Ο Μητρ. Κυθήρων για «γάμο» ομόφυλων στα Κύθηρα: Δεν είναι άσχετη η πυρκαγιά και τα προβλήματα

Loading...


 «Διά τον Ορθόδοξο πιστό ασφαλώς δεν ημπορεί να είναι «ο,τι νόμιμο και ηθικό»» αναφέρει σε εγκύκλιό του στην οποία σχολιάζει τα του γάμου και του συμφώνου συμβιώσεως ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ. Δεν αποφεύγει μάλιστα να σχολιάσει και το «γάμο» ομόφυλου ζευγαριού από την Αυστραλία στα Κύθηρα….Εντύπωση κάνει μάλιστα πως συνδέει την κοντινή πυρκαγιά και τα προβλήματα στο νησί από τις δικαοπές ρεύματος με το συγκεκριμένο περιστατικό… 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων

«Διά τούτο και ο φιλάνθρωπος Θεός, κηδόμενος της ημών σωτηρίας, εις δύο διείλε (διέκρινε) βίους την των ανθρώπων διαγωγήν, συζυγίαν λέγω και παρθενίαν, ίνα, ο μη δυνάμενος υπενεγκείν (να υπομείνη) τον της παρθενίας άθλον, έλθοι επί συνοίκησιν γυναικός …» (Μεγ. Βασιλείου, P.G. 31, παράγρ.1, σελ.625-628).

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά!
Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την ιερή μνήμη των 630 Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της τετάρτης (Δ’) Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθε το 451 μ.Χ. εις την Χαλκηδόνα της Μικράς Ασίας. Η Αγία αυτή Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε την ένωσιν εις το πρόσωπον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης, ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, εκτός αμαρτίας.

Ο Αρχηγός της Πίστεως και της Σωτηρίας μας Ιησούς Χριστός μας παρέδωκε την αγία και αμώμητη χριστιανική μας πίστι και το τέλειο πρότυπο του ανθρώπου και της πνευματικής ζωής. Καί, όπως μας είπε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος, «γι’ αυτό τον λόγο και ο φιλάνθρωπος Θεός, επειδή εφρόντιζε για τη σωτηρία μας, διέκρινε και διεχώρισε σε δύο τρόπους ζωής την διαγωγή των ανθρώπων, την συζυγία και την παρθενία, την συζυγική και την παρθενική και αφιερωμένη στον Θεό ζωή. Καί το καθώρισε αυτό ο Θεός για να έχη την δυνατότητα ο άνδρας, που δεν ημπορεί να κατορθώση τον άθλο της παρθενίας, να συγκατοικήση με γυναίκα, με την Θεία ευλογία του Γάμου. Διότι γνωρίζει, ότι θα του ζητηθή λόγος σωφροσύνης (δηλ. ψυχοσωματικής καθαρότητος) και αγιασμού και ομοιώσεώς του προς τους αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι διεκρίθησαν στη ζωή της συζυγίας και στην τεκνοτροφία». 

Η Οσία Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, που εορτάζουμε σήμερα την μνήμη της, μαζί με τα άλλα 4 αδέλφια της (τον άγιο Βασίλειο, τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, τον άγιο Πέτρο Επίσκοπο Σεβαστείας και τον Όσιο Ναυκράτιο), ήσαν τέκνα αγίων γονέων, του Βασιλείου και της Εμμελείας και συναγάλλονται και συγχορεύουν ήδη εις το Ουράνιο πνευματικό στερέωμα ως μία επτάριθμη οικογένεια αγίων.

Ο ευλογημένος αυτός και ιερός γάμος των αγίων Βασιλείου και Εμμελείας και όλων διαχρονικά των αγίων και δικαίων και ευσεβών γονέων του χριστιανικού κόσμου αποτελεί την αγία και πνευματική μήτρα των αγίων της Εκκλησίας μας.

Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Γάμος συνιστά μέγα και ιερώτατο Μυστήριο της Εκκλησίας μας, εθεσπίσθη «εις βοήθειαν και διαδοχήν του γένους των ανθρώπων» και είναι θέλημα Θεού˙ «σον θέλημά εστιν η έννομος συζυγία και η εξ αυτής παιδοποιΐα» (Ακολουθία του Γάμου).

Εις το βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης (κεφ.β’, στιχ.18, 21-25), μετά την δημιουργία του κόσμου και του πρωτοπλάστου Αδάμ «…είπε Κύριος ο Θεός˙ ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον˙ ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ’ αυτόν…». Καί μετά την δημιουργία της Εύας από την πλευρά του Αδάμ, είπεν ο Αδάμ, όταν είδε την Εύα : «Τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου˙ αύτη κληθήσεται γυνή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν».

Αυτή είναι η βούλησις του Θείου Δημιουργού διά την συζυγική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή των ανθρώπων, η οποία ευλογείται και ιερολογείται με το ιερό Μυστήριο του Ορθοδόξου Χριστιανικού Γάμου. Οι δύο άλλες μορφές συμβιώσεως ετεροφύλων ζευγών, δηλ. ο πολιτικός καλούμενος «γάμος» και το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης» δεν πρέπει να έχουν καμμία θέσι και κανένα λόγο υπάρξεως μέσα εις την ζωήν του Ορθοδόξου Χριστιανού Αφορούν μάλλον σε ωρισμένες κατηγορίες ετεροδόξων ή και σε αλλοθρήσκους ή αθέους. Διότι, είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο, καταργείται το ιερό Μυστήριο του Γάμου. Ούτε, επίσης, είναι ορθόν και κανονικόν, κατά την Ιερή Παράδοσι της Αγίας μας Εκκλησίας και κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της, να προηγούνται εις την ζωήν των Ορθοδόξων Χριστιανών δι’ επαγγελματικούς ή κοινωνικούς και οικονομικούς δήθεν λόγους τα δύο αυτά σχήματα συμβιώσεως (ο πολιτικός «γάμος» και το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης»), παρ’ ότι έχουν τον μανδύα της νομιμότητος με νόμους του Κράτους – αφού διά τον Ορθόδοξο πιστό ασφαλώς δεν ημπορεί να είναι «ο,τι νόμιμο και ηθικό»– και αργότερα να ακολουθή η ιερολογία του Μυστηρίου του Γάμου, όταν μάλιστα υπάρχουν και τέκνα. Ασχέτως, εάν η Εκκλησία μας, ως φιλόστοργος Μητέρα, συγκαταβαίνει με αγάπη και «κατ’ οικονομίαν» και φιλανθρωπίαν παρέχει την ευλογία τελέσεως εκ των υστέρων του Ιερού Μυστηρίου.

Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Όλα τα ανωτέρω γράφονται και επισημαίνονται για ένα πρόσθετο και πολύ σοβαρό λόγο. Ως γνωστόν επιχειρείται και εις την πατρίδα μας η νομοθετική ρύθμισις της επεκτάσεως του «συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης» και σε «ομόφυλα ζεύγη» εξ επιδράσεως από την ήδη ισχύουσα Ευρωπαική νομοθεσία!

Ήδη, προ δεκαπενθημέρου στο νησί μας, στο Παναγιοσκέπαστο και ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας, έγινε, σύμφωνα με ειδική ανάρτησι στο internet, «γάμος» και «επίσημη τελετή» σε ξενοδοχείο του νησιού μας ενός «ομόφυλου ζευγαριού» από την Αυστραλία! Με την παρουσία συγγενών και φίλων και μικρών παιδιών, που έρριχναν ρύζι και επικροτούσαν τα γενόμενα, έγινε το «στεφάνωμα» δύο ατόμων του αρσενικού φύλου! Κύριε ελέησον.

Ο λόγος του Θεού, ο Αγιογραφικός και Πατερικός λόγος και οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας αποδοκιμάζουν τα θλιβερά αυτά φαινόμενα ηθικού εκτροχιασμού και εκφυλισμού, τα οποία παραπέμπουν σε βιβλικές εποχές πνευματικής διαστροφής και καταρρακώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, εποχές κατακλυσμού και καταστροφής των Σοδόμων και της Γομόρρας, όταν απεφάσισε ο Θεός να τιμωρήση και να αφανίση παραδειγματικά τους ανθρώπους της εποχής εκείνης «διά το είναι αυτούς σάρκας» (Γεν. 6, 3).

Ενδεικτικά, ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του (Ρωμ. α’ 24-28) αναφέρεται σε παρόμοιες έκφυλες καταστάσεις ανθρώπων της εποχής του και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως παραγγέλλει επιτακτικά : «έξω οι κύνες και οι φαρμακοί (μάγοι) και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο φιλών και ποιών το ψεύδος» (Αποκ. κβ’, 15).

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Σκοπός της παρούσης Ποιμαντορικής Εγκυκλίου δεν είναι η κατάκρισις ή ο στιγματισμός των συνανθρώπων μας αυτών, οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Αυτό γίνεται από την δίστομη ρομφαία του Λόγου του Θεού. Κριτής όλων θα είναι ο Δικαιοκρίτης Κύριος. Ανησυχία και επιδίωξίς μας είναι να ενημερωθή και να προφυλαχθή το χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Τοπικής μας Εκκλησίας, και μάλιστα οι νέοι μας να αποφεύγουν τον κίνδυνο της διαφθοράς των χρηστών ηθών και του επηρεασμού από επιζήμιες καταστάσεις. Δεν αρμόζει στους χριστιανούς μας να ενθαρρύνουν με την παρουσία τους φαινόμενα και εκδηλώσεις ανοίκειες και αλλότριες προς την εθνική και εκκλησιαστική ορθόδοξη παράδοσι και κληρονομιά μας.

Καί οι αγαπητοί μας Ξενοδόχοι, παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες της τουριστικής αυτής περιόδου, ας αντιμετωπίζουν με πολλή περίσκεψι και σύνεσι τέτοιες περιπτώσεις, διότι το αντίθετο είναι δυνατόν να επιφέρη ανεπανόρθωτα αποτελέσματα, ιδίως στη νεολαία μας, αντί «τριάκοντα αργυρίων».

Δεν είναι δε, προφανώς, άσχετη η δοκιμασία της μεγάλης πυρκαιάς της γειτονικής περιοχής μας και οι υλικές ζημιές στο νησί μας από την διακοπή του ρεύματος και της τηλεφωνικής συνδέσεως επί διήμερον περίπου. Ο Θεός, η Παναγία μας η Μυρτιδιώτισσα και οι Τοπικοί μας Άγιοι να μας προστατεύουν.

Δεόμενος του Κυρίου μας διά κάθε θεία και πνευματική ευλογία και πλούσιο τον θείο φωτισμό σε όλους μας, εύχομαι ολόψυχα ταχεία επάνοδο της Ελληνορθοδόξου Πατρίδος μας εις την σωστή τροχιά και τον κανονικό ρυθμό όχι μόνο εις τα θέματα της οικονομίας, αλλά και εις τα εθνικά και πνευματικά ζητήματα, και διατελώ,

 

Με εγκάρδιες ευχές και αγάπη
Ο Μητροπολίτης 

† Ο Κυθήρων Σεραφείμ
 Ετικέτες