τή βοήθεια τού Θεού, σέ όλα τά ζητήματα πού αντιμετω­πί­ζουμε. Θά πρέπει όμως νά τήν ζη­τούμε μέ τήν πίστη καί τήν εμπι­στοσύνη ότι ο Θεός μπορεί νά εκ­πλη­ρώσει τό αίτημά μας καί ότι η ζωή μας είναι στά χέρια του καί Εκείνος γνωρίζει πότε καί μέ ποι­όν τρόπο θά μάς βοηθήσει.

Θά πρέπει όμως νά δείχνουμε τήν πίστη μας όχι μόνο μέ τά λόγια αλ­λά καί μέ τή ζωή μας, όπως έκανε καί η αγία νεομάρτυς Αρ­γυρή, προ­­σπαθώντας δηλαδή νά ζούμε σύμ­φω­να μέ τό θέλημά του.

Καί τότε νά είμαστε βέβαιοι ότι, διά πρεσβειών καί τής αγίας νεο­μάρ­τυρος Αργυρής καί τής Υπερα­γίας Θεοτόκου, θά έχουμε τή βοή­θεια τού Θεού καί σέ όσα απα­σχολούν τόν καθένα μας αλλά καί σέ όσα απασχολούν τόν κόσμο μας, τά οποία δυστυχώς είναι πολλά αυτό τό διάστημα, ώστε μέ τή χάρη του καί τήν προ­στασία του νά μπο­ρέ­σουμε νά ανταπεξέλθουμε στίς δυσκολίες καί τούς πειρα­σμούς πού αντιμε­τω­πίζουμε.

Η Εκκλησία μας καθημερινά μάς παρουσιάζει παρόμοια πρότυπα, όπως αυτό τής αγίας Αργυρής. Καθημερινά μάς προβάλλει αγίους καί αγίες οι οποίοι εθεώρησαν τά πάντα σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή, γιά νά κερδίσουν τόν Χριστό, καί θέσεις καί αξιώματα καί νιάτα καί οικογένεια καί τά πάντα, «ίνα Χριστόν κερδίσωσι». Εμείς δέν θά κάνουμε κάτι διαφορετικό, άν παραμείνουμε πιστοί στίς εντολές τού Θεού, εάν μείνουμε πιστοί καί σταθεροί στήν πίστη μας καί ακολουθούμε τό θέλημα τού Θεού. Τότε νά είμεθα βέβαιοι ότι, οσάκις καταφεύγουμε στόν Θεό, γιά νά ζητήσουμε τή βοήθειά του, σέ οποιαδήποτε ανάγκη καί άν βρισκόμεθα, ο Κύριός μας θά είναι παρών, συμπαραστάτης καί βοηθός, όπως ήταν στόν προφητάνακτα Δαβίδ καί στήν αγία Αργυρή καί σέ όλους τούς αγίους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ