Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τις υποτροφίες στο ΑΙΤ

Loading...


Ενημερωθείτε για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη λήψη υποτροφίας από το ΑΙΤ και τη φιλανθρωπική εταιρεία «Αποστολή».

Ανακοινώνονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες σπουδών στο Αthens Information Technology.

Δείτε τη σχετική είδηση:
-Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου / Προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος    ή   δήλωση του νόμου 1599/86 επικυρωμένη από την εφορία, για τους μη έχοντες την υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.

-Οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου / Προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

-Αναπηρία του υποψηφίου με την προσκόμιση γνωματεύσεων αρμοδίων Επιτροπών & προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

-Αναπηρία γονέων –  αδελφών του υποψήφιου.

Η αναπηρία γονέων με την προσκόμιση γνωματεύσεων αρμοδίων Επιτροπών & προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του ατόμου που έχει την αναπηρία.

Η αναπηρία αδελφού με την προσκόμιση γνωματεύσεων αρμοδίων Επιτροπών & προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του ατόμου που έχει την αναπηρία.

Μονογονεϊκή οικογένεια / Προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

-Προστάτης οικογένειας / Προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και   ληξιαρχική πράξη θανάτου.

-Πολυτεκνική ιδιότητα /  Προσκόμιση πιστοποιητικού από  αρμόδιο και αναγνωρισμένο φορέα και κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

-Κάτοικος ακριτικών περιοχών / Υπηρεσιακή βεβαίωση  του Δήμου της περιοχής του.

-Κοινωνικά Επιτεύγματα – Διακρίσεις / Βεβαίωση αναγνωρισμένου φορέα.

-Στρατιωτική θητεία / όταν ο ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης υποτροφίας υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία / προσκόμιση υπηρεσιακού εγγράφου από την μονάδα του.

*Θα εκτιμηθεί εάν παραθέσει ο ενδιαφερόμενος συστατική επιστολή.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά κοινωνικών κριτηρίων  πρέπει οπωσδήποτε να  βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας όπως επίσης να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από αρμόδια αρχή.