Ευχαριστήριες επιστολές προς τους Πατριάρχες Αντιοχείας, Βουλγαρίας και Σερβίας για την απουσία από την Πανορθόδοξη από τον Μητρ. Πειραιώς

Loading...


Ευχαριστήριες επιστολές προς τους Πατριάρχες Αντιοχείας, Βουλγαρίας και Σερβίας για τη μη συμμετοχή τους στην Πανορθόδοξη Σύνοδο απέστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. 

Αναλυτικά: 

 

Εν Πειραιεί τη 10η Ιουνίου 2016

Τη Α. Θειοτάτη Μακαριότητι
Τω Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας
Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας,
Ιβηρίας και πάσης Ανατολής

Κυρίω κ. ΙΩΑΝΝΗι
Εις ΔΑΜΑΣΚΟΝ

Μακαριώτατε και Θειότατε Δέσποτα,
Πάνυ ευλαβώς και μετά πλείστης τιμής και υιικής εν Κυρίω αγάπης προάγομαι όπως επικοινωνήσω μετά της περισπουδάστου μοι Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, του πολιού Προκαθημένου της κατά Αντιόχειαν Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Γνωστόν τυγχάνει το πολυσχιδές και επίμοχθον έργον, το οποίον επιτελεί η Υμετέρα Σεπτή Μακαριότης τόσον διά τον ευαγγελισμόν των Ορθοδόξων πιστών, όσον και διά τον επιστηριγμόν υλικόν και πνευματικόν της Ορθοδόξου πίστεως εν τη Υμετέρα Θεοφρουρήτω κανονική δικαιοδοσία, τω Σεπτώ Πατριαρχείω Αντιοχείας, τω συγκλονουμένω υπό της πολεμικής ταραχής και ευρισκόμενον εις τον πυρήνα της αθλίας πολεμικής του Ισλαμικού φονταμενταλισμού.
Ανέγνωσα το Υμέτερον από έκτης τρ. μηνός Ιουνίου ε.ε. ανακοινωθέν της υπό την Υμετέραν Σεπτήν Πρωθιεραρχίαν και Προεδρίαν Ιεραρχίας της Αγιωτάτης κατά Αντιόχειαν Εκκλησίας και ευλαβώς εθαύμασα διά την πληρότητα και την διάκρισι αυτού.

Ως εκ τούτου σπεύδω ταπεινώς και πολυσεβάστως ίνα υποβάλω τη Υμετέρα Γεραρά Μακαριότητι, ως ελάχιστος εν Επισκόποις, θερμάς συγχαρητηρίους ευχάς και ευχαριστίας διά τας Υμετέρας θέσεις, θεολογικώς ερειδομένας και στοιχούσας προς την Αποστολικοπαράδοτον πίστι, η οποία ανηύρε εις το πλήρωμα του χρόνου την Υμετέραν στιβαράν Εκκλησιαστικήν Προσωπικότητα, που ανέλαβε την ιεράν ρηξικέλευθον ευθύνην την εκφράζουσαν και την συνείδησι της Εκκλησίας, ώστε να διασαλπισθή πανορθοδόξως η ενιαία ακαινοτόμητος και αδιαίρετος Αποστολική και Πατερική πίστις και urbi et orbi να διακηρυχθή πανανθρωπίνως η ορθόδοξος αυτοσυνειδησία και ο κραταιός και πάντοτε επίκαιρος λόγος του Παναγίου Πνεύματος και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων, διά του οποίου διασφαλίζεται η αληθής χριστιανική ανθρωπολογία και η οντολογική αναγωγή αυτής εντός του συγκεχυμένου και δυσδιακρίτου κόσμου που προωθεί την ομογενοποίησιν και την καταδολίευσι του ανθρώπου.

Η Υμετέρα πάνσεπτος Μακαριότης, εις την οποίαν πανορθοδόξως μετ’ ελπίδος βεβαίας ενατενίζομεν, ανέλαβε επί του κραταιού Αυτής ωμοφορίου διά της συνέσεως, της σοβαρότητος και της διακρίσεως των γεγονότων, αρεταί αι οποίαι κοσμούσιν Αυτήν, την πανιερωτάτην και παμμεγίστην ευθύνην Ορθοδόξου καταθέσεως της Αληθείας ενώπιον του Θεού και της ΟικουμενικήςΟρθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων και Μαρτύρων Αυτής, εγγράφουσα εκτύπως εν ταίς συνειδήσεσι των ανά την οικουμένην μελών της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας αλλά και εν Βίβλω Ζωής το πάνσεπτον Αυτής όνομα.
Μακαριώτατε Δέσποτα, επετελέσατε έργον του Παναγίου Πνεύματος. Επετελέσατε έργον του Ζώντος Τρισυποστάτου Θεού. Είησαν τα έτη Υμών, όλβια, υγιεινά και πανευφρόσυνα. Υποβάλοντες εκ προσώπου του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαού της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως απείρους υιικάς προσρήσεις και ευγνώμονας ευχαριστίας και κατασπαζόμενοι την Υμετέραν Σεπτήν Δεξιάν εξαιτούμεθα τας Υμετέρας Σεπτάς θεοπειθείς πατρικάς ευχάς και ευλογίας,
Ευπειθέστατος
† ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
_______________________________________________________________
Εν Πειραιεί τη 10η Ιουνίου 2016
Προς Τον
Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Πεκίου
Μητροπολίτην Βελιγραδίου και Καρλοβικίου
και Πατριάρχην των Σέρβων

Κύριον κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
Εις ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ

Μακαριώτατε Δέσποτα,
Πάνυ ευλαβώς και μετά πλείστης τιμής και υιικής εν Κυρίω αγάπης προάγομαι όπως επικοινωνήσω μετά της περισπουδάστου μοι Υμετέρας Μακαριότητος, του πολιού Προκαθημένου της κατά Σερβίαν Αγιοσαββιτικής Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Γνωστόν τυγχάνει το πολυσχιδές και επίμοχθον έργον το οποίονεπιτελεί η Υμετέρα Σεπτή Μακαριότης τόσον διά τον ευαγγελισμόν των Ορθοδόξων πιστών, όσον και διά τον επιστηριγμόν υλικόν και πνευματικόν της Ορθοδόξου πίστεως εν τη Υμετέρα Θεοφρουρήτω κανονική δικαιοδοσία, τω Σεπτώ Πατριαρχείω Σερβίας.
Ανέγνωσα το Υμέτερον από 6/6/2016 έγγραφον της Υμετέρας Γεραράς Μακαριότητος τω Παναγιωτάτω Οικουμενικώ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίω ως και το από 25/5/2016 Μήνυμα της υπό την Υμετέραν Σεπτήν Πρωθιεραρχίαν και Προεδρίαν Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Σερβικής Εκκλησίας προς τον ευσεβή Κλήρον και Λαόν και εθαύμασα ειλικρινώς διά την πληρότητα και την διάκρισι αυτών αλλά και την Ορθόδοξον πεφωτισμένην επιχειρηματολογίαν.
Ως εκ τούτου σπεύδω ταπεινώς και πολυσεβάστως ίνα υποβάλω τη Υμετέρα Γεραρά Μακαριότητι, ως ελάχιστος εν Επισκόποις, θερμάς συγχαρητηρίους ευχάς και ευχαριστίας διά τας Υμετέρας θέσεις, θεολογικώς ερειδομένας και στοιχούσας προς την Αποστολικοπαράδοτον πίστι, η οποία ανηύρε εις το πλήρωμα του χρόνου την Υμετέραν στιβαράν Εκκλησιαστικήν Προσωπικότητα, που ανέλαβε την ιεράν ρηξικέλευθον ευθύνην την εκφράζουσαν και την συνείδησι της Εκκλησίας, ώστε να διασαλπισθή πανορθοδόξως η ενιαία ακαινοτόμητος και αδιαίρετος Αποστολική και Πατερική πίστις και urbi et orbi να διακηρυχθή πανανθρωπίνως η ορθόδοξος αυτοσυνειδησία και ο κραταιός και πάντοτε επίκαιρος λόγος του Παναγίου Πνεύματος και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων, διά του οποίου διασφαλίζεται η αληθής χριστιανική ανθρωπολογία εντός του συγκεχυμένου και δυσδιακρίτου κόσμου που προωθεί την ομογενοποίησιν και την καταδολίευσι του ανθρώπου.
Η Υμετέρα πάνσεπτος Μακαριότης, εις την οποίαν πανορθοδόξως μετ’ ελπίδος βεβαίας ενατενίζομεν, ανέλαβε επί του κραταιού Αυτής ωμοφορίου διά της συνέσεως, τηςσοβαρότητος και της διακρίσεως των γεγονότων, αρεταί αι οποίαι κοσμούσιν Αυτήν, την πανιερωτάτην και παμμεγίστην ευθύνην Ορθοδόξου καταθέσεως της Αληθείας ενώπιον του Θεού και της Οικουμενικής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων και Μαρτύρων Αυτής, εγγράφουσα εκτύπως εν ταίς συνειδήσεσι των ανά την οικουμένην μελών της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας αλλά και εν Βίβλω Ζωής το πάνσεπτον Αυτής όνομα.
Μακαριώτατε Δέσποτα, επετελέσατε έργον του Παναγίου Πνεύματος. Επετελέσατε έργον του Ζώντος Τρισυποστάτου Θεού. Είησαν τα έτη Υμών, όλβια, υγιεινά και πανευφρόσυνα. Υποβάλοντες εκ προσώπου του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαού της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως απείρους υιικάς προσρήσεις και ευγνώμονας ευχαριστίας και κατασπαζόμενοι την Υμετέραν Σεπτήν Δεξιάν εξαιτούμεθα τας Υμετέρας Σεπτάς θεοπειθείς πατρικάς ευχάς και ευλογίας,
Ευπειθέστατος
† ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
_______________________________________________________________
Εν Πειραιεί τη 10η Ιουνίου 2016
Προς Τον
Μακαριώτατον
Μητροπολίτην Σόφιας
και πάσης Βουλγαρίας
Κύριον κ. ΝΕΟΦΥΤΟΝ

Εις ΣΟΦΙΑΝ

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Πάνυ ευλαβώς και μετά πλείστης τιμής και υιικής εν Κυρίω αγάπης προάγομαι όπως επικοινωνήσω μετά της περισπουδάστου μοι Υμετέρας Μακαριότητος, του πολιού Προκαθημένου της κατά Βουλγαρίαν ΟρθοδόξουΚαθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Γνωστόν τυγχάνει το πολυσχιδές και επίμοχθον έργον το οποίον επιτελεί η Υμετέρα Σεπτή Μακαριότης τόσον διά τον ευαγγελισμόν των Ορθοδόξων πιστών, όσον και διά τον επιστηριγμόν υλικόν και πνευματικόν της Ορθοδόξου πίστεως εν τη Υμετέρα Θεοφρουρήτω κανονική δικαιοδοσία, τω Σεπτώ Πατριαρχείω Βουλγαρίας.
Ανέγνωσα την από πρώτης τρ. μηνός Ιουνίου ε.ε. είδησι της ακυρώσεως της Υμετέρας συμμετοχής εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον και ευλαβώς εθαύμασα την Υμετέραν ευψυχίαν και πιστότητα.
Ως εκ τούτου σπεύδω ταπεινώς και πολυσεβάστως ίνα υποβάλω τη Υμετέρα Γεραρά Μακαριότητι, ως ελάχιστος εν Επισκόποις, θερμάς συγχαρητηρίους ευχάς και ευχαριστίας διά την Υμετέραν στάσι, θεολογικώς ερειδομένην και στοιχούσαν προς την Αποστολικοπαράδοτον πίστι, η οποία ανηύρε εις το πλήρωμα του χρόνου την Υμετέραν στιβαράν εκκλησιαστικήν Προσωπικότητα, που ανέλαβε την ιεράν ρηξικέλευθον ευθύνην την εκφράζουσαν και την συνείδησι της Εκκλησίας ώστε να διασαλπισθή πανορθοδόξως η ενιαία ακαινοτόμητος και αδιαίρετος Αποστολική και Πατερική πίστις και urbi et orbi να διακηρυχθή πανανθρωπίνως η ορθόδοξος αυτοσυνειδησία και ο κραταιός και πάντοτε επίκαιρος λόγος του Παναγίου Πνεύματος και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων, διά του οποίου διασφαλίζεται η αληθής χριστιανική ανθρωπολογία εντός του συγκεχυμένου και δυσδιακρίτου κόσμου που προωθεί την ομογενοποίησιν και την καταδολίευσι του ανθρώπου.
Η Υμετέρα πάνσεπτος Μακαριότης, εις την οποίαν πανορθοδόξως μετ’ ελπίδος βεβαίας ενατενίζομεν, ανέλαβε επί του κραταιού Αυτής ωμοφορίου διά της συνέσεως, της σοβαρότητος και της διακρίσεως των γεγονότων, αρεταί αι οποίαι κοσμούσιν Αυτήν, την πανιερωτάτην και παμμεγίστην ευθύνην Ορθοδόξου καταθέσεως τηςΑληθείας ενώπιον του Θεού και της Οικουμενικής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων και Μαρτύρων Αυτής, εγγράφουσα εκτύπως εν ταίς συνειδήσεσι των ανά την οικουμένην μελών της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας αλλά και εν Βίβλω Ζωής το πάνσεπτον Αυτής όνομα.
Μακαριώτατε Δέσποτα, επετελέσατε έργον του Παναγίου Πνεύματος. Επετελέσατε έργον του Ζώντος Τρισυποστάτου Θεού. Είησαν τα έτη Υμών, όλβια, υγιεινά και πανευφρόσυνα. Υποβάλοντες εκ προσώπου του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαού της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως απείρους υιικάς προσρήσεις και ευγνώμονας ευχαριστίας και κατασπαζόμενοι την Υμετέραν Σεπτήν Δεξιάν εξαιτούμεθα τας Υμετέρας Σεπτάς θεοπειθείς πατρικάς ευχάς και ευλογίας,
Ευπειθέστατος
† ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ