Παραμονή των δικαστηρίων ζητάει ο Μητροπολίτης Πειραιώς από τον πρωθυπουργό

Loading...


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ απέστειλε προς τον Πρωθυπουργόν κ. Α. Σαμαράν επιστολήν σχετικώς με την παραμονήν των Δικαστηρίων Πειραιώς εντός του Δήμου Πειραιώς.
 

Ακολουθεί η επιστολή: 

Προς
Τον Εξοχώτατον Κύριον
Αντώνιον Σαμαράν
Πρωθυπουργόν-Πρόεδρον Ν.Δ.
Μέγαρον Μαξίμου
ΑΘΗΝΑΙ

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Εκφράζων θερμές συγχαρητηρίους προσρήσεις διά την τιτάνιο και σύντονο προσπάθεια την οποία καταβάλλετε μετά της Εξοχωτάτης Κυβερνήσεως διά την έξοδο της Πατρίδος μας εκ της στενωπού και του αδιεξόδου των επιπτώσεων εκ της ηθικής και οικονομικής κρίσεως, από καρδίας εύχομαι επιτυχίαν εις το δυσχερέστατον καθήκον Σας και αμέριστην την βοήθειαν και την χάρι του Παναγίου Θεού.

Ενώνων την ταπεινή μου φωνήν με όλους τους θεσμικούς παράγοντας της πόλεως του Πειραιώς διά την παραμονήν των Δικαστηρίων Πειραιώς και ιδιαιτέρως του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς, υποβάλλω την θερμήν παράκλησι να επανεκτιμηθή η Απόφασι Σας μεταστεγάσεως των Δικαστηρίων εκτός του Δήμου Πειραιώς εις το κτίριο ΚΕΡΑΝΗ της Λεωφόρου Θηβών, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Νικαίας-Αγ. Ιωάννου Ρέντη που ανεκαινίσθη υπό του Ελληνικού Δημοσίου διά την στέγασι Υπουργείου και επωλήθη υπό του ΤΑΥΠΕΔ με τον επαίσχυντον όρον και την λεόντειον σύμβασι ο αγοραστής να αποσβέση το τίμημα της αγοράς με την μίσθωση υπό του Ελληνικού Δημοσίου του ακινήτου που μετεβιβάσθη.
Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Ο Δήμος Πειραιώς επίνειον της Πρωτευούσης της Χώρας και πρώτος λιμήν Αυτής έχει δυστυχώς υποστή απομείωση της υπεροχικής του αξίας λίαν προσφάτως με την αμφιλεγομένη αναδιάταξι του αυτοδιοικητικού χάρτου συνεπεία της οποίας απεκόπησαν οι φυσικές προεκτάσεις του Δήμου Πειραιώς ανατολικώς μεν προς το όριο του Κηφισού ποταμού διά της προσαρτίσεως του Δήμου Αγίου Ιωάννου Ρέντη εις τον Δήμον Νικαίας και δυτικώς προς το όριο του φυσικού λιμένος Πειραιώς διά της προσαρτίσεως του Δήμου Δραπετσώνας εις τον Δήμον Κερατσινίου με προφανές αποτέλεσμα αντί της δημιουργίας ενός ενιαίου Μητροπολιτικού Δήμου ανταξίου της ιστορίας και της πολυτιμήτου αξίας για την εθνική οικονομία του Πειραιώς την συρρίκνωσι και την απαξίωσι που αναποδράστως οδηγούν εις την περιθωριοποίησι του πρώτου λιμένος της Χώρας.
Εν ταυτώ πέραν της ανωτέρω περιγραφείσης απαραδέκτου, ανιστορήτου και εγκληματικής διά την πόλι του Πειραιώς ρυθμίσεως υπό της Πολιτείας, η μεταφορά και μεταστέγασις των Δικαστηρίων του Πειραιώς εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιώς επιτείνει, ως ευχερώς αντιλαμβά-νεσθε, την απομείωσι της πόλεως και καταστρέφει έτι περισσότερο την δυστυχώς ήδη ελλειματικήν εμπορικήν κίνησι αυτής.

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ο εμπορικός ιστός της πόλεως ημέρα τη ημέρα αποσαθρούται και η άλλοτε ευημερούσα εμπορική τάξις του Πειραιώς βαδίζει την ατραπόν της πτωχεύσεως και των «λουκέτων». Όποιο κτίριο απομισθώνεται δεν επανεκμισθώνεται. Συνεπώς ταπεινώς φρονώ εγνωσμένης ούσης της φιλοτιμίας Σας ότι δεν θα θελήσετε επί της Κυβερνήσεώς Σας, να επιτείνετε το άλγος της πόλεως του Πειραιώς και μάλιστα διά την εκπλήρωσι λεοντείου συμβάσεως contra bonus mores και εναντίον των συναλλακτικών ηθών, εφ’ όσον ουσιαστικά το ακίνητον εδωρήθη υπό του Ελληνικού Δημοσίου εις τον φερόμενον ως δήθεν αγοραστήν αποσβένοντα το τίμημα της αγοράς διά των συμπεφωνημένων μισθίων.
Επιτραπήτω μοι, Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, να επισημειώσω ότι δύνασθε να υπενθυμίσητε εις τον αξιότιμον ιδιοκτήτην του κτιρίου ΚΕΡΑΝΗ που όπως αντιλαμβάνομαι εκ των φερομένων δηλώσεων του αρμοδίου Υπουργού επί της Δικαιοσύνης (ΑΥΓΗ 3/7/2014) πιέζει προς την κατεύθυνσι της υλοποιήσεως της συμφωνίας ότι έχει ήδη αρκετά «κείμενα εις έτη μακρά» και ότι ο χαρακτηρισμός του Βυζαντορωμαικού δικαίου διά τους «χάσκοντας» κληρονόμους δυστυχώς ισχύει και διά τους γνησίους κατιόντας και επομένως δεν είναι εύλογον και τίμιον και ορθόν να απομειούται ολόκληρη πόλις και να ευτελίζεται διά μερικά «όβολα» που απλώς θα επαυξήσουν κατ’ ελάχιστον τον ήδη υφιστάμενον μέγιστον θησαυρόν του αξιοτίμου κ. ιδιοκτήτου του κτιρίου ΚΕΡΑΝΗ.
Περαίνων ως Ποιμενάρχης της πόλεως του Πειραιώς εκφράζω την βούληση του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου λαού της Μητροπόλεως Πειραιώς να αγωνισθούμε παντί σθένει διά την αποτροπήν της καταδολιεύσεως και της απομειώσεως του δυναμισμού πόλεώς μας συντονιζόμενοι πλήρως με τους λοιπούς θεσμικούς φορείς αυτής.

Ευελπιστών ότι η φωνή αγωνίας των φορέων της πόλεως του Πειραιώς και η εναλλακτική πρότασις ιδιαίτερα του εκλεγέντος νέου Δημάρχου κ. Γ. Μώραλη θα εισακουσθούν σχετικώς, διατελώ εκ προοιμίου μετά θερμών ευχαριστιών,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜΕτικέτες