Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής στη Νάουσα (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 22 Μαΐου το πρωί ο λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ναούσης.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση των πιστών η Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου, η οποία με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιερά .

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Εθαύμαζον ούν οι Ιουδαίοι λε­γοντες· πως ούτος γράμματα οίδεν μη μεμαθηκώς;»

Μία από τις εορτές τις οποίες εορτάζει η Εκκλησία μας κατά την αναστάσιμη περίοδο είναι και η σημερινή εορτή, η εορτή της Με­σοπεντηκοστής, η οποία ονομάζε­ται έτσι διότι συμπίπτει με το μέσο ακριβώς αυτής της χαρμοσύνου πε­ριόδου και απέχει εξίσου τόσο από την Κυριακή του Πάσχα όσο και από την Κυριακή της Πεντη­κο­στης.

Την ημέρα αυτή την εόρταζαν και οι Ισραηλίτες, διότι και γι᾽ αυ­τους ως ημέρα μεταξύ του ιου­δαι­κού Πάσχα, δηλαδή της αναμνή­σεως της θαυμαστής διαβάσεώς τους από την Ερυθρά θάλασσα, και της ιουδαικής Πεντηκοστής, δη­λαδή της αναμνήσεως της πα­ρα­δόσεως από τον Θεό των πλα­κων με τις δέκα εντολές στον Μωϋ­ση στο όρος Σινά.

Γι᾽ αυτό και ακούσαμε προ ολίγου να αναφέρεται το ευαγγελικό ανά­γ­νωσμα στον Χριστό, ο οποίος «της εορτής μεσούσης», σαν ση­μερα δηλαδή, πήγε στον ναό του Σολομώντος και δίδασκε τον λαό.

Και αν την πρώτη φορά που βρε­θηκε στον ναό και συζητούσε με τους γραμματείς και φαρισαίους που τον ρωτούσαν, ήταν δικαιο­λο­γημένη η απορία πως μπορούσε ο Ιησούς να διδάσκει ανθρώπους που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη και ερμηνεία του μω­σαικού νόμου, ενώ Εκείνος ήταν μόλις δώδεκα ετών τότε, τώρα η απο­ρία των ανθρώπων παίρνει μία αλ­λη μορφή. Γίνεται αυτή που ακού­σαμε σήμερα να αναφέρει ο ιερός ευαγγελιστής Ιωάννης. Απορούσαν, λέει, οι Ιουδαίοι πως ο Χριστός γνώριζε γράμματα, ενώ δεν είχε μάθει ποτέ.

Ο Χριστός, βεβαίως, δεν είχε ανά­γκη να μάθει γράμματα σε αν­θρώπινα σχολεία, εφόσον αυτός ει­ναι η «σοφία του Πατρός», είναι ο Θεός-Λόγος, είναι ο ίδιος, μαζί με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο νομοθέτης, είναι πα­ντο­γνώστης και δεν υπάρχει τι­ποτε το οποίο να μην γνωρίζει. Επομένως η ανθρώπινη σοφία δεν του είναι αναγκαία, διότι ο ίδιος όχι μόνο κατέχει όλους τους θη­σαυ­ρούς της γνώσεως αλλά και σοφίζει με αυτούς τους ανθρώπους.

Γι᾽ αυτό και δεν είναι τυχαία η υπενθύμιση του περιστατικού αυ­του κατά τη σημερινή εορτή της , προκειμένου να μας προετοιμάσει για την με­γα­λη εορτή, την εορτή της Πεντη­κοστής, προς την οποία βαδίζουμε και κατά την οποία εορτάζουμε την επιφοίτηση του Παναγίου Πνεύ­ματος, το οποίο εσόφισε τους μαθητές του Χριστού και τους ανέδειξε από αγράμματους αλιείς σε πανσόφους αποστόλους του Κυ­ρίου, που διέδωσαν με ανύπαρκτα μέσα το Ευαγγέλιό του σε όλο τον κόσμο.

Έτσι η σημερινή ερώτηση των Ιουδαίων «πως είναι δυνατόν να μπορεί ο Χριστός να διδάσκει, χω­ρις να έχει μάθει γράμματα», απο­τελεί συγχρόνως και μία απάντη­ση στην απορία που μπορεί να έχου­με και εμείς μερικές φορές σχετικά με την κατά κόσμον και την κατά Θεόν γνώση.

Ο Χριστός και η Εκκλησία του δεν απορρίπτουν βεβαίως την κο­σμική γνώση, αυτή που παίρνουμε οι άνθρωποι στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Άλλωστε πολλοί μεγάλοι άγιοι και πατέρες της Εκ­κλησίας μας ήταν σοφοί και σπου­δαίοι επιστήμονες. Όμως η κο­σμική γνώση, η ανθρώπινη γνώση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη γνώση του Θεού, για την κατά Θε­ον σοφία και γνώση. Αυτή προσ­φέρεται δωρεάν από τον Θεό σε εκείνους τους ανθρώπους που ει­ναι άξιοι να την δεχθούν. Σε εκεί­νους που έχουν την καρδιά τους και το σώμα τους καθαρό και ζούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτοί μπορούν να κατανοήσουν, έστω και αν είναι αγράμματοι και αμόρφωτοι κατά κόσμον. Μπο­ρούν να συλλάβουν και να μετα­δώσουν και τις πιο δύσκολες θεο­λογικές έννοιες και τα πιο δυσνό­ητα μυστήρια του Θεού, γιατί ο Θεός τους δίδει τη γνώση και τη σοφία που απατείται για να τα κα­τανοήσουν.

Αυτή την αλήθεια διακηρύσσει και ο απόστολος Παύλος, όταν γρα­φει ότι «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα τους σοφούς καταισχύνη». Επέλεξε, δηλαδή, εκείνους τους οποίους οι άνθρω­ποι θεωρούσαν αμαθείς και ανοή­τους για να ντροπιάσει τους σο­φούς.

Και αυτό επιβεβαιώνεται στη ζωή της Εκκλησίας μας όχι μόνο στα πρόσωπα των αγίων αποστόλων, αλλά και στα πρόσωπα πολλών αγίων και ασκητών, ακόμη και συγχρόνων, όπως ήταν ο άγιος Παίσιος, ο άγιος Πορφύριος, ο άγιος Ιάκωβος, που δεν είχαν την κοσμική μόρφωση, παρά ταύτα όμως ανεδείχθησαν πάνσοφοι. Γνώριζαν και προγνώριζαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κατανοήσει ο νούς του ανθρώπου. Και όμως εκείνοι τα κατανοήσουν και μπορούσαν να μιλούν για τον Θεό, να διδά­σκουν τους ανθρώπους και να ωφε­λούν τις ψυχές τους καλύτερα από τους μεγαλύτερους θεολό­γους και τους πανεπιστήμονες κάθε επιστήμης. Και αυτό διότι διέθεταν τη σοφία του Θεού. Είχαν τη χάρη του Θεού και τον φωτισμό του αγίου Πνεύματος. Είχαν τον Χρι­στο ενοικούντα και μένοντα στην ψυχή τους, ο οποίος έχει υποσχε­θεί ότι σε όσους τον πιστεύουν θα δώσει «στόμα και σοφίαν, η ου δυνήσονται αντειπείν πάντες οι αντικείμενοι», αλλά θα απορούν και θα θαυμάζουν πως μπορούν να ομιλούν έτσι, όπως έκαναν και όλοι εκείνοι οι οποίοι άκουαν τον Χριστό.

Αυτή την σοφία και αυτή τη γνω­ση ας παρακαλούμε και εμείς τον Χριστό να μας χαρίσει, διότι αυτή η σοφία και ο φωτισμός του Θεού είναι ο,τι χρειαζόμαστε για να πορευθούμε τον δρόμο της ζωής μας και να αξιωθούμε να συνα­ντη­σουμε τον Θεό και να κλη­ρονομήσουμε την αιώνια ζωή και μα­καριότητα, εκεί όπου θα μπορέ­σουμε και να απολαύσουμε το πλη­ρωμα της σοφίας στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή τη σοφία που είχαν όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως και ο άγιος Ελευθέριος, του οποίου έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, με τη συγκατάθεση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος, να έχουμε εδώ την κάρα του, η οποία θησαυρίζεται στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος για να την προσκυνήσουμε, για να λάβουμε και εμείς χάρη και ευλογία και ιδιαίτερα αυτή την ημέρα, η οποία είναι τόσο σημαντική, την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής. Γι᾽ αυτό ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει τη δική του χάρη, τη δική του σοφία, όποιοι και αν είμαστε, όποια μόρφωση και αν έχουμε, όλοι έχουμε ιδιαιτέρως ανάγκη αυτής της σοφίας. Αμήν.

Δείτε φωτογραφίες της Μητρόπολης εδώtilegrafima.gr