151.420 Ευρώ συγκέντρωσε ο Έρανος Αγάπης της Μητρόπολης Σερρών

Loading...


151.420 Ευρώ συγκέντρωσε ο Έρανος Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών, ποσό μεγαλύτερο και από πέρυσι, παρά την οικονομική δυσπραγία των ημερών. 

Σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναφέρει αναλυτικά: 

Με την ευλογία του Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε και εφέτος, το Σαβ­βατο 14, την Κυριακή 15 και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου από την Ιερά Μητρό­πολή μας ο Έρανος Αγάπης. 
Συνολικώς, κατά τον εφετεινό Έρα­νο της Αγά­πης συγκεντρώθηκε παρά την οικονομική δυσπραγία και την αβεβαιό­τητα των ημερών μας το ποσό των 151.420 Ευρώ. Το εφετεινό ποσό είναι σαφώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό του περυσινού Εράνου Αγάπης, που ήταν 147.451 ευρώ.

Ο φιλόχριστος και φιλότιμος λαός μας, παρά τις πολλές οικονομικές δυ­σκολίες και το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί, ανταποκρίθηκε κατά τρόπο ιδιαιτέρως συγκινητικό και με πολύ ευγέ­νεια και καλωσύνη στο προσκλητή­ριο αγάπης της τοπικής μας Εκ­κλησίας, στη­ρίζοντας και ενισχύοντας ουσιαστι­κα το έργο της, αποδει­κνύοντας για ακό­μη μία φορά ότι διατηρεί άσβεστη την λαμπάδα της αγάπης, της φιλαδελφίας και της έμπρακτης συμπαράστασης στους αδελ­φούς μας που αντιμετωπίζουν μεγά­λα και σοβαρά προβλήματα. Η Εκκλησία μας συνεχίζει και επαυξάνει περαι­τέρω την φιλαν­θρωπι­κη και κοι­νωνική της δραστηριότητα, προσπα­θώντας να ανακουφί­σει τον πόνο των αδύ­ναμων αδελφών μας και να συμπα­ρασταθεί στους φτωχούς, τους ηλι­κιωμένους και εμπεριστάτους αδελφούς της μητροπολι­τικής μας περιφερείας.

Αυτές τις άγιες ημέρες θα χορηγηθούν άμεσα, τόσο από το Γενικό Φιλό­πτωχο Ταμείο, όσο και τα Ενοριακά της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, 80 συνολι­κως υποτρο­φίες καθώς και έκτα­κτα οικονομικά βοηθήματα σε περισσότερες από 950 οικογένειες αναξιοπαθού­ντων αδελφών μας, όπως αυτές κατεγράφησαν από τους υπευθύνους ιερείς των ενοριών τους. Το υπόλοιπο μέρος του Εράνου Αγάπης θα διατεθεί μέσα στο Νέο Έτος για την μηνιαία τακτική και εκ­τακτη οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών.

Παράλληλα συνεχίζεται η δωρεάν διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης επισιτιστικής ανάγκης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Κιβωτός Αγάπης» της τοπικής μας Εκκλησίας σε 500 συνολικώς οικογένειες, καθώς και η δωρεάν διανομή ζεστού φαγητού σε 300 εμπερίστατες οικογένειες συνανθρώπων μας. Επίσης, έως τέλους της εβδομάδος θα ολοκληρωθεί η διάθεση 45 τόνων καυσό­ξυλων στους οικονομι­κως αδυνάτους αδελφούς μας. Ανήμερα της μεγάλης εορ­της των Χριστουγέν­νων η τοπική μας Εκκλησία θα προσφέρει το γιορτινό τρα­πέζι στους εμπερί­στατους συνανθρώπους, στο οποίο θα παρακαθήσει και ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος ευχαριστεί ολοψύχως τους κληρικούς και λαικούς συνεργάτες της τοπικής μας Εκκλησί­ας, που με ζήλο, αυταπάρνηση και πραγματική αγάπη διενήργησαν και τον εφετεινό έρανο της Εκκλησίας μας και κυρίως τον φιλόχριστο, φιλότιμο και ευαίσθητο στον αν­θρώπινο πόνο λαό μας, για την ιδιαιτέρως συγκινητική και εντυπω­σιακή αντα­πόκρισή του, παρά τις ιδιαι­τέρως δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ευχόμενος σε όλους ευλογημένα και άγια Χριστούγεννα.