Κραυγή αγωνίας του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας για την κατάργηση των ΤΕΙ

Loading...


Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αβραμόπουλο απέστειλε ο  Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων με αφορμή τις αλλαγές του σχεδίου «Αθηνά» στις φοιτητικές σχολές και τις συνέπειες που το σχέδιο αυτό έχει στην περιοχή. 

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Προς
Τον Αξιότιμον Υπουργόν Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνον Αρβανιτόπουλον

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως Μητροπολίτης Κεφαλληνίας και Πνευματικός Πατήρ, παρακολουθών, όσον το δυνατόν πλησιέστερον τα γενόμενα, δυστυχώς δυσάρεστα σχέδια κατάργησης, συγχώνευσης των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και γενόμενος δέκτης παραπόνων, μετά δακρύων, φοιτητών νέων, με την παρούσα επιστολήν μου, υψώνω και την ιδικήν μου κραυγήν αγωνίας και απευθύνομαι προσωπικώς προς την εξοχότητά σας, εκφράζων ωσαύτως τας αγωνίας της ποιμαίνουσας τοπικής Εκκλησίας, όχι μόνον διά τας κοινωνικάς και οικονομικάς συνεπείας, τας τόσον οδυνηράς, της σκοπουμένης μεταφοράς των τμημάτων Τ.Ε.Ι. εις άλλα μέρη της πατρίδος μας, ιδιαιτέρως όμως θα είναι επιζήμιος ως προς την αρτιότητα της επιστημονικής κατάρτισης των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.,

2. δεδομένου ότι, εις τον τόπον μας υπάρχει κτιριακή αλλά και πολύ περισσότερον υλικοτεχνική υποδομή εις υψηλόν επίπεδον.

Ο Χρόνος λειτουργίας τους μέχρι σήμερον έδειξε ότι όλα τα τμήματα υπήρξαν ενεργά και με δραστήριους φοιτητάς που απέδειξαν ότι έχουν οράματα και ιδέες με θαυμαστά αποτελέσματα.
Καί τώρα αιφνιδίως παρά τας κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων που δήθεν καθησύχαζαν ότι τα Τ.Ε.Ι. δεν θα κλείσουν συμβαίνει κυριολεκτικό «ξήλωμα», και ένα έργο προιόν πολυετών προσπαθειών που συμβάλλει εις την αναβάθμισιν της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως εις τα επτάνησα, καταρρέει .

Προσβλέπων εις Υμάς, όχι μόνον ως υπεύθυνον πολιτικόν αλλά ως επιστήμονα και συγκροτημένον άνθρωπον, κατανοείτε τι σημαίνει διά την κλειστήν μεν αλλά ζωντανή κοινωνία της Κεφαλληνίας τας δυσκόλους « μνημονιακάς » ημέρας που διέρχεται ο τόπος μας, και μάλιστα εις μίαν εποχήν, όπως αυτή, και που η παιδεία αποτελεί το μέγιστο αγαθό, τι σημαίνει να απωλέση από τα σπλάχνα της, την πλέον νευραλγικά και ευεργετική παρουσία 1.500 και πλέον φοιτητών που ζωντανεύει την εν γένει ζωήν του τόπου μας.

Καί η Τοπική Εκκλησία, διά του Επισκόπου της, εκφράζουσα την αμέριστον συμπαράστασιν εις τον καθηγητικόν και φοιτητικόν κόσμον Σας καλεί να αναλογισθήτε την αναστάτωσιν που προκαλή όλο αυτό το κλίμα εις τας ψυχάς των νέων αυτών ανθρώπων, όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους μέλλον αλλά και την αναστάτωσιν που θα δημιουργηθή από την άκαιρη μεταφορά τους από τόπον εις τόπον.

3. Ελπίζω, ένεκα τούτων, βασιζόμενος και εις την προς τα έξω εικόνα σας που μαρτυρεί έναν υπεύθυνον πολιτικόν ότι η παράκλησίς μου αυτή δεν θα εκπέση εις το κενόν πολιτικής αδιαφορίας και οιωνδήποτε σκοπιμοτήτων αλλά εισακούων τας πολυπληθείς νεανικάς φωνάς και μελετών τους προβληματισμούς και τας απόψεις των, θα ανταποκριθήτε και θα ικανοποιήσετε τα αιτήματά των.

Μετά τιμής

Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ