Πασχαλινό μήνυμα Λαγκαδά Ιωάννη: Ας παύσουμε….

Loading...


«Ας παύσουν τα μάτια μας, να βλε­πουν με πονηρόν κίνητρον ο,τι ύπάρχει γύρω μας. Ας παύσουν τα χε­ρια μας, να εργάζονται τα έργα της αδικίας, της πλεονεξίας, του φόνου και πάσης άλλης εγκληματικής ενεργείας. Ας παύσουν τα πόδια μας, να οδηγούν το είναι μας σε λανθασμένους τρόπους ζωής» Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στο πασχαλινό μήνυμά του ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

 

Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά,

Σ’ έναν κόσμο που βουλιάζει στο σκότος της απογνώσεως και στη σειρά των τραγικών γεγονότων, που διαδέχονται το ένα το άλλο, το Μήνυμα της Αγίας μας Εκκλησίας «Χριστός Ανέστη» έρχεται να σκορπίση παντού το Φως της ελπίδος.

Πράγματι, η Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι το Γεγονός που υπερβαίνει την δύναμιν όλων εκείνων των γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα και το περιεχόμενον μιάς ζοφερής πραγματικό­τητος, που ζούμε στην καθημερινότητα της ζωής μας.

Η Ανάστασις του Χριστού είναι το Γεγονός που ανοίγει διάπλα­τα τον ορίζοντα του αληθινού μέλλοντος, γιατί το πραγματικό μελ­λον στη ζωή του ανθρώπου δεν είναι ο τάφος και το χώμα, δεν είναι η απελπισία και η απογοήτευση με τα ποικιλόμορφα αδιέξοδα, στα οποία οδηγείται η ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς καταστρατηγείται και καταστρέφεται κάθε έννοια, που έχει σχέση με την αξίαν του προσώ­που και της ζωής του ανθρώπου.

Χριστός Ανέστη. Αυτό είναι το μήνυμα της Αγίας μας Εκκλησίας και δεν είναι μόνον ένα μήνυμα που έχει σχέση με την ιστορία του πα­ρελθόντος. Είναι, επιπλέον, ένα μήνυμα που αγκαλιάζει την αγωνίαν και τον υπαρξιακόν προσανατολισμόν στο παρόν της ζωής του κάθε ανθρώπου, γιατί ο Αναστημένος Χριστός είναι Εκείνος που έρχεται και απλώνει και σήμερα το χέρι Του, για να σηκώση όλους εμάς, που είμαστε πεσμένοι στην αμαρτίαν.  

Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Αυτές τις ημέρες ακούμε αυτό το Μήνυμα. Είναι μήνυμα ζωής που απευθύνεται σ’ όλον τον κόσμον, είναι χαιρετισμός που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, είναι μήνυμα χαράς και ελπίδος, είναι εκείνο το μήνυμα που έρχεται να μας δώση τη δυνατότητα της βεβαίας προσδοκίας για το παρόν και το μέλλον. Η Ανάστασις του Χριστού είναι το Γεγονός που υμνείται από όλην την κτίσιν, ορατήν και αόρατον. Είναι το Γεγονός που αναγέλλει την Καινήν Κτίσιν, την Καινούργιαν Ζωήν, την Αναδημιουργίαν και αυτό το γεγονός μπορεί κανείς να το ζήση προσωπικά, γιατί η Ανάστασις του Χριστού έχει χαρακτήρα προσωπικής, βιωματικής μεθέξεως, δη­λαδή μπορεί ο καθένας προσωπικά να συναντήση τον Αναστημένον Χριστόν, γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, μπορεί και σήμερα να είναι δίπλα μας, να είναι ανάμεσά μας κι όμως εμείς να μην Τον βλέπουμε. Λέγω «μπορεί να είναι», διότι ενώ στην πραγματικότητα είναι, το «μπορεί» εκφράζει τη δική μας αδυναμία, την οποίαν συνθέτει η ποικιλόμορφος αμαρτία, που στη ζωή μας δεν αμαυρώνει μόνον τον χιτώνα της ψυχής,αλλά κλείνει και τα μάτια τα πνευματικά, με αποτέλεσμα να είναι ο Χριστός δίπλα μας και εμείς να μην Τον βλέπουμε, να είναι μπροστά μας και να μην Τον αντιλαμβανόμεθα, να είναι από πάνω μας, να μας ευλογή, να μας προστατεύη και εμείς να μην αντιλαμβανόμεθα την ευεργετικήν Του παρουσίαν.

Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα τω απροσίτω φωτί της Αναστάσεως.

Ναί, αδελφοί μου. Προϋπόθεση για να ζήσωμεν όλα αυτά και να δούμε μέσα στη ζωή μας τον Αναστημένο Χριστό να δεσπόζη, να μας ευλογή, να μας χαρίζη τον θρίαμβον της Ζωής επί του θανάτου ως προσωπικόν έπαθλον για τον δικόν μας αγώνα και την δική μας πορεί­αν και αγωνία, πρέπει να έχωμεν την προϋπόθεσιν της καθαρότητος των αισθήσεων. Αν σήμερα δεν βλέπουμε, αν σήμερα δεν μπορούμε να ζήσωμεν αυτό που έζησαν τότε και που ζεί εκτοτε αδιακόπως η Εκκλησία μας, από την ημέραν που οι Μυροφόρες Γυναίκες άκουσαν το Αγγελικό Μήνυμα, από τότε που συναντήθηκαν με τον Ίδιον, από τότε μέχρι και σήμερον και έως της συντελείας του αιώνος ο Αναστη­μένος Κύριος είναι μαζί μας. Τον συνάντησαν και Τον συναντούν αμέ­σως μετά την Ανάστασίν Του μέχρι και σήμερα αναρίθμητοι άνθρωποι που προγεύονται μαζί Του τη χαρά του Παραδείσου στη Βασιλεία των Ουρανών. Το διεκύρηξε άλλωστε ο Ίδιος με το αψευδές Μήνυμά Του: «ιδού, εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος».

Αναστήθηκε ο Χριστός που είναι και θα είναι μαζί μας μέχρι να τελειώση η ζωή σ’ αυτόν τον κόσμον. Θέλουμε να ζούμε μέσα σ’ αυτήν την πλησμονήν της ουρανίου χαράς; Θέλουμε η Ανάστασις του Χριστού να είναι η δική μας Ανάστασις; Θέλουμε να αλλάξη η ζωή μας και να γίνη από ζωή πόνου, σταυρού και οδύνης, ζωή χαράς, ελευ­θερίας και φωτός; Τότε ας καθαρίσωμεν τον εαυτόν μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος.

Καθαρθώμεν τας αισθήσεις. Ας παύσουν τα μάτια μας, να βλε­πουν με πονηρόν κίνητρον ο,τι ύπάρχει γύρω μας. Ας παύσουν τα χε­ρια μας, να εργάζονται τα έργα της αδικίας, της πλεονεξίας, του φόνου και πάσης άλλης εγκληματικής ενεργείας. Ας παύσουν τα πόδια μας, να οδηγούν το είναι μας σε λανθασμένους τρόπους ζωής. Ας καθαρί­σωμεν την καρδιάν μας από τον φθόνον και την κακίαν και η γλώσσα μας να μην είναι απρεπής, τα χείλη μας να μην προφέρουν το ψέμα, την βλασφημίαν και την ασέβειαν καθώς και κάθε λόγον, που οδηγεί τον άνθρωπον μακριά από τον Θεόν και μακριά από την αρετήν. Τότε μόνον θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα μας επι­τρέψουν να δούμε πράγματι το Απρόσιτον Φως της Αναστάσεως, το Φως του Χριστού, το Φως που μπορεί να φωτίση την ζωήν μας και να την κάνη πορείαν χαράς και ευλογίας του Θεού. Μόνον τότε θα μπο­ρέσωμεν να ζήσωμεν Πάσχα Χριστού το σωτήριον και τότε η καρδιά μας θα πλημμυρίσει από χαρά απερίγραπτη και θα ζούμε στην πληρό­τητα που χαρίζει στον άνθρωπο η παρουσία του Αναστάντος Κυρίου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος προς τον δι΄ ημάς Αναστάντα Κύριον Ευχέτης

ο Μητροπολίτης
† ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης Ετικέτες