Στη «Γέφυρα των Ελλήνων» τα Θεοφάνεια στη Βενετία (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Βενετία, η οικουμενική πόλις της ειρήνης και της γαληνιαίας συμβιώσεως των λαών, η πόλις της cultura και της arte, με τον δροσερόν ήλιόν της και το ευπρόσδεκτον κρύον της, καθ’ όλας τας ημέρας του Αγίου Δωδεκαημέρου, εώρτασε πανηγυρικά και χαρμόσυνα την 6ην Ιανουαρίου με εκδηλώσεις εορταστικές, και εις την εκκλησίαν και εις τους χώρους των διαφόρων θεσμών, αλλά και με την προσφοράν δώρων «regali», αρρήκτως συνδεδεμένα με την μεγάλην Εορτήν της ημέρας αυτής.

Η Μητρόπολις, το Ελληνικόν Ινστιτούτον, η ιστορική Κοινότης των Ελλήνων Ορθοδόξων της Βενετίας, τα παιδιά και αι οικογένειαι των Ελλήνων και των Ορθοδόξων των άλλων Τοπικών Εκκλησιών εώρτασαν το Άγιον Δωδεκαήμερον μετά των οικείων και φίλων αυτών. Μαζί με αυτούς, οι Κατηχούμενοι και οι Προσκυνηταί, αλλά και πολλοί Ρ.καθολικοί, επεσκέφθησαν τον παλαίφατον και περικαλλέστατον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και έμειναν κατενθουσιασμένοι και κατευχαριστημένοι από την κατάνυξιν, την γαλήνην και την τάξιν των ιερωτάτων ακολουθιών.
Προσήλθον και εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων πλείστα όσα παιδιά και νέοι πολλοί. Τούτο είναι παρήγορον σημείον της ζωτικότητος και αναπτύξεως της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης μέσα εις την καρδίαν της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πρωτότυπος και μοναδική παραμένει εις όλους η Τελετή της καταδύσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εις το “Rio dei Greci”, με Γόνδολαν καλλωπισμένην αρχοντικά, η οποία ομοιάζει με μικράν Arca (Κιβωτόν) της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία φέρει κάθε φοράν ένα αξιόλογον πρόσωπον, το οποίον παραδίδει τον Σταυρόν εις τον Ποιμενάρχην, τον Σεβ. Μητροπολίτην Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιον, ο οποίος ευλογεί αυτόν και εύχεται αυτώ. Την φοράν αυτήν έφερεν τον Τίμιον Σταυρόν εις τον Σεβασμιώτατον ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητος κ. Βασίλειος Καλογεράκης. Το μελωδικώτατον Απολυτίκιον: «Εν Ιορδάνη…» και το χαρμόσυνον Κοντάκιον: «Επεφάνης σήμερον…» εψάλησαν από του ύψους της «Γέφυρας των Ελλήνων» (Ponte dei Greci) και η Βενετία, με τους προσκυνητάς και επισκέπτας της, ήκουσε, ηγαλλιάσθη και ηυφράνθη, ο δε “Campo dei Greci” έζησεν ωραίας, ιεράς και κεχαριτωμένας στιγμάς, ο οποίος πάντοτε φιλόξενος δέχεται και αγκαλιάζει τους πάντας, ημετέρους και ξένους, συνεχίζων την ένδοξον ζωήν και αποστολήν του μέσα εις το πολυσήμαντο αυτό Βενετικόν Διαμέρισμα της Ευρώπης. Ο αγιασμός των πιστών, αλλά και των οίκων αυτών, κατά την λαμπροφόρον ημέραν των Θεοφανείων, ανεμένετο υφ’ όλων με ανυπομονησίαν και καρτερίαν, όπερ δεικνύει την πίστιν και την προσήλωσιν αυτών εις την αμώμητον Πίστιν μας, η οποία σώζει και οδηγεί εις την αιώνιον ζωήν. 

Εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων ψάλλεται καθημερινά ο Όρθρος και ο Εσπερινός, μετά δε την εορτήν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου αρχίζουν εις όλην την Μητρόπολιν η «Κατήχησις» διά μικρούς και μεγαλυτέρους Ορθοδόξους, αλλά και διά τους κατηχουμένους, καθώς και η εκμάθησις της «Ελληνικής γλώσσης» εις τα σχολεία των ενοριών αυτής, με την φροντίδα και επιστασίαν του Πρωτοσυγκέλλου, αρχιμ. Ευαγγέλου.
Την κοινωνικήν και πολιτιστικήν, αλλά και αυτήν την πολιτειακήν, προοδευτικήν και αναπτυξιακήν ζωήν της Βενετίας παρακολουθεί άμεσα και θετικά η Ορθόδοξος Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το κύρος της Μητροπόλεως εν Ιταλία μεταξύ του λαού είναι μέγιστον, διό και επιτυγχάνει εις τας προσπαθείας και τον αγώνα του. Τούτο βλέπομεν και εν αναφορά προς την αναγνώρισιν της Μητροπόλεως υπό του Ιταλικού Κράτους και την πραγματοποίησιν της Intesa (Συμφωνίας), καθώς και από τον αριθμόν παραχωρήσεως εκκλησιών και μονών ουχί μόνον από τας ρ.καθολικάς Αρχιεπισκοπάς και Επισκοπάς, αλλά και από τους Δήμους της Χώρας ταύτης.

O Μητροπολίτης Γεννάδιος τόνισε: «ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ, ΗΘΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝΥΠΟΤΙΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΩΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΓΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΝΤΑ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ». Ετικέτες