Δίσκος προς οικονομικήν ενίσχυσιν των Ιεραποστολών στην Αφρική και στην Ασία

Loading...


Δίσκος προς οικονομικήν ενίσχυσιν των Ιεραποστολικών κλιμακίων της Εκκλησίας σε Αφρική και Ασία, θα βγει στις ενορίες των Ιερών Μητροπόλεων με βάση και εγκύκλιο της Συνόδου.

Ήδη κάποιες Μητροπόλεις έχουν αποστείλει την σχετική ενημέρωση στους ιερούς ναούς. Παράδειγμα η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: 

ΠΕΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.    419                                                                                            Εν  Κορίνθω  τη     26η – 2 – 2013
Δ/Εγκ./Εξ. Ιεραποστολης

Προς
άπαντας τους Πανοσ/τάτους και Αιδεσ/τάτους Εφημερίους της καθ᾿ ημάς Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως.

Εις τας έδρας των.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αδελφοί και πατέρες μου αγαπητοί,
διά του παρόντος γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει και κατά το τρέχον έτος 2013 την «Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής» κατά την β’ εβδομάδα των Αγίων Νηστειών, ήτοι από 24ης έως 30ης Μαρτίου 2013.
Σκοπός του εορτασμού της ως άνω «Εβδομάδος» είναι η προώθησις και ο επιστηριγμός του διεξαγωμένου ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας ημών ανά την οικουμένην διά του ευαγγελισμού   πάντων των εθνών και την ένταξιν αυτών εις το Σώμα του ζώντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Εκκλησία μας.

Όθεν κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας 24ην Μαρτίου ε.ε., οπότε άρχεται η «Εβδομάς Εξωτερικής Ιεραποστολής» περιαχθήσεται επ᾿ Εκκλησίαις δίσκος προς οικονομικήν ενίσχυσιν των Ιεραποστολικών κλιμακίων της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας εις Αφρικήν και Ασίαν, αφού πρώτον αναγνωσθή επ᾿ Εκκλησίαις η συνημμένη ανακοίνωσις μετ᾿ ευκρινείας και καθαρότητος.
Επίσης, κατά παλαιάν συνήθειαν, εις την προσπάθειαν αυτήν πρέπει να συμμετάσχουν και οι νέοι των Κατηχητικών Σχολείων ενισχύοντες εκ του υστερήματός των την διάδοσιν του Ευαγγελίου και κατανοούντες ότι η πίστις και το Ευαγγέλιο διαδίδονται δι᾿ όλων των μέσων και υπό πάντων ανεξαιρέτως των μελών της Εκκλησίας. Προς τούτοις δέον όπως ενημερωθούν εγκαίρως υφ᾿ υμών οι Κατηχηταί και αι Κατηχήτριαι του Ναού σας διά τας αναλόγους ενεργείας των.
Τα συγκεντρωθησόμενα ποσά εκ του, εις τους Ιερούς Ναούς περιαχθησομένου, δίσκου και τα εκ της συνδρομής των μαθητών των Κατηχητικών Σχολείων να κατατεθώσιν υπό των προέδρων των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων εντός πέντε ημερών και μέχρι της 29ης Μαρτίου το αργότερον εις τον υπ᾿ αριθμ. 5509 – 040940 – 608 Λογαριασμόν της Τραπέζης Πειραιώς Κορίνθου και αντίγραφον της αποδείξεως καταθέσεως να δοθεί εις τους κατά τόπους Αρχιερατικούς Επιτρόπους, οι οποίοι αφού καταρτίσουν κατάσταση της Αρχιερατικής τους Περιφερείας αποστείλλουν άπαντα τα δικαιολογητικά εις το Λογιστήριον της Ιεράς Μητροπόλεως ώστε και ημείς με την σειράν μας να αποστείλωμεν ταύτα προς την «Αποστολικήν Διακονίαν διά την Εξωτερικήν Ιεραποστολήν».

Ευελπιστών εις την πλήρη, έγκαιρον, συνεπή και πρόθυμον εφαρμογήν των ανωτέρω, διατελώ,
Μετ᾿ ευχών και αγάπης πατρικής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

η σημερινή ημέρα του θριάμβου της Ορθοδοξίας, με απόφασι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει επιλεγεί ως η εναρκτήριος ημέρα της «Εβδομάδος της Εξωτερικής Ιεραποστολής». Δηλαδή ημέρα κατά την οποία καλούμεθα να ενδιαφερθούμε όλοι με αδελφική ευαισθησία και Χριστιανική ευθύνη για τους αδελφούς μας, οι οποίοι ζούν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι Ιεραποστολικές προσπάθειες. Πρέπει ακόμη να ενδιαφερθούμε για τους ίδιους τους Ιεραποστόλους, που άφησαν τις ανέσεις του Δυτικού πολιτισμού και καταπονούνται σε Αφρική, Ασία και άλλα μέρη για την διάδοσι του Ευαγγελικού λόγου. Αλλά και για τους Νεοφωτίστους, για τους Κατηχουμένους, για όλους εκείνους που καλλιεργούν ψυχές ώστε να δεχθούν τον Σωτήρα Χριστό και που σπέρνουν παντού τον λυτρωτικό λόγο Του, πρέπει να ενδιαφερθούμε.

Με την χρηματική βοηθειά σας στον δίσκο, που θα περιαχθή, θα δυναμώση το φως της Ορθόδοξης πίστης μας και θα γίνη πιο εύκολος ο δρόμος της σωτηρίας για πολλούς ανθρώπους, που πεινούν και διψούν όχι μόνο τα υλικά αγαθά αλλά κυρίως την Αλήθεια του Χριστού.
Κατόπιν αυτών σας προτρέπω πατρικά και σας παρακαλώ να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή της Εκκλησίας μας. Θυμηθείτε τους μακρυνούς αδελφούς μας, γίνετε και σείς συνεργοί των Ιεραποστόλων υπακούοντας με τον τρόπο σας στην προσταγή του Χριστού: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος …» (Ματθ. κη’, 19).

Με ευχές και αγάπη πατρική

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ