Επιστολή Φλωρίνης Θεόκλητου για το Εκκλησιαστικό σχολείο

Loading...


Επιστολή απέστειλε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος προς το  Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων
κ. Γεώργιο Καλαντζή με θέμα τη διατήρηση του Εκκλησιαστικού σχολείου Φλώρινας. 
Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Αριθμ. Πρωτ.: 380

Εν Φλωρίνη τη 1η Μαρτίου 2013

Προς
τον Εντιμότατον
Γενικόν Γραμματέαν Θρησκευμάτων
κ. Γεώργιον Καλαντζήν
Εις Αμαρούσιον Αττικής

Εντιμότατε Κύριε Γενικέ Γραμματεύ,
Ελάβομεν την υπ᾽ αριθμ. 277/18-02-2013 επιστολήν Σας, διά της οποίας διεβιβάσθη εις ημάς η υπ᾽ αριθμ. 14690/Α2/04-02-2013 Υπουργική Απόφασις περί της «Συγκροτήσεως Επιτροπής για την Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», και προβαίνομεν εις την διατύπωσιν των ακολουθουσών προτάσεων-διαπιστώσεων επί του προκειμένου θέματος.

Επωμισθέντες επί μίαν εικοσαετίαν και πλέον τα καθήκοντα του Υποδιευθυντού εις το νυν ονομαζόμενον Γενικόν Εκκλησιαστικόν Λύκειον-Γυμνάσιον Φλωρίνης, ως επίσης και συμμετασχόντες ενεργώς εις την οργάνωσιν και εκ βάθους αναδιάρθρωσιν του,
γνωρίζομεν εκ του σύνεγγυς ου μόνον τα προβλήματα αλλά και τας δυνατότητας αναβαθμίσεως και περαιτέρω βελτιώσεως του παρεχομένου εν αυτώ έργου.

Εν πρώτοις, πιστεύομεν ακραδάντως ότι διά την τελεσφόρον λειτουργίαν του Εκκλησιαστικού Εκπαιδευτικού συστήματος ο ανθρώπινος παράγων είναι πλέον ή αναγκαίος, ήτοι η στελέχωσις των εκπαιδευτικών δομών με καταλλήλως κατηρτισμένον και αριθμητικώς επαρκές εκπαιδευτικόν προσωπικόν, ούτως ώστε να διασφαλισθή η απρόσκοπτος και ουσιαστική επιτέλεσις του εκπαιδευτικού έργου δι᾽ εμπράκτων αποτελεσμάτων, επί τω τέλει της αναδείξεως και καταρτίσεως Κληρικώνκαί Λαικών Στελεχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι θα τιμούν την θέσιν των και την αποστολήν των.

Πέραν τούτου θεωρούμεν επιτακτικήν ανάγκην την επαναφοράν ενός επί πλέον έτους σπουδών εις τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, ως ίσχυε παλαιότερον, υφ᾽ οιανδήποτε μορφήν η ονομασίαν (Δ’ Τάξις η άλλως πως), προκειμένου η παρεχομένη παιδεία να καταστή πληρεστέρα και ολοκληρωμένη. Καί ως ήδη ισχύει εις την περίπτωσιν των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων, καθίσταται, νομίζομεν, επιβεβλημένη η επανακαθιέρωσις ποσοστώσεως διά την εισαγωγήν και των αποφοίτων των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων εις τας Θεολογικάς Σχολάς.

  Ασφαλώς, εκ των ων ουκ άνευ εις την εν γένει συζήτησιν του θέματος θεωρείται η διασφάλισις της συνεχίσεως της λειτουργίας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου- Γυμνασίου Φλωρίνης και η περαιτέρω ενίσχυσίς του, δεδομένου του γεγονότος ότι ευρίσκεται εις μίαν ακριτικήν και παραμεθόριον περιοχήν, καλύπτει δε τας ανάγκας της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως δι᾽ ολόκληρον την Δυτικήν Μακεδονίαν και σημαντικόν τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ επί πλέον καταρτίζει και Ορθοδόξους νέους εξ Αλβανίας, οι οποίοι στελεχώνουν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της γείτονος χώρας, διακονούντες το εκεί επιτελούμενον λατρευτικόν και ποιμαντικόν έργον. Όθεν, αι προσπάθειαι δέον να συντείνουν εις την προσέλκυσιν μεγαλυτέρου αριθμού μαθητών και σπουδαστών, ου μόνον Ελλήνων αλλά και προερχομένων εξ ομοδόξων ομόρων κρατών.

Εντιμότατε Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, ελπίζοντες ότι θα λάβητε σοβαρώς υπ᾽ όψιν τας προηγηθείσας διαπιστώσεις-προτάσεις, ως και τους εθνικούς και θρησκευτικούς λόγους που επιβάλλουν την διατήρησιν του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου εις την Φλώριναν, ευχόμεθα πάσαν επιτυχίαν εις το έργον της Επιτροπής διά την επιζητουμένην αναβάθμισιν της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, διατελούντες,

Μετ᾽ εγκαρδίων ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ