Η διαθήκη του μακαριστού Μητροπολίτη Προκόπιου

Loading...


Στη διαθήκη, που συνέταξε ο μακαριστός Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως, Θάσου κυρός Προκόπιος, τον Ιούνιο του 2014, γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στην επιθυμία του να δημιουργηθεί μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης στο οίκημα που δωρίθηκε από τον σύλλογο καπνεμπόρων Καβάλας.

Στο ισόγειο του οικήματος, στην οδό Φιλίππου, στεγάζεται ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Επίσης, το υπόλοιπο του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού, με μεταβιβαστεί στην Ιερά Μητρόπολη Φ.Ν.Θ., για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού εκκλησιαστικών υποτροφιών.

Αναλυτικά το κείμενο της διαθήκης του εκλιπόντος μητροπολίτη είναι το ακόλουθο:

Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Ο ελάχιστος εν Επισκόποις Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος (κατά κόσμον Μιχαήλ Τσακουμάκας) συντάσσω την παρούσαν Διαθήκην ιδιοχείρως.

Αναλογιζόμενος το αιφνιδίως επελευσόμενον τέλος του επιγείου βίου μου και εν αναμονή τούτου, εν πάση δυνατή συντομία, καταγράφω την βούλησίν μου προς διευθέτησιν των ανθρωπίνων υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, με την προσδοκίαν και προοπτικήν της παρά τω Κυρίω και Θεώ μου αληθούς και ατελευτήτου μακαρίας ζωής, προς Ον αναπέμπω δόξαν και αίδιον ευγνωμοσύνην, ομολογώ δε όσα πλουσίως παρέσχε μοι τω αναξίω.

Έχων προ οφθαλμών τους πνευματικούς Αδελφούς μου και τα εν Κυρίω τέκνα μου της λαχούσης μοι εκκλησιαστικής παροικίας, τους εν αυτή συνεργάτας και συνδρομητάς, τους αδελφούς και φίλους των χρόνων των σπουδών μου και της εν συνεχεία εκκλησιαστικής διακονίας μου, τους κατά σάρκα συγγενείς μου, ταπεινώς ζητώ την συγγνώμην των εάν τους παρεπίκρανα ή τους ηδίκησα, την συγχώρησιν δε από εκείνους, τους οποίους έβλαψα. Διαβεβαιώ εν αληθεία ότι, αν παρόμοιόν τι συνέβη, δεν ήτο συνέπεια ιδιοτελούς σκοπιμότητος, ενσυνειδήτου εχθρικής ή κακοβούλου διαθέσεως. Πολύ ενωρίς εβίωσα, ότι συμπεριφοραί αντιβαίνουσαι τον ηθικόν νόμον πολλαπλασιάζουν τον εξ άλλων αφορμών πόνον και δοκιμασίαν.

Κατ’ ακολουθίαν τούτου εκ βάθους ψυχής συγχωρούσα πάντοτε και τώρα συγχωρώ όσους, λόγω ή έργω, με ηδίκησαν. Περισσότερον εκείνους, οι οποίοι, αφ’ εαυτών ή υποκινούμενοι, επεδίωξαν οιανδήποτε μείωσιν ή βλάβην, απαλλάσσων αυτούς από τον σωρευμένον πόνον και την οδύνην μου.

Με την συγγνώμην και την αγάπην υπερβαίνονται αι ποικίλαι αρνητικαί περιστάσεις του βίου. Η φιλαδελφία και η διάθεσις ανιδιοτελούς συμπαραστάσεως προσδίδει το αληθινόν νόημα εις την ζωήν και ελαφρύνεται ο βαρύς ζυγός των περισπασμών. Μόνον να αγαπάμε. Να μη μνησικακούμε. Πάντοτε να συγχωρούμε.

Ως προς τα εις την κυριότητά μου κινητά πράγματα, τα οποία ευρίσκονται εις το οίκημα της Ιεράς Μητροπόλεως, ως είναι:

α. Η βιβλιοθήκη μου η προσωπική. Οι περισσότεροι τίτλοι κατεγράφησαν ηλεκτρονικώς και παρεδόθησαν εις την μέλλουσαν να λειτουργήση Βιβλιοθήκην της ι.Μητροπόλεως. Τα μη καταγραφέντα και εις την χρησιμοποιουμένην βιβλιοθήκην εναπομείναντα να δοθούν, διότι πρόκειται περί σπανίων βιβλίων νομοκανονικού περιεχομένου.

Διαβάστε εδώ:  7 Ιεράρχες στο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Φιλίππων Προκοπίου

β. Τα Αρχιερατικά Άμφια, εκείνα που ανάγονται εις την προ του 1960 εποχήν, τα κληρονομηθέντα και υπ’ εμού διά διαθήκης του αοιδίμου Γέροντός μου Μητροπολίτου Κορινθίας κυρού Προκοπίου (του Τζαβάρα) να δοθούν εις το μέλλον να λειτουργήση Μουσείον της ι.Μητροπόλεως εις τον πρώτον όροφον του ομόρου προς το σημερινόν Μητροπολιτικόν οίκημα ακινήτου, που εδωρήθη υπό του Συλλόγου Καπνεπμπόρων Καβάλας, διότι λόγω της παλιότητός των έχουν ιδιαιτέραν αξίαν.

γ. Το αυτό ορίζεται διά δύο Μήτρας, αι δύο παλαιαί εμφανώς διακρίνονται. Το ίδιον και διά τας Αρχιερατικάς λειτουργικάς ράβδους, τα δικηροτρίκηρα και τους Σταυρούς και τα Εγκόλπια. Τα λοιπά να παραμείνουν εις την ι.Μητρόπολιν, με την παράκλησιν, αν δεν γίνη υπ’ εμού, ανά μία πλήρη στολή εκ των νεωτέρων μετά μήτρας, πατερίτσας, μετά Σταυρού και Εγκολπίου να δοθή 1ον. Εις τον Μητροπολιτικόν ι.Ναόν Τιμίου Προδρόμου, 2ον εις τον Καθεδρικόν του Αγίου Παύλου, εν Καβάλα αμφότεροι, και εις τον ι.Ναόν Αναλήψεως του Σωτήρος, της γενετείρας μου εις το Βουνόν της Χίου. Εις τον Ιεροκήρυκα αρχιμ. Παύλον και τους Κληρικούς Συνεργάτας εις το Γραφείον να δοθή ως ευλογία ανά ένα Εγκόλπιον, ως έκφρασιν ευχαριστίας διά την παρ’ ημίν διακονίαν αυτών.

Εις τας κατά σάρκα αδελφάς μου και τα τέκνα των, ως και εις τους λοιπούς συγγενείς μου παρέχω την ευλογίαν μου και την ευχήν να προκόπτουν εν πάσι. Ιδιαιτέρως τους ανεψιούς μου Μιχαήλ και Νικόλαον παρακαλώ να επιληφθούν τυχόν εκκρεμοτήτων οικογενειακών αστικής φύσεως. Ως προς δε τον εις την Τράπεζαν Πειραιώς προσωπικόν λογαριασμόν, ο,τι υπόλοιπον ευρεθή, μετά την κάλυψιν υποχρεώσεων νοσηλευτικών, αναρρώσεως, φροντίδων κατ’ αυτήν κλπ., να δοθή εις την Ιεράν Μητρόπολιν διά την ενίσχυσιν του ειδικού λογαριασμού Εκκλησιαστικών Υποτροφιών. Λογαριασμοί εις Τραπέζας επ’ ονόματί μου, αφορούν εις τα διαθέσιμα των επί μέρους δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως και προορίζονται διά τον εξοπλισμόν του αποπερατουμένου Κέντρου Φροντίδος Χρονίως Πασχόντων παρά την Μονήν Αγίου Σίλα, την ανακάινισιν της Κατασκηνώσεως και του Επισκοπείου εις Καλλιράχην Θάσου, του Μουσείου της ιεράς Μητροπόλεως και όλα τα λοιπά, που είναι προγραμματισμένα και λειτουργούν με Οργανισμόν ή ατύπως υπό το Κεντρικόν Ταμείον Ευποιίας με ιδιαίτερον ταμείον. Τα διαθέσιμα αυτά ανήκουν εις την ι.Μητρόπολιν διά τους ωρισμένους σκοπούς και ουδεμίαν σχέσιν έχουν οι συγγενείς μου. Τους ως άνω ανεψιούς μου παρακαλώ, μάλιστα, αν έχουν την δυνατότητα να χορηγούν διά του Ταμείου Υποτροφιών ανά μίαν υποτροφίαν εις μνήμην εκείνου, που τους συμπαρεστάθη κατά τους δυσκόλους πρώτους χρόνους της ορφανίας των, όπως και ο ίδιος παρομοίως ευηργετήθη.

Τελευτών απευθύνομαι και πάλιν προς τους πνευματικούς αδελφούς και τα αγαπητά μου τέκνα. Εν μετανοία εκζητώ τας προσευχάς των και την συγχώρησιν, ευχόμενος δι’ αυτά παν δώρημα παρά Θεού. Τους αδίκως και αναιτίως πταίσαντας εις εμέ συγχωρώ, παραδίδοντας αυτούς εις το έλεος και την δικαιοσύνην του Θεού.

Την ζώσαν αγάπην προς τον Θεόν και τους ανθρώπους να εργάζεσθε και εν αγάπη να συμπεριφέρεσθε πάντοτε. Καλήν αντάμωσιν εις την μέλλουσαν Πόλιν.

Εν Νεαπόλει (Καβάλα) τη 2α Ιουνίου 2014,

†ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος