Επετηρίδα για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό & τον Χριστόφορο Παπουλάκο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Του ιερέως Παπαχαράλαμπου Ντελή-Πανουτσακόπουλου, εκ Βεσινίου Καλαβρύτων  

Ήγγικεν η ώρα και νυν εστιν…, ίνα το του οσίου εν ταίς των Χριστιανών καρδίαις Χριστοφόρου Παπουλάκου εύβοτρυ κλήμα φέρη έτι πλείονας καρπούς και εν τω της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας αμπελώνι, κατόπιν επισήμου Αγιοκατάξεως αυτού.
Παν ο,τι εις Κύριον τον Θεόν εν καθαρά καρδία αναμέλπεται, λίαν δεκτόν γίνεται και έτι μάλλον ευλογείται παρά Θεού Χάριτι πρωτίστως τε και υπ’ ανθρώπων ευμενεία δευτερευόντως.

Ούτω και κατά την 28η Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιηθείσα Επιστημονική Ημερίς «Κοσμάς ο Αιτωλός και Χριστοφόρος ο Παπουλάκος: Οι εθνομάρτυρες και προστάτες της Ρωμηοσύνης» υπό την αιγίδα τε και την αρωγήν της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, της της Πελοποννήσου Περιφερείας, άμα τε και διά της του Δήμου Γορτυνίας αμερίστου συνεπικουρίας, εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας προς δόξαν του Υψίστου και ευαρέσκειαν πιστών. 

Όντως εις τύπον, τρόπον και τόπον Χριστού του ζώντος, ταπεινώτατα προσερχομένος τω ιερώ ναώ, ο μέγας επίσκοπος και πατήρ της Ελλαδικής Εκκλησίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας μετά της σεπτοτάτης συνοδείας αυτού, κατά παγίαν θεικήν τακτικήν ανοίγει το μικρόν Αυτού πορτοφόλιον, διά να ανάψη κηρίον ιδίων χρημάτων εις ανάπαυσιν της μητρός του Ιωάννας.

Είθε να μιμώμεθα Αυτά και ημείς οι παπάδες, οίτινες ουχί κηρίον ανάπτομεν, αλλ’ ενίοτε, ότε εισερχόμεθοι εις τον Ιερόν Ναόν «λαχταρίζουν» οι Άγιοι και παραμερίζουν οι κηροστάται. Απαρχή και εναρκτήριον λάκτισμα απετέλεσεν η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, τελεσθείσα υπό της Αυτού Σεβασμιότητος, του Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου, πλαισιουμένου  υπό του αγίου Πρωτοσυγκέλλου, αρχιμανδρίτου π. Ιακώβου Κανάκη, των Καθηγουμένων των Ιερών Μονών Ζωοδόχου Πηγής Πάρου και Ευαγγελισμού Θεοτόκου Κάστρου Ακόβης Γορτυνίας, των αρχιμανδριτών Χρυσοστόμου Πήχου και Νεκταρίου Πέττα αντιστοίχως, ωσαύτως και ετέρων χαμηλοβάθμων κληρικών.

Άμα τω πέρατι της πνευματικής συνάξεως και προηγηθέντος του εν κοινή τραπέζη προσφερθέντος πρωινού άπαντι τω πληρώματι της θεανθρωπίνου παρευρεθείσης κοινότητος, ήρχισεν η Επετειακή Ημερίς διά Χαιρετισμού άμα τε της Ευχής του μεγαλοφωνοτάτου και ιεροπρεπεστάτου αρχιερέως κ. κ. Ιερεμίου, όστις ως καιομένη κυριακή λαμπάς, μετά παλλομένης καρδίας  και εν Αγίω Πνεύματι περιλουζόμενος, ωμίλησεν περί της ανεκτιμήτου πνευματικής – και ουχί μόνον- προσφοράς  των δύο νεοστί λαμψάντων  εθναποστόλων αγίου Κοσμά του Αιτωλού και οσίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου του εξ Αρμπούνων Καλαβρύτων.

Ηκολούθησεν ο εκτελών και καθήκοντα οικοδεσπότου, Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος, εξαίρων δη την ανάγκην, όπως καταγραφώσιν αι ιεραί παρακαταθήκαι των προγόνων, αίτινες προβάλλουν το πνευματικόν τε και προφητικόν μέγεθος του οσίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου, εφαπλούμεναι θεαρέστως επί του αειθαλλούς λειμώνος της Ελληνορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως.
Ο τρίτος χαιρετισμός έμελλεν όπως πληρώση εν ακενώτω συγκινήσει τας των ανθρώπων ψυχάς, επί τη θέα του ιερού Λαβάρου του 1821, όπερ εν πιστοτάτω αντιγράφω, έπαλλεν εν ταίς χερσί του κ. Προέδρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς κ. Αθανασίου Χρονόπουλου.
Ηκολούθησαν οι χαιρετισμοί των κ. Κωνσταντίνου Κατσιάρη, ομο-τόπου του οσίου Χριστοφόρου Παπουλάκου και Προέδρου της Συνομοσπονδίας Συλλόγων «ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ», πανοσιολογιωτάτου αρχιμ. π. Νεκταρίου Πέττα ως εκπροσώπου της Ενωμένης Ρωμηοσύνης και ετέρων τοπικών παραγόντων, οίτινες απηύθυναν χαιρετισμούς προς τους επισήμους, τους συνέδρους και άπαν το συρρεύσαν πλήθος εις την των Αρκάδων χώραν από περάτων της γης.

Η Α΄ Συνεδρία ήρχισεν άμα τη αναθέσει της προεδρίας – κατόπιν της μεγίστης ευαρεσκείας του οικείου Ποιμενάρχου και Δεσπότου- τω ελλογιμωτάτω Καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φωτίω Δημητρακοπούλω, τω εκ του ιστορικού Πεύκου Καλαβρύτων (αρχαίον Τσαρούχλι) ορμωμένω.

Εισηγηταί της Α΄ Συνεδρίας ήσαν:
α) Ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως π. Ιάκωβος Κανάκης, με θέμα: «Η συμβολή του Πατρο-Κοσμά στην Παιδεία του τουρκοκρατούμενου Γένους».
β) Η ελλογιμώτατος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Μαντουβάλου με θέμα: «Η επικαιρότητα των Διδαγμάτων του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».

Επευλογήσαντος εισέτι του Σεβασμιωτάτου, ήρχισεν η Β’ Συνεδρία υπό την προεδρίαν της εριτίμου πανεπιστημιακής Καθηγητρίας κ. Μαρίας Μαντουβάλου, ότε ο θύραθέν τε και άνωθεν πεφωτισμένος κ. Καθηγητής και Πανεπιστημιακός μέγας διδάσκαλος Φώτιος Δημητρακόπουλος εξέπληξε λίαν ευχαρίστως άπαντας διά του θέματος «Ο Παπουλάκος ως αγωνιστής της Ορθοδοξίας και του Έθνους».
Ακολούθως εγένοντο τα αποκαλυπτήρια της  αναγλύφου εν μετάλλω πλακός, εφελκούσης την σύνθεσιν αυτής εξ Αγίου Όρους, και δη εκ της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, του νεωτέρου εθναποστόλου οσιωτάτου Χριστοφόρου Παπουλάκου, έτι βαρυνούσης σημασίας, καθ’ όσον ταύτα εγένοντο εξ αγνών χειρών του Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου και Ποιμενάρχου της ιστορικωτάτης Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως της Αρκαδίας κ. Ιερεμίου, συνεπικουρουμένου υπό των Διευθυντού του ΤΕΘΑ Υποστράτηγου κ. Γεωργίου Σταθιά, του κ. Ιωάννου Γιαννοπούλου, Δημάρχου Γορτυνίας, του κ. Αρίστου Νεοφύτου Δωρίτη, ου ταίς δαπάναις εφιλοτεχνήθη το υπέρκαλλον έργον δι’ αρχαιοπρεπών χειρών κ. Ευσταθίου Λεοντή. Τελευταίος εισηγητής ήταν ο κ. Λεοντής διά του θέματος «Συνθετική και πλαστική ανάλυση του αναγλύφου της εικόνας της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους με θέμα το διδασκαλικό έργο του Οσιωτάτου Χριστοφόρου Παπουλάκου».

Επιλογικώς, η ευλογημένη αύτη Επετηρίς κατεκλείσθη εν παρατεθέντι κοινώ γεύματι Αγάπης, το οποίον ευλόγησεν ως Νέος Πατροκοσμάς και Παπουλάκος ο Σεβασμιώτατος, όστις ως φίλος των αγίων εστί και φίλτατος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Συνελόντι ειπείν, η Ημερίς αύτη απετέλεσε σταθμόν τε και όασιν πνευματικήν διά τα εν Γορτυνία τεκταινόμενα, αλλά και απαρχήν καινών καλών τε και αγαθών προς καταρτισμόν και οικοδομήν Ελλήνων πολιτών, κυρίως δη Ελλήνων Ορθοδόξων. Ετικέτες