Ψήφισμα Hμερίδας Θεσσαλονίκης με θέμα «Το μάθημα των Θρησκευτικών στον καιρό της πανθρησκείας»

Loading...


Στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, πραγ­ματοποι­ήθηκε Ημερίδα με θέμα: «Το μάθημα των Θρη­σκευ­τικών στον καιρό της πανθρησκείας». Το Ψήφισμα της Hμερίδας εστάλη στον υπουργό Παιδείας και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και αναφέρει: 

ΠΡΟΣ:
-ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
Kύριο Κωνσταντίνο   Αρβανιτόπουλο
-ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, πραγ­ματοποι­ήθηκε Ημερίδα με θέμα: «Το μάθημα των Θρη­σκευ­τικών στον καιρό της πανθρησκείας». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Θεο­λο­γων «Ο Σωτήρ’ και τον τομέα Επιστημόνων και Εκπαι­δευ­τικών του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασί­λειος» και συμμετείχαν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί (Θεολόγοι, Δάσκαλοι και Καθη­γη­τες άλλων ειδικοτήτων).

Αφού ενημερωθήκαμε από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των: κ. Ηρακλή Ρεράκη, Καθηγητή Παιδαγωγικής και Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι­στημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Μπεινά, Θεολόγου – Καθηγητή Λυκείου και κ. Δημητρίου Να­τσι­ου, Θεολόγου και Διδασκάλου Δημοτικού Σχολείου, σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών, που εφαρ­μο­ζεται πιλοτικά σε Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας μας, συντασ­σο­μενοι με την εκπεφρασμένη ρητή αντίθεση του Παναγιωτάτου Οικου­με­νικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του Μακαριωτάτου Αρχι­επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, δη­λώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Πρόγραμμα αυτό, διότι με την εισαγωγή της ταυτόχρονης διδασκαλίας διαφόρων θρη­σκει­ων που επι­βάλλει στην πρω­ιμη και ευαίσθητη φάση της πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 8 – 14 ετών, δημιουργεί επικίνδυνη θρησκευτική συγ­χυση στα παιδιά, τα αποπροσανατολίζει με τον θρησκευτικό σχετικι­σμο και τα οδηγεί με βεβαιότητα σε θρησκευτικό μηδενισμό.
Η υποχρεωτική επιβολή του Προγράμματος αυτού παρά τις ίσως κα­λες διαθέσεις και τον κόπο των συντακτών του είναι τελικά κατά τη γνω­μη μας αντορθό­δοξη, αντεθνική, αντιπαιδαγωγική και αντισυνταγ­ματική.

Από τη συμπρωτεύουσα απευθύνουμε έκκληση και προσκαλούμε τους τρεις ειδικούς Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσ­σαλονίκης, κ.κ. Ιωάννη Κογκούλη, Εμμανουήλ Περσελή και Ηρακλή Ρε­ράκη, καθ’ ύλην αρμόδιους για το επίμαχο θέμα της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών, όπως στους κρίσιμους καιρούς μας ανα­λάβουν πρωτοβουλία και καταθέσουν επισήμως τις απόψεις τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με το νέο Πρόγραμμα του Μαθήματος των Θρη­σκευ­τικών. Οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί θεολόγοι, αλλά και εκατο­ντάδες εκπαι­δευτικοί άλλων ειδικο­τήτων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευ­σης, τασσό­μαστε στο πλευρό τους, ώστε να μη επεκταθεί η συγ­χυση στην εκπαι­δευτική κοινότητα εξ αιτίας του νέου αποχρω­μα­τισμένου και απορθοδοξοποιημένου Προγράμματος. Οι μαθητές συνταγματικά επι­βαλ­­λεται να λαμ­βάνουν Ορθόδοξη Χριστι­ανική Αγωγή στο σχολείο. Καί το Μα­θημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία κατά­λυσης του Συντάγματος και των νόμων της Ελληνικής Πολιτείας. Η χρησι­μότητά του είναι επιστη­μονι­κα και διαχρονικά βεβαιωμένη. Δεν χρειά­ζο­νται επικίνδυνοι πειρα­μα­τισμοί σε καιρό ηθικής και πνευματικής κρι­σης.

Παρακαλούμε δε με πολύ σεβασμό την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος όπως επειγόντως επιληφθεί του θέματος και συντασσόμενη με την στεντόρεια αντιρρητική φωνή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πα­τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου ΑΘη­νων και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, του κορυφαίου οργάνου του Αγίου Όρους και των αγωνιώντων εκατοντάδων μαχίμων εκπαιδευτικών, λα­βει σαφή και ξε­κάθαρη θέση καταδικάζοντας το πολτοποιημένο συγ­κρη­τιστικό Προ­γραμμα, απαι­τώντας την εκ βάθρων ανασύστασή του.

Επιπλέον θεωρούμε επείγον, στις εκατόν πενήντα περίπου κενές ορ­γανικές θέσεις θεολόγων να διορισθεί αντίστοιχος αριθμός Αναπληρωτών καθηγητών, ώστε όλα τα Ελληνόπουλα να διδάσκονται όσα ορίζει το Σύνταγ­μα μας και απαιτούν οι Έλληνες πολίτες. 
Είμαστε βέβαιοι ότι η εναγώνια κραυγή χιλιάδων ανά την Ελλάδα εκπαιδευτικών και γονέων δεν θα αφήσει αδιάφορη την ευαίσθητη συνείδηση του εξοχωτάτου κ. Υπουργού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Υφυπουργό Παιδείας, κ. Θεόδωρο Π. Παπαθεοδώρου
-Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο      Καλαντζή
-Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. &      Δ.Ε.)
-Πρόεδρο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής      (ΙΕΠ), κ. Σωτήριο Γκλαβά
-Έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.