Νέος Ενιαύσιος Στέφανος, υπό γέροντος Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

Loading...


Κυκλοφόρησε ο Νέος Ενιαύσιος Στέφανος υπό γέροντος Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Η Γ΄ Εκδοση είναι βελτιωμένη και επηυξημένη και περιέχει Απολυτίκια, Κοντάκια και Μεγαλυνάρια του όλου Eνιαυτού.

1205book (1).jpg

ΕΒΔΟΜΑΔΑΡΙΟΝ
Περιέχων Παρακλητικούς Κανόνας και Χαιρετισμούς εκάστης ημέρας της εβδομάδος
Έκδοσις Γ’
Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Μικρά Αγία Άννα, Άγιον Όρος

Για πληροφορίες τηλέφωνο: 6936777279

1205book (2).jpg