Αρχιμανδρίτης από την Άνδρο χαρακτηρίζει αιρετικό τον Μητροπολίτη Σύρου και παύει την μνημόνευση του ονόματός του!

Σκληρή γλώσσα κατά του Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου χρησιμοποιεί σε επιστολή του προς αυτόν ο Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Χαραλαμπίδης εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Άνδρου, με αφορμή την παρουσία του πρώτου στην χειροτονία του παπικού Πέτρου Στεφάνου στη Σύρο. Δε διστάζει μάλιστα να τον χαρακτηρίσει “αιρετικό” λέγοντας: “μεταθέσατε τον εαυτό σας από την ορθόδοξο παράταξη του Κυρίου εις χώρον των αιρετικών” και δηλώνει πως παύει να τον μνημονεύει! 

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Εν Άνδρω

και εν τη Ιερά Μονή

Αγίου Νικολάου

Ιούλιος 2014

 

 Σεβασμιώτατε,

Μετά λύπης επληροφορήθην και είδον στο ντοκουμέντο-video την συμμετοχή σας στην χειροτονία του αιρετικού παπικού Πέτρου Στεφάνου την 2αν Ιουλίου του 2014 εις την Σύρον, εν τη οποία εκφωνήσατε επαίσχυντον και αντορθόδοξον λόγον.

Μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι συμμετείχατε ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σύρου. Ειλικρινώς δεν γνωρίζομε ποίος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα να μας εκπροσωπείτε σε χειροτονίες αιρετικών και μάλιστα των μεγαλύτερων και χειρότερων ανά τους αιώνας, των προξενησάντων δε το μεγαλύτερο κακό εις την Ορθοδοξίαν.

Η όλη προσφώνησίς σας ήτο ως να απευθύνετο εις ορθόδοξο και όχι εις αιρετικό επίσκοπο, δι’ αυτό τον συνεχάρητε, τον ονομάσατε αδελφό σας, συνοδοιπόρο, του προσφέρατε αρχιερατική μίτρα κι αναφωνήσατε προς τιμήν του το «Άξιος»! 

Επ’ αφορμή των γεγονότων τούτων θεωρούμεν ότι τόσον το περιεχόμενον του ως άνω λόγου όσον και μόνον η παρουσία σας εκεί, πλήττουν το καθαρόν και ορθόδοξον φρόνημα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας μας και επί πλέον θέτουν σε κίνδυνο την σωτηρίαν των ψυχών μας, καθώς εδιδάχθημεν από το Ιερόν Πηδάλιον, τους ιερούς και αποστολικούς Κανόνας, τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρας ημών και τον Οσιώτατον Γέροντά μου, καθ’ όσον με την όλη στάση και συμπεριφορά σας αναγνωρίζετε τους Παπικούς ως Ορθοδόξους και συμποιμαίνετε μετ’ αυτών την “Εκκλησίαν του Χριστού”. Ως εκ τούτου μεταθέσατε τον εαυτό σας από την ορθόδοξο παράταξη του Κυρίου εις χώρον των αιρετικών.

Δι’ αυτό έχει απόλυτον εφαρμογήν εις υμάς ο λόγος του Χρυσορρήμονος πατρός ημών «ο τοις εχθροίς του βασιλέως συμφιλιάζων, ου δύναται του βασιλέως φίλος είναι, αλλ’ ουδέ ζωής αξιούται, αλλά συν τοις εχθροίς απολείται». Εσείς βεβαίως υπερβήκατε πολύ το να συμφιλιάζετε απλώς και μόνον μετά των εχθρών του Βασιλέως Χριστού, εφ’ όσον προβήκατε και εις την αναγνώρισή των ως επισκόπων, ως αδελφή Εκκλησία και αναφωνήσατε και το «Άξιος».

Ούτως φρονούμε απόλυτα ότι ζούμε σε κοσμογονικούς, προδοτικούς και εσχάτους καιρούς, κατά τους οποίους αναδεικνύονται αλωτικά σχέδια των Εβραίων Σιωνιστών και της μασωνίας εις βάρος της Αγίας και αμωμήτου ορθοδόξου ημών Πίστεως και μετά μεγίστης λύπης μου, η προδοσία και τα σκάνδαλα προέρχονται κυρίως από “ορθοδόξους”–λατινόφρονας επισκόπους.

Έντιμον είναι και πρέπον να πληροφορήσωμεν υμάς, διά τους προαναφερθέντας λόγους, ότι από τούδε και εις το εξής παύω το μνημόσυνον του ονόματός σας, άχρι καιρού, εφαρμόζοντας τον ΙΕ΄ Ιερόν Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και τον ΛΑ΄ των Αγ. Αποστόλων καθώς και όλη την αγιοπνευματική διδασκαλία, η οποία προτρέπει την άμεσο εκκλησιαστική απομάκρυνση από τους αιρετικούς ποιμένας. Θεωρώ ότι με την όλη στάση σας ακολουθείτε την παναίρεση του Οικουμενισμού, η οποία συμπλέει άριστα με όλα τα συστήματα της Ν. Εποχής και της Παγκοσμιοποιήσεως, αμνηστεύει δε όλες τις αιρέσεις και τους αιρετικούς και τους εξισώνει με την Ορθοδοξία.
Απαιτείται λοιπόν μεγάλη προσοχή και εγρήγορση από όλους μας. Κλήρο και λαό. Εις τα θέματα της Πίστεως, δεν επιτρέπεται να γίνεται οποιαδήποτε υποχώρησις ή συμβιβασμός. Να μην παρεκκλίνουμε έστω και κατά το ελάχιστο από της χρυσής των Πατέρων γραμμής, ομοφώνως βοώντων: «Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως».

Γι’ αυτό και είναι φανερό το χρέος μας. Στην περίοδο αυτή, να μείνουμε πιστοί στην Αγία Ορθοδοξία μας. Να μην επηρεαζόμαστε από τις εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Εν όσω οι ετερόδοξοι δεν απαρνούνται τις πλάνες τους, καμμία απολύτως εκκλησιαστική επικοινωνία η συνεργασία δεν μπορούμε να έχουμε μετ’ αυτών.

Η προτροπή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού να φεύγουμε μακριά από τους προδότες της Πίστεως, όπως φεύγουμε μακριά από τα φίδια, είναι περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε επίκαιρη: «Φευκτέον αυτούς ως φεύγει τις από όφεως» και «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι σύνοδοι και πάσαι αι θείαι γραφαί φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διίστασθαι» (Τα ευρισκόμενα άπαντα, Τομ. Α΄. σελ. 424).

Διατελών ευχόμενος όπως η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος οδηγήση υμάς εις οδόν μετανοίας και σωτηρίας, επιστρέψη δε εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

† Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Χαραλαμπίδης