Φλωρίνης Θεόκλητος προς Πρωθυπουργό: Ενισχύστε την παραμεθόριο

Loading...


Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος με αφορμή το τραγικό συμβάν του θανάτου του 43χρονου αστυνομικού Ηλία Κωστένη,

έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στις παραμεθώριες περιοχές και μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν τα εναπομείναντα στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα την ώρα που μάλιστα τα όμορα κράτη έχουν επετακτικές βλέψεις.
Διαβάστε την επιστολή:

Με βαθύτατον πόνον ψυχής συντάσσομεν και Σας απευθύνομεν την παρούσαν επιστολήν κατόπιν του λίαν προσφάτου τραγικού συμβάντος εις την Μητροπολιτικήν ημών περιφέρειαν. 

Από την παρελθούσαν Κυριακήν 8ην Δεκεμβρίου 2013 ολόκληρος η περιοχή μας πενθεί και θρηνεί εν άξιον τέκνον της, τον ικανόν και γενναιότατον αστυνομικόν του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών, 43χρονον υπαρχιφύλακα Ηλίαν Κωστένην, εκ του χωρίου Ιτέας Φλωρίνης, ο οποίος έχασε την ζωήν του εν ώρα καθήκοντος, πυροβοληθείς αδίκως και ανάνδρως υπό παρανομούντων αλλοδαπών εις την περιοχήν Βροντερού Πρεσπών.

Βαρύ το πένθος και ανείπωτος η θλίψις της οικογενείας του εκλιπόντος αστυνομικού, της συζύγου και της δωδεκαχρόνου θυγατρός του.

Θλίψις και πόνος, τα οποία γίνονται κραυγή αγωνίας δι᾽ ένα ολόκληρον νομόν.

Κύριε Πρωθυπουργέ, εν μέσω της βαθείας κρίσεως, η οποία από ετών πλήττει την Πατρίδα μας, δοκιμαζόμεθα καθ᾽ ημέραν όλοι οι Έλληνες.

Ιδίως η ακριτική μας περιοχή υφίσταται βαρυτέρας τας συνεπείας της συνεχιζομένης κρίσεως, αγωνιζομένη όση δύναμις να
ανθέξη και να υπομείνη.

Διερωτώμεθα όμως, πόσην υπομονήν και πόσην αντοχήν να επιδείξωμεν όταν, πέραν όλων των άλλων, βλέπωμεν να θυσιάζωνται και ανθρώπιναι ζωαί;

Ως καλώς γνωρίζετε, εγκαταβιούμεν εις την βορειοδυτικήν εσχατιάν της Ελλάδος, ταχθέντες να φυλάττωμεν τμήμα της Ελληνικής μεθορίου και να υπερασπιζώμεθα τα ιερά και τα όσια της Πατρίδος μας.

Ωστόσο, μετά μεγάλης λύπης διαπιστούμεν ότι η Πολιτεία και τα αρμόδια προς τούτο όργανά της δεν λαμβάνουν πάντοτε, μάλιστα δε εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς, τα απαραίτητα μέτρα διά την ασφάλειαν και αποτελεσματικωτέραν θωράκισιν του ακριτικού νομού μας και της ευρυτέρας περιοχής.

Η φύλαξις των συνόρων επαφίεται εν πολλοίς εις τον υπερβάλλοντα ζήλον και την φιλοτιμίαν ολιγαρίθμων αστυνομικών, οι οποίοι προασπίζονται την ασφάλειαν των ακριτών κατοίκων και του τόπου μας, συχνάκις με ελλιπέστατον εξοπλισμόν και ανεπαρκή μέσα, θυσιάζοντες και την ζωήν των ακόμη, ως ο αδικοχαμένος υπαρχιφύλαξ Ηλίας Κωστένης.

Επί πλέον, κατά το τελευταίον διάστημα, γινόμεθα μάρτυρες της αποδυναμώσεως των στρατιωτικών τμημάτων της περιφερείας μας, διά της απομακρύνσεως και διαλύσεως ολοκλήρων μονάδων, εις περίοδον μάλιστα κατά την οποίαν όμορα κράτη εκδηλώνουν εμφανώς η αδήλως επεκτατικάς και αλυτρωτικάς βλέψεις εις βάρος της εδαφικής
ακεραιότητος της Πατρίδος μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, φρονούμεν ότι παρά την υφισταμένην κρίσιν, η θωράκισις και ουχί η αποδυνάμωσις των συνόρων οφείλει να είναι η πρώτη μέριμνα και προτεραιότης της Κυβερνήσεως και παντός αρμοδίου.

Τι θα απαντήσωμεν εις τους κατοίκους του Νομού μας, οι οποίοι έταξαν τους εαυτούς των να φυλάττουν Θερμοπύλας και βλέπουν την περιοχήν τους να εγκαταλείπηται εις το έλεος του Θεού και όσων την επιβουλεύονται;

Η απομάκρυνσις της 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού από την πόλιν της Φλωρίνης και στρατιωτικών μονάδων από την πόλιν του Αμυνταίου, ως και το κλείσιμον παραμεθορίων φυλακίων απετέλεσαν το πρώτον πλήγμα, ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού το δεύτερον και βαρύτατον.

Η ήδη πολλαπλώς πληγείσα περιοχή μας δεν δύναται να ανθέξη άλλας πληγάς.

Όθεν, θεωρούμεν επιτακτικήν την ανάγκην περαιτέρω στελεχώσεως των αστυνομικών τμημάτων και τμημάτων συνοριακής φύλαξης με επαρκές προσωπικόν, το οποίον να λαμβάνη την καλυτέραν δυνατήν εκπαίδευσιν και να έχη εις την διάθεσίν του όλον τον αναγκαίον υλικοτεχνικόν και τεχνολογικόν εξοπλισμόν προς ασφαλή επιτέλεσιν της λεπτής και υψηλής αποστολής του.

Εξ ίσου επιτακτική, όμως, κρίνεται και η ανάγκη ενισχύσεως εις προσωπικόν και υποδομάς των εναπομεινάντων στρατιωτικών τμημάτων, ως και η επαναλειτουργία των παραμεθορίων στρατιωτικών φυλακίων, τόσον προς διασφάλισιν της ειρήνης και αποτροπήν ενεργειών στρεφομένων εναντίον της ακεραιότητος της Πατρίδος μας, όσον και προς ενίσχυσιν και συνδρομήν των αστυνομικών δυνάμεων διά την φύλαξιν των συνόρων μας.

Ως εκ τούτου, αποβλέποντες εις την εγνωσμένην ευαισθησίαν Σας και το ακοίμητον ενδιαφέρον Σας διά την ανόρθωσιν και την προκοπήν της Ελλάδος, ευελπιστούμεν ότι θα μεριμνήσητε προσωπικώς και θα καταβάλητε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά την επιτυχή αντιμετώπισιν και επίλυσιν του θέματος τούτου, προς όφελος της καταταλαιπωρουμένης
Πατρίδος μας, διατελούντες,

Μετ᾽ εγκαρδίων ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ