Κυθήρων Σεραφείμ: Η νηστεία είναι η αρχαιοτέρα εντολή του Θεού

Loading...


Την αξία της νηστείας εξήρε σε εγκύκλιό του για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(υπ΄αριθ. 103/2013)

Προς

Τον Ιερόν Κλήρον και τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Κυθήρων και Αντικυθήρων
«Αποικισθέντες Κύριε, Παραδείσου το πρώτον,
διά της ξύλου βρώσεως, αντεισήγαγες πάλιν,
διά Σταυρού και του Πάθους, σού Σωτήρ
και Θεέ μου˙ δι’ ου ημάς οχύρωσον, την Νηστείαν πληρώσαι,
αγνοπρεπώς, και την θείαν Έγερσιν προσκυνήσαι,
το Πάσχα το σωτήριον, σε Τεκούσης πρεσβείαις»
(Εξαποστειλάριον Κυριακής Τυρινής)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,

Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙

    Καλή, ειρηνική, ευλογημένη και καρποφόρα η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
          Κατά την σημερινή Κυριακή της Τυρινής, τέταρτη Κυριακή του Ιερού Τριωδίου «ανάμνησιν ποιούμεθα της από του Παραδείσου της τρυφής εξορίας του Πρωτοπλάστου Αδάμ».
          Αυτήν την ανάμνησιν φέρει εις την μνήμην μας σήμερα η Αγία μας Εκκλησία την τελευταία ημέρα της προκαθαρσίμου περιόδου, ενώ προετοιμαζόμεθα να εισέλθωμε εις το ιερό και πνευματικό «στάδιον των αρετών» της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

          Ο επίγειος Παράδεισος της Εδέμ είχε όλα τα αγαθά της γης (δένδρα, φυτά, ζώα, πτηνά, όλα τα δημιουργήματα του Θεού). Όλη η γη ήταν ένας Παράδεισος και ο Παράδεισος της Εδέμ ήταν Παράδεισος του Παραδείσου. Όλα εδημιουργήθησαν από τον Θείο Δημιουργό «καλά λίαν». Ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, επλάσθη υπό του Θεού ως βασιλεύς της κτίσεως και αποτελούσε την κορωνίδα των δημιουργημάτων. Τον εισήγαγε ο Θεός εις τον Παράδεισον και τον κατέστησε άρχοντα και κυρίαρχον επί της αλόγου κτίσεως.

 Ο Πάνσοφος Δημιουργός εδημιούργησε από την πλευρά του Αδάμ την Εύα, αφού είπε ότι˙ «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης˙ ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ’ αυτόν». Οι Πρωτόπλαστοι επλάσθησαν«κατ’ εικόνα Θεού». Μέσα εις τον Παράδεισο έλαβαν τον νόμον του Θεού, ο οποίος ώριζε ότι είχαν την δυνατότητα να τρώγουν τους καρπούς από όλα τα δένδρα του, εκτός από εκείνο, το οποίο ήταν φυτευμένο εις το μέσον του Παραδεισίου αυτού κήπου και ωνομάζετο «δένδρον της γνώσεως του καλού και του κακού». Ο νόμος αυτός ήταν νόμος νηστείας. Δι’ αυτό και η νηστεία είναι η αρχαιοτέρα εντολή του Θεού. Η νηστεία αυτή θα εσφυρηλατούσε τον χαρακτήρα και την θέλησίν των και θα τους εχάριζε την υπακοή και την πειθαρχία εις τον θείο νόμο. Έτσι, αφού θα ακολουθούσαν πρόθυμα την θεία εντολή και θα στερεώνονταν εις την αρετή θα έφθαναν από «το κατ’ εικόνα Θεού» εις «το καθ’ ομοίωσιν».
          Η παρακοή, όμως, των Πρωτοπλάστων και η παράβασις του Θείου νόμου έφερε ως αποτέλεσμα διά την ζωήν των τον πνευματικό και αργότερα και τον βιολογικό θάνατο, αλλά και την εξορία τους από τον επίγειο Παράδεισο της Εδέμ.

          Η έξωσις του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο της τρυφής είχε, κατά τους αγίους Πατέρας μας, ως συνέπεια τρεις διασπάσεις.

Η πρώτη : οι πρωτόπλαστοι διέσπασαν τις σχέσεις των με τον Θεόν Πατέρα και Δημιουργό. Παρήκουσαν εις το θείο θέλημα και επίστευσαν εις την δόλια εισήγησι του διαβόλου, ότι μετά την βρώσιν του απαγορευμένου καρπού θα εγίνοντο θεοί.

Η δεύτερη διάσπασις επήλθε εις τας μεταξύ των σχέσεις, αι οποίαι διαταράχθησαν, ενώ προηγουμένως ήταν αγαθές, αγνές, ανιδιοτελείς, απονήρευτες, αγαπητικές. Αποτέλεσμα τούτων ήταν και η πρώτη ανθρωποκτονία. Ο Κάιν εφόνευσε τον αδελφό του Άβελ.

Καί η τρίτη διάσπασις ήταν η διατάραξις των σχέσεων του  ανθρώπου, του βασιλέως της δημιουργίας, με την άλογη κτίσι. Διεταράχθησαν οι αρμονικές σχέσεις των ανθρώπων με το ζωικό βασίλειο (άγρια ζώα, σαρκοβόρα και επιθετικά) και με την υπόλοιπη κτίσι (σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες,πυρκαιες,καταστροφές).

          Όμως, παρά ταύτα, τα διεστώτα ήνωσεν ο Χριστός, ο νέος Αδάμ. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ανεγέννησε και ανεκαίνισε την ανθρωπότητα, εδημιούργησε την νέα εν Χριστώ κτίσι. Έκαμε «τα πάντα καινά».

          Τον Παράδεισο, όχι τον επίγειο πλέον, τον επουράνιο τον κερδίζουμε με την υπακοή εις τον Χριστόν και την Αγία μας Εκκλησία. Με την εκκοπή του αμαρτωλού μας θελήματος και την υπακοή και τήρησι του Θείου Θελήματος. Με την νηστεία, την διπλή νηστεία, την πνευματική και υλική, την νηστεία των παθών και την νηστεία των τροφών. Με την μετάνοια και την αλλαγή του τρόπου ζωής, σκέψεως και ενεργείας. Με την βρώσι της αθανάτου τροφής, του Σώματος και του Αίματος του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.
Αγαπητοί μου Αδελφοί,

          Η Αγία μας Εκκλησία κράζει σήμερα : «Το στάδιον των αρετών ηνέωκται˙ οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της Νηστείας αγώνα».

          Καλή νηστεία, καλή υπομονή και καλή μετάνοια. Καλή δε και ευλογημένη
Τεσσαρακοστή.

Μετά πατρικών ευχών

Ο Μητροπολίτης

†Ο Κυθήρων Σεραφείμ